B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2011206507 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 181/2011 van 1 december 2011 Rolnummer 5092 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 221, type wet prom. 05/08/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012000055 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2011206091 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 180/2011 van 24 november 2011 Rolnummer 5063 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 26 april 2010 houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering Het Grondwett type wet prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2011206491 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 183/2011 van 1 december 2011 Rolnummer 5217 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht Het Gron type wet prom. 07/11/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012000059 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 171, 4°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type wet prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale bepalingen type wet prom. 07/11/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012000058 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende fiscale en diverse bepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012000078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit d.d. 26 januari 2012 wordt de heer VISSERS, Jack, aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Kastze voor een termijn va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012000084 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 26 januari 2012 wordt de aanwijzing van de heer DE PAUW, Kristof, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Geraardsbergen-Lierde met ingang van type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012000083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 26 januari 2012 wordt de aanwijzing van de heer CAZAERCK, Werner, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Lier met ingang van 24 november 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012000079 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 26 januari 2012 wordt het mandaat van de heer VERBIST, Robert, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Zara met ingang van 1(...) type koninklijk besluit prom. 02/12/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012018061 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2009 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200672 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 29 december 2011 worden de wijzigingen in de samenstelling van de Gewestelijke Adviescommissie Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van Edingen zoals vermeld in de beraadslagingen en be De lede type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200691 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 27 januari 2012 is de NV Ri type ministerieel besluit prom. 13/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012035108 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Vijfde Waarborgbesluit van 16 december 2011

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012200694 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Titel III van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming betreffende fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012200696 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de « Legend Boucles de Spa » in de « Clémentine » op 18 februari 2012 type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 07/02/2012 numac 2012200695 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 31 maart 1994 tot toekenning van bevoegdheidsdelegaties aan de secretaris van de « Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne »

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012018065 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Edgard FENOCCHI c.s. hebben de nietigverklaring ge Dit bes type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012018062 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De UNIE VAN PROFESSIONELE TRANSPORTEURS EN LOGISTIEKE ONDE Dit bes type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012018063 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV NOVUS, die woonplaats kiest bij Mr. Pieter-Jan DEFOO Dit bes type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012018066 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Alfred WILMS heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze za type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200665 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Paul VERVLOET, Marc DE WIT, Edgard TIMPERMAN, Godelieve V Dit besl type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200664 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Paul VERVLOET, Marc DE WIT, Edgard TIMPERMAN, Godelieve V Dit besl type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200663 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012018064 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Step type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012018053 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Mecar & Consorts heeft de nietigverklaring gev Deze zaak type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012018052 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeenten Schaarbeek en Sint-Agatha-Berchem en de finan Dat bes type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012018051 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Jean-Lucien Hardy heeft de nietigverklaring gevord Deze za type bericht prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012018050 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Jean-Lucien Hardy heeft de nietigverklaring gevord Deze za

document

type document prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200602 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Brussel Op 17 januari 2012 werd de heer De Landtsheer, Henri, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het type document prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200244 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten Bij besluit van de Directeur-generaal van 19 december 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in worden type document prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof te Luik Op 13 januari 2012, werd de heer Dohogne, François-Régis, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van pla type document prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200520 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof te Luik Op 13 januari 2012 werd de heer Colin, André, raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervang

erratum

type erratum prom. 16/11/2011 pub. 07/02/2012 numac 2012022045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2011206490 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 182/2011 van 1 december 2011 Rolnummer 5133 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 3,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200772 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 31 januari 2012 is het verzoek tot associatie van de heer De Ferm, L., notaris ter standplaats Antwerpen , en van Mevr. Van Oostveldt, A., kandidaat-(...) Mevr. Van Oostveldt, A., is aangesteld type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200771 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2012, is aan de heer Roseleth, B., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dendermonde. Bij koninklijk b Bij koninklijk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012009042 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2012, in werking tredend op 31 augustus 2012 's avonds, is de heer Van Lint, A., griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aansp Bij konink

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012009031 bron federale overheidsdienst justitie DG E PI Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 januari 2012 wordt Mevr. Demoitié, Mélanie, geboren op 31 december 19(...)

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200692 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 27 januari 2012 is het laboratorium van de NV Fibrecount, Kontichsesteenweg 42, à 2630 Aartselaar, er ° Groep type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 27 januari 2012 is het "Laboratorium voor Chemische Analysen", Hogeschool Gent, Valentin Va ° Groep : 4 (Koolwa

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 07/02/2012 numac 2012200773 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Luik Bij beschikking van 16 januari 2012 werd de heer Jungels, J.-C., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Luik aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf 17 januari 201
^