B.S. Index van de publicaties van 16 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012009052 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 februari 2012, is machtiging verleend aan de de **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012200038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012011068 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 1 februari 2012 wordt Mevr. Anne WALRANT, attaché bij de Algemene Directie Mededinging, met ingang van 1 december 2011 wegens gezondheidsredenen voortijdig op rust gesteld en is Mevr. type koninklijk besluit prom. 03/02/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tenlasteneming van de kost voor statutarisering van werknemers in de openbare ziekenhuizen betreft type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012200035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van feestdagen in 2012 (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012011057 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 12 september 2011, wordt aan de heer Jacques LIVIN, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 maart 2012 eervol ontslag uit zijn functies verlee De hee type koninklijk besluit prom. 03/02/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012022054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 59septies en octies van de programmawet van 2 januari 2001 wat het sociaal akkoord 2011 voor de non-profit sector betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2011009738 bron federale overheidsdienst justitie Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 7 oktober 2011 wordt een einde gesteld aan de functies van de heer DE GROEVE, Lucien, attaché psycholoog bij de Strafinrichting te Oudenaarde met ingang van 1 maart 2012. Hij wordt ertoe gemachtigd type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200293 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, wordt aan de heer AUDENAERT, André, op het einde van de maand augustus 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012200048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreffende het collectief ontslag type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012200051 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindu type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012022018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer IGNOUL, David, bevorderd door verhoging in niveau tot de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, in een betrekking va Overee type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012200399 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteiten de ontwikkeling, productie en verkoop van industriële voertuigen, combinaties, aanhangwagens, citytrailers en vrachtwagenopbouw die ressorteren onder het Paritair Subcomité type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2011205918 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, wordt aan de heer Neven, Jean, op het einde van de maand februari 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200721 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, wordt aan de heer Helskens, André, op het einde van de maand april 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit Belangh type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200449 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, wordt aan de heer DE KNIJF, Alfons, op het einde van de maand februari 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2011205926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, wordt aan de heer Doubel, Palmer, op het einde van de maand maart 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200292 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, wordt aan de heer DE PAEPE, Paul, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrech type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012015030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 25 januari 2012 wordt, met ingang van 1 oktober 2011, op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van ambtenaar van de vierde administratieve klasse van de Kans Bij mi type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, wordt aan de heer DE KEYZER, Jean, op het einde van de maand februari 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200291 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten . - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, wordt aan Mevr. PEETERS, Cindy, op haar verzoek, ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Arbeidsrec type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200022 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, wordt aan de heer SCHERPEREEL, Etienne, op het einde van de maand juni 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012015031 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 25 januari 2012 wordt aan de heer Koenraad DOENS een vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar vanaf 1 februari 2012 om hem in de mogelij Het ber type ministerieel besluit prom. 06/02/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012011027 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het blauwe veiligheidsvestje met nummer AL-1207, geproduceerd door de firma Allflash Produktions & Vertriebs GmbH type ministerieel besluit prom. 06/02/2012 pub. 16/02/2012 numac 2012011028 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod van het op de markt brengen van het grijze veiligheidsvestje met nummer AL-1220, geproduceerd door de firma Allflash Produktions & Vertriebs GmbH

erratum

type erratum prom. 23/09/2010 pub. 16/02/2012 numac 2012200919 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 8 bij het Waalse Wetboek voor Toerisme betreffende de indelingsroosters van de streekgebonden toeristische logiesverstrekkende inrichtingen en de gemeubileerde vakantiewoningen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012011073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2012 werden met ingang van 15 november 2011 benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Jan MEULEMAN, Moorsele. Ridder De heren : Marc DEKEYSER, Namen; Mic

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Bart BUYSSE De betrokken organisaties wo De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200450 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Alfons DE KNIJF De bet De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde, ter vervanging van de heer André AUDENAERT De betrokken organi De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten . - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Hasselt, ter vervanging van Mevr. Cindy PEETERS De betrokken orga De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen, ter vervanging van de heer Etienne SCHERPEREEL De betrokken organis De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2011205919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren, ter vervanging van de heer Jean Neven De betrokken organisaties w De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2011205922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde, ter vervanging van Mevr. Marleen Willems De betrokken organisat De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200014 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren, ter vervanging van de heer Marco INGLESE De betrokken organisatie De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Gent, ter vervanging van de heer Palmer DOUBEL De betrokken organisaties worde De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel, ter vervanging van de heer Jean DE KEYZER De betrokken or De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van de heer Paul DE PAEPE De betr De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Oudenaarde, ter vervanging van de heer André Helskens De betrokken organisa De voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012201018 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 19 januari 2012 : - is Mevr. Tassin, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot effectief voorzitter van de examencommissie, tot uitvoering van artikel 428quater, - is Mevr.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2011205923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, is de heer Antonise, Hans, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van Mevr. type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, is de heer VERGOTE, Jan benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Dendermonde ter vervanging van de heer VAN HO type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2011000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Personeel. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012, wordt de heer Raphaël BORN, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200723 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, is de heer Buysse, Bart benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Van Holm, Jan type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, is de heer GANDOUL, Fouad benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de arbeidsrechtbank van Hasselt ter vervanging van de heer type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012201016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012 wordt Mevr. Maartje Wagemans met ingang van 1 november 2011 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, met als titel attaché en ranginneming op 1 november 2010. Een beroep t type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, is de heer INGLESE, Marco benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer GIJBELS, type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, is Mevr. VANDERSTRAETEN, Marleen met ingang van 1 september 2012, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2011205921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, is Mevr. Willems, Marleen, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer Verdonck, Pau type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2011205920 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, is de heer Baetens, Kris, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Vyverman type benoemingen prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, is Mevr. WITTENBERG, Nathalie benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervangin

lijst

type lijst prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012009055 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites Lijst van verboden websites in de zin van artikel 43/8,

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012200332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Dendermonde Bij beschikking van 1 december 2011 werd de heer André AUDENAERT, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, door de heer voorzitter van deze rechtbank

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2012201028 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige intern auditors De vergelijkende selectie van Nederlandstalige intern auditors (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG11082) werd afgesloten op 8 februari 2012.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/02/2012 numac 2011205925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Kortrijk, Ieper en Veurne ter vervanging van Mevr. Marleen Vanderstrae De b
^