B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/07/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008. - Duitse vertaling type wet prom. 13/02/2009 pub. 10/02/2012 numac 2009015029 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen e type wet prom. 10/02/2009 pub. 10/02/2012 numac 2009015046 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 juli 2007 (2) type wet prom. 14/11/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012009037 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de vereisten om tot notaris benoemd te worden betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012200689 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 19bis, § 1 en 19quater, § 1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatsch type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012018069 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 2009 houdende benoeming van de leden van de Gemengde Commissie voorzien in artikel 1, § 2, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012018068 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2008 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik type koninklijk besluit prom. 24/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012000075 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende identificatie- en registratiemodaliteiten bij de aankoop van edele metalen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Sociale Raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029008 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2005 houdende erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Namen type ministerieel besluit prom. 06/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut » type ministerieel besluit prom. 01/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Pedagogische Raad van de « Haute Ecole Paul-Henri Spaak » type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut ». - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 13 december 2011, dat in werking treedt op 15 september 2011, worden benoemd tot lid van de Raad van bestuur van de « Haut - M type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012000074 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 26 januari 2012 wordt de heer Philippe QUERTAINMONT, Staatsraad, gemachtigd om deel uit te maken van een adviescomité ingesteld door de Franse Gemeenschap en het Waa

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012200780 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de voorwaarden waaronder het « Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie » eco-packs verleent type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012200781 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de voorwaarden waaronder de « Société wallonne du Crédit social » eco-packs verleent

decreet

type decreet prom. 20/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029018 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest (1)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012009046 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131ter betreffend gerechtskosten in strafzaken. - Update. - Indexering van de tarieven voorzien in bijlage. - Erratum

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200743 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 november 2011 in zake de NV « Dierickx » tegen de Belgische Staat en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, waarvan de exp « Sc type bericht prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200742 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 20 december 2011 in zake de NV « Tessenderlo Chemie » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 januar « 1. type bericht prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200705 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 december 2011 in zake de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van « Schen type bericht prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012003055 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de Fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bep Voor invester

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organieke personeelsformatie van de « Ecole d'Administration publique » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Rangschikking van roerende culturele goederen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 november 2011 heeft de Minister van Cultuur, Audiovisuele Sector, Gezondheid en Gelijke Kansen, vier fragmenten van het Tapijtwerk van Sin Bij be

erratum

type erratum prom. 20/10/2011 pub. 10/02/2012 numac 2012200726 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de raad van bestuur van de "Société de Transport en commun du Hainaut" . - Erratum type erratum prom. 30/01/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012018071 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Oproep tot de kandidaten voor de uitbating van een register bedoeld in artikel 1, § 2, derde lid, van het koninklijk besluit van 7 november 2011 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de banken voor menselijk lichaamsmateriaal en de intermediair type erratum prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012009045 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Arbeidsrechtbank van Luik Arbeidsauditoraat van Luik vanaf 13 februari 2012. - Erratum Dit bericht vervangt datgene verschenen in het Belgisch Staatsblad van 6 februari 2012, bl. 8518, akte nr. 2012/09028. Gerechtsgebou Arbeidsrechtbank type erratum prom. 06/02/2012 pub. 10/02/2012 numac 2012035143 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot instelling van een tijdelijk jachtverbod omwille van langdurige vorst. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2011000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 26 januari 2012 wordt de heer Geert De Bleeckere, auditeur, met ingang van 4 december 2011 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012022040 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200916 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 30 januari 2012 : - is de commissie belast met de homologatie van de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder als volgt samengesteld : A. Fr(...) 1) Voorzitter : - de heer Schils, J., type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012009044 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs I. Leden die verkozen zijn in hun hoedanigheid van korpschef : A. Nederlandstalige vertegenwoordigers van het openbaar ministerie : Vaste leden Baeke, Hans, arb Sabbe Johan, procure

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012018067 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 januari 2012 en 31 januari 2012 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012009029 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Vredegerecht van Etalle vanaf 17 februari 2012 Vredegerecht, rue du Moulin 35, 6740 Etalle.

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012011067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor Normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor N(...) Opmerkinge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200717 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laborant (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG12001) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst (...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200878 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige economisten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG12007) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere li(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200910 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen voor de strijd tegen fiscale fraude (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG12023) Na de selectie wordt een lijst met maximum 175 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er (...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200892 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten Luchtvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG12012) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook e(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200899 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten voor de strijd tegen fiscale fraude (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG12021) Na de selectie wordt een lijst met maximum 135 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors voor de strijd tegen fiscale fraude (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG12022) Na de selectie wordt een lijst met maximum 260 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200912 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG11084) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzo(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012200895 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten strategische coördinatie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten strategische coördinatie (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG11836) werd afgesl(...) Er zijn

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-12/0003 : Citibank Belgium NV/CMNE BELGIUM NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 3 Volgens de

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 10/02/2012 numac 2012055054 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Segrewe, Ilse Elfriede Segrewe, Ilse Elfriede, geboren te Herscheid Alvorens te beslissen over de v
^