B.S. Index van de publicaties van 17 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/06/2007 pub. 17/02/2012 numac 2007015101 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te Genève op 26 juni 1985 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (2) type wet prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000102 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Wet tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers type wet prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000111 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 22 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de vervanging van de politieraadsleden betreft type wet prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012200268 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 193/2011 van 15 december 2011 Rolnummer 5119 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 230 van de wet van 21 december 2009 tot hervorming van het hof van assisen en artikel 56, tweede lid, van het Strafwet Het Gron type wet prom. 26/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012200784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensi type wet prom. 26/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012200783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire d type wet prom. 03/06/2007 pub. 17/02/2012 numac 2007015102 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te Genève op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (2) type wet prom. 01/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad type wet prom. 16/11/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra type wet prom. 02/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type wet prom. 14/11/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012000093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat de bereikbaarheid van de nooddiensten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 13/08/1990 pub. 17/02/2012 numac 2012000092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek. type wet prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012000081 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012003062 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2011000852 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 31 januari 2012 wordt de detachering van de heer Dries VAN EECKHOUTTE, Auditeur bij de Raad van State, bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012035126 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, Departement Werk en Sociale Economie : VOOR MEER DAN 25 Burgerlijke M type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en graden van de personeelsleden van het secretariaat van de Centra type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012011056 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 20/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 06/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012031069 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van vergunning aan Michel Dupont, in eigen naam, als privé-tewerkstellingsagentschap type ministerieel besluit prom. 01/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012031070 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk door een personeelslid van het Ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewes type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012011076 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de farmaceutische specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 7 februari 2012 : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. Marjorie GOBERT, plaatsvervangend lid van de Prijzenc - wordt beno type ministerieel besluit prom. 09/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012011075 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verwijzing naar een andere enkelvoudige meeteenheid voor het in de handel brengen van textielwasmiddelen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012031068 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de Raad van Bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012035127 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2001 houdende nadere regels met betrekking tot het toelatingsexamen voor de opleidingen van arts en tandarts type besluit van de vlaamse regering prom. 23/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012035134 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten ter integratie van machtigingen en toestemmingen in de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012035150 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot vaststelling van de programmatie van de door het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie erkende beschutte werkplaatsen type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012035148 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de toegepaste informatica van de Artesis Hogeschool Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012027029 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende vervanging van de leden van de ruilverkavelingscomités van Forville, Falmagne, Focant en Jamagne en houdende hernieuwing van de provinciale minnelijke ruilverkavelingscomités van de provincies Henegouwen en Namen

decreet

type decreet prom. 08/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012200526 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 08/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012200524 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot derde wijziging van het decreet van 3 december 2009 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010 type decreet prom. 08/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012200523 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 9 december 2010 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011 type decreet prom. 08/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012200525 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende eindregeling van de begroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010

beslissing

type beslissing prom. 19/01/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012003063 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van 19 januari 2012 houdende delegatie voor het toekennen of weigeren van dienstvrijstellingen om opleidingsactiviteiten buiten de federale overheid bij te wonen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012031072 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor de Nationale Klimaatcommissie Overeenkomstig artikel 4 van het samenwerkingsakkoord van 14 november 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals G

arrest

type arrest prom. 01/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012003061 bron federale overheidsdienst financien Comité van het Rentenfonds. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2011 wordt Mevr. Françoise Masai, vice-gouverneur van de Nationale Bank van België, met ingang van 1 september 2011, benoemd tot lid van het Comité van het Rentenfon Bij

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2011206546 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 187/2011 van 15 december 2011 Rolnummer 5071 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en trans Het Grondw

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012201061 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Riemst : 1 ; - Galmaarden : 1; - Lebbeke : 1; - Brugge : 1; - Pittem : 1; - Waregem : 1 (in associatie); - Péruwelz : 1; - Lessen : 1. (...) Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aang

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012009057 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een attaché communicatie Het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) zal overgaan tot de aanwerving van een attaché met specialisatie communicatie (m/v - niveau A) van de Franstalige of de Nederlandstalige ta(...) De geselecteerde type aanwerving prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012007046 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-reserveofficieren in 2012 1. In 2012 worden wervingssessies georganiseerd voor de bijzondere werving en de laterale bijzondere werving van kandidaat- reserveofficieren, die houder zijn van een d 2. Inschri type aanwerving prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012007049 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving Wervingssessie van kandidaat-reserveonderofficieren 2012 1. In 2012 worden wervingssessies georganiseerd voor de bijzondere werving van kandidaat- reserveonderofficieren, die houder zijn van een diploma van het hoger onderw 2. Inschri type aanwerving prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012007044 bron ministerie van landsverdediging Normale werving Wervingssessie van kandidaat-reserveonderofficieren 2012 1. In 2012 wordt een werving van kandidaat-reserveonderofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. De inschrijving is mogelijk vanaf publicatie. b. De voorwa 3. Programma van de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012201060 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 13 februari 2012 is het verzoek tot associatie van de heer Jacques, R., notaris ter standplaats Aat, en van Mevr. Surmont, S., kandidaat-notaris, om de associatie "Robert Jacques Mevr. Surmon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012009058 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 januari 2012, in werking tredend op 30 november 2012 s avonds, is Mevr. Vanden Wijngaert, C., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Grimbergen, op haar verzoek in rus Betrokk

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012007047 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** militair personeel. - Benoemingen. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 8612 van 5 december 2011 : Worden benoemd in het ambt van militair repetitor van het onderwijzend militair personeel van de **** **** ****. **** type benoemingen prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012200286 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, is de heer SLAETS, Christian benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Leuven ter vervanging van de heer WILLEM

lijst

type lijst prom. 06/02/2012 pub. 17/02/2012 numac 2012011074 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012000099 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 217.227 van 16 januari 2012 heeft de Raad van State het koninklijk besluit van 15 juli 2009 waarbij de heer Koenraad Tack wordt aangewezen voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar voor de bet

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 09/12/2011 pub. 17/02/2012 numac 2012035069 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 11-04 tot vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2012, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20112012-0298

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 24 januari 2012 heeft de heer Gustaaf Drooghmans de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Polen te Antwerpen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Antwerpen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012200256 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 190/2011 van 15 december 2011 Rolnummer 5091 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 49 en 53, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. Het Gr samengestel type arrest uittreksel prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2011206547 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 188/2011 van 15 december 2011 Rolnummers 5078, 5095, 5096, 5097, 5098, 5102 en 5103 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 55, 3°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 16 juli 2010 houdende aanpassi Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012201054 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige elektriciteitsdeskundigen (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG11062) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een b(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012201034 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG12015) Na de selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijz(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 17/02/2012 numac 2012201053 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige weervoorspellers De vergelijkende selectie van Franstalige weervoorspellers (niveau B) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (AFG11127) werd afgesloten op 14 (...) Er zijn 6 g
^