B.S. Index van de publicaties van 13 februari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2011204345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaande type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200036 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het koetswerk ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200117 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200247 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200312 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van feestdagen in 2012 (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 13/02/2012 numac 2012024054 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de laboratoria voor pathologische anatomie door de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 08/02/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012022048 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de beroepsorganisaties van kinesitherapeuten moeten voldoen om als representatief te worden erkend evenals van de nadere regelen betreffende de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kines type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het garagebedrijf ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 08/02/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012022049 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de datum waarop de kiezerslijst voor de verkiezingen van vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten in 2012 wordt vastgesteld door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren van de opzeggingstermijnen voor de werklieden ontslagen in geval van afvloeiingsbrugpensioen (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de non-ferro metalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012000082 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 januari 2012 wordt Mevr. Anna VAN CAUWELAERT-DE WYELS, voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht bij het departement, met ingang van 1 maart 2012 toegelaten tot het pensioen. type koninklijk besluit prom. 10/11/1967 pub. 13/02/2012 numac 2012000070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der geneesheren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/02/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012022047 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de kinesitherapeuten zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige type ministerieel besluit prom. 07/02/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Syrië, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 31/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012009041 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012031060 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 3 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 oktober 2009 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en o Naam v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012035080 bron vlaamse overheid Bekendmaking van een registratieaanvraag Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2007 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenaminge Naam v

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200819 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 voor de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012200818 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage 1 bij het besluit van de Waalse Regering van 30 november 1995 betreffende het beheer van stoffen die d.m.v. bagger- of ruimingswerken uit de bedding en de oevers van waterlopen en watervlakken verwi

decreet

type decreet prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012200830 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie Overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van de instellingen voor schuldbemiddeling, zoals laatst gewijzigd bij het decreet van 10 december 2009, wordt bij ministerieel besluit van 3 januari 2012 de erke

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/01/2012 pub. 13/02/2012 numac 2012009049 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131ter betreffend gerechtskosten in strafzaken. - Update. - Indexering van de tarieven voorzien in bijlage. - Erratum

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012200829 bron waalse overheidsdienst Bericht van terinzagelegging van een aanvraag tot registratie van de benaming "Spéciale belge" als beschermde geografische aanduiding Overeenkomstig Verordening nr. 510/2006 van de Raad, van 20 maart 2006, inzake de bescherming v(...) De aanvraag is v

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012200936 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 1 februari 2012 : - is de heer Jodts, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar m - is Mevr.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012024066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012 wordt Mevr. Deworme, Aline, geboren op 13 december 1965, voor een periode van zes jaar aangesteld als Directeur van de Ondersteunende Dienst met ingang van 1 maart 2012 op het Fra

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012200842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012200882 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experten leefmilieu (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG11152) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Er wordt

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012043001 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012014034 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012200764 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012200765 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012003058 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betr(...) Deze overdracht werd in Frankrijk door de « Autorité de Contrôle prudentiel » toegestaan op

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 13/02/2012 numac 2012003056 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 2 Deze
^