B.S. Index van de publicaties van 9 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of produktie-stimulerende werking. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 19/12/1950 pub. 09/02/2012 numac 2012000069 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de Orde der dierenartsen type wet prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012011062 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, toepassing van artikel 3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012021027 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt aan Mevr. Yajun Chen, van Chinese nationaliteit, een toelating verleend om met ingang van 1 november 2011 in België het beroep van architect u type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012011059 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012011058 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012015023 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de Federale Ombudsmannen en van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de National type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012021026 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt aan de heer Benedict Casademont, van Amerikaanse nationaliteit, een tijdelijke toelating verleend om met ingang van 1 november 2011 in België type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011012096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012007041 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - **** Bij koninklijk besluit ****. 8611 van 5 december 2011 : **** kolonel **** ****. ****, op 1 september 2010 ontslagen uit het ambt van Directeur van de **** aan de **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012021028 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt aan Mevr. Veronica Garcia Duarte, van Venezolaanse nationaliteit, een toelating verleend om met ingang van 1 november 2011 in België het beroe type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 27 januari 2012 wordt aan Mevr. Luce Gloria NISHIMWE, van Burundese nationaliteit, een toelating verleend om met ingang van 1 december 2011 in België het beroep van type koninklijk besluit prom. 18/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012200653 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012011060 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011205390 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011204853 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de overuren type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011204931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot opheffing van een collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011204959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, tot invoering van nieuwe arbeidsregelingen type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011204996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 5 augustus 2011 tot algemeen verbindend verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomit voor de terugwinning van papier, betr type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011204943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de vormingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011204938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de gecoördineerde statuten van het "Waarborg- type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012021025 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Uitoefening van het beroep van architect. - Toelating Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt aan de heer Daniel Libeskind van Amerikaanse nationaliteit een tijdelijke toelating verleend om het ingang van 1 november 2011 in België het b type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011205353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011205354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende outplacement type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011205317 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf 56 jaar mits een loopbaan type koninklijk besluit prom. 01/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2011205344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 09/02/2012 numac 2012200703 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 26 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 28/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035116 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2011 tot erkenning van centra voor rundvee ter uitvoering van artikelen 35 en 59, § 2, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid wat de hernieuwing betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012035117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 tot bepaling van de voorwaarden en de procedureregels inzake erkenning en subsidiëring van de consultatiebureaus voor het jonge

erratum

type erratum prom. 14/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012200725 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende de berekening van de termijnen in het kader van de landbouwstage die georganiseerd wordt krachtens het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende d type erratum prom. 28/12/2011 pub. 09/02/2012 numac 2012022050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012022031 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 januar - de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012022035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij hetz

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012007040 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-beroepsvrijwilligers in 2012 1. In 2012 worden wervingssessies van kandidaat-beroepsvrijwilligers georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. b. De voorwaarden tot deelname a 3. Programma van type aanwerving prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012007042 bron ministerie van landsverdediging Normale werving Wervingssessie van kandidaat-reserveofficieren 2012 1. In 2012 wordt een werving van kandidaat-reserveofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. b. De voorwaarden tot 3. Programma van de type aanwerving prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012007043 bron ministerie van landsverdediging Wervingssessie van kandidaat-reservevrijwilligers 2012 1. In 2012 wordt een werving van kandidaat reservevrijwilligers georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. b. De voorwaarden tot deelname aan 3. Programma van

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012200733 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 22 december 2011 in zake L.Y. tegen de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012200734 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 16 december 2011 in zake J.-C. M. tegen het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 5 jan « Schen

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012000007 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 16 januari 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Amis de l'Institut Bordet », te Brussel, om van 1 type vergunning prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012000062 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 11 januari 2012 wordt het ministerieel beslu Bij min type vergunning prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012000088 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 23 januari 2012 wordt de vergunning voor het Bij mi type vergunning prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012000064 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 10 januari 2012 wordt de vergunning voor het exploiteren De verg type vergunning prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012000063 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 10 januari 2012 wordt artikel 2 van het besluit van 10 oktob "Artike type vergunning prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012000060 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 9 januari 2012 wordt de vergunning voor het e Bij mi

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012015024 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 24 januari 2012 heeft de heer Paul Verstraeten de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van het Groothertogdom Luxemburg te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Oost-Vla

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012200869 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige analist strategische coördinatie De vergelijkende selectie van Franstalige analist strategische coördinatie (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG11836) werd afgesloten op 27 janu(...) Er zijn

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003031 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te ha(...) Gemeente Bernissart (vroeger Harchies) Een perce

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003053 bron nationale bank van belgie Toestemming voor een overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Dire

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003040 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 2 Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003046 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Het Directiecomité van de Nationale B Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003039 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 8 Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003038 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 1 Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003037 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 3 Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003045 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie door absorptie Het Directiecomité van Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003041 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 8 Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003036 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 2 Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003035 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 1 Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003034 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 1 Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003033 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 8 Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 09/02/2012 numac 2012003032 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 6 Deze
^