B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/01/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012009048 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 11/01/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012009047 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 26/06/2004 pub. 15/02/2012 numac 2012200782 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012024026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier universitaire Ambroise Paré" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middele type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012024025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier régional de la Citadelle" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen g type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012024024 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Centre hospitalier régional de Namur" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen met psychoactieve middelen gerelate type koninklijk besluit prom. 06/10/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012024023 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Universitair Verzorgingscentrum Brugmann" ter ondersteuning van een pilootproject betreffende "Crisiseenheden, met inbegrip van case management, voor personen in een psychische crisissituatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012022036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2011 wordt de heer Jean-Pierre RASQUIN, generaal adviseur bij de Federale 0verheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 juli 2012, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. 19/01/2011 pub. 15/02/2012 numac 2012011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor speelgoed type koninklijk besluit prom. 24/05/1991 pub. 15/02/2012 numac 2012000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels aangaande de procedure tot schorsing of intrekking van de vergunningen of erkenningen bepaald in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsd type koninklijk besluit prom. 25/01/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van verscheidene bepalingen ter omzetting van Richtlijn 2002/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012200867 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 19 december 2011, dat in werking treedt op 19 december 2011, wordt de vennootschap "Ligne de Mire SPRL" Deze erkenning (ref. IS1734) wordt verleend voor een verlengbare periode van vijf jaar, die ingaat (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012022044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Pensioendienst voor de overheidssector Personeel. - Bevorderingen. - Benoemingen. - Opruststellingen Bij ministerieel besluit van 1 december 2011 wordt Mevr. Laschet, Liliane, bevorderd door verhoging in de klasse tot de klasse A3 met de tite Bij minist type ministerieel besluit prom. 24/01/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012018057 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012031059 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Ontslag. - Intraregionale mobiliteit Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 november 2011 wordt Mevr. RODRIGUEZ BERMEJO, Olivia, vanaf 1 november 2011 voor één jaar toegelaten tot de stage in de Bij b

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012200865 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 mei 2002 betreffende de toekenning van toelagen voor de verbetering van de energetische efficiëntie en voor de bevordering van een rationeler energiegebruik van de type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012200866 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 27 november 2003 tot

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012021035 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15,

document

type document prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012200707 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor erkende verwarmingsinstallateurs in het Brussels Hoofdstedelijk Bij beslissing van 24 januari 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor erkende verwarmingsinstallateurs van IFAPME Charler De Erke type document prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012200920 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluiten van de directeur-generaal van 16 januari 2012, die uitwerking hebben op 1 januari 2011, worden Mevrn. Karine Gressens en Marie-Sophie Hugot alsmede de heren François Bryon en Silvain Delannoy in vast verband benoemd tot Bij bes type document prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012200932 bron waalse overheidsdienst "Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers" Bij besluit van de administrateur-generaal van 14 september 2011, dat uitwerking heeft op 1 januari 200(...) type document prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012200713 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de opleiding voor EPB verwarmingsadviseurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 24 januari 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM werd de opleiding voor EPB verwarmingsadviseurs van IFAPME Charleroi, chaus De Erken type document prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012200712 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type G2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 24 januari 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire opl De Erke type document prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012200710 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type G1 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 24 januari 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire opl De Erke type document prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012200708 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type L in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 24 januari 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire ople De Erke

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2011009811 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011 wordt Mevr. Jennifer Schira, met ingang van 1 augustus 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Overe

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/01/2012 pub. 15/02/2012 numac 2012031037 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2011/958 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 2008/1584 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 12 februari 2009 betreffende de erkenning, de tegemoetkoming en de subsidiëring van erken

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012021032 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Vacature van Operationeel Directeur Rijksarchieven in de Vlaamse provincies. - Vacaturenummer ANE12707 1. Identificatiegegevens Functiebenaming : Operationeel Directeur - « R(...) Organisatie type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. - Vacature van Operationeel Directeur Rijksarchieven in de Waalse provincies. - Vacaturenummer AFE12708 1. Identificatiegegevens Functiebenaming : Operationeel Directeur - « Ri(...) Organisatie type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België . - Vacature (m/v) van Operationeel Directeur Ontwikkeling en beheer van de hedendaagse verzamelingen. - Vacaturenummer ANE12706 1. Identificatiegegevens Functiebenaming : Operationeel Directeur - On(...) Organisatie type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Bibliotheek van België . - Vacature (m/v) van Operationeel Directeur Ontwikkeling en bewaring van de erfgoedverzamelingen. - Vacaturenummer ANE12705 1. Identificatiegegevens Functiebenaming : Operationeel Directeur - Ontwi(...) Organisatie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/02/2012 numac 2012201009 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 9 februari 2012 is het verzoek tot associatie van de heren Deckers, Ch.; De Graeve, M.; Sledsens, M., en Van den Bergh, R., geassocieerde notarissen ter standplaats Antwerpen De heer Deckers,
^