B.S. Index van de publicaties van 20 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012043101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, type wet prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012041302 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 23/05/2000 pub. 20/02/2012 numac 2012200993 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, § 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Duitse vertaling type wet prom. 07/11/2011 pub. 20/02/2012 numac 2012200996 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de programmawet van 23 december 2009, wat de steun aan de landbouw betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 20/02/2012 numac 2012200719 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en leden van de Commissie voor sociaal hulpbetoon aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012009053 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire inrichtingen Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 1 februari 2012 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2,(...) type koninklijk besluit prom. 10/01/2012 pub. 20/02/2012 numac 2011014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012201017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Einde aanstelling Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012 wordt met ingang van 6 december 2011 een einde gesteld aan de aanstelling van de heer Philippe Donnay in de hoedanigheid van directeur algemeen beleid bij de Cel Algemeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012201015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012 wordt, met ingang van 1 februari 2012, eervol ontslag verleend uit zijn functies de heer Guy Letawe, van adviseur-generaal, in de klasse A3. type koninklijk besluit prom. 01/02/2012 pub. 20/02/2012 numac 2012024087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop of ruiling van huisdieren type koninklijk besluit prom. 06/02/2012 pub. 20/02/2012 numac 2012200567 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum v type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012200392 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenningscommissie inzake betaald educatief verlof Vervanging van een lid Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2011, wordt Mevr. Delphine BIEBAUT benoemd tot plaatsvervangend lid van de Erke type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012015034 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 worden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de eerste administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst op datum van 1 juli 2010 : De here Peter MOORS

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012015033 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 3 januari 2012 worden de ambtenaren van de vierde administratieve klasse van de Kanselarijcarrière waarvan de namen volgen bevorderd tot de derde administratieve klasse van de Kans Mevrn type ministerieel besluit prom. 10/02/2012 pub. 20/02/2012 numac 2012200893 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun werklieden onder de bevoegdheid van het Paritair Comité van de textielnijverheid en het breiwerk vallen type ministerieel besluit prom. 10/02/2012 pub. 20/02/2012 numac 2012011079 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van activerende voortrajecten in het kader van het Operationeel Programma Doelstelling Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenh

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/12/2011 pub. 20/02/2012 numac 2012031067 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat erop gericht is de uitvoering van samenwerking tussen de gemeenten te steunen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 20/02/2012 numac 2012035160 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van de uitwerking van de bepalingen over de subsidiëring van crisisjeugdhulp in het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 betreffende de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening en rechtstr

decreet

type decreet prom. 09/02/2012 pub. 20/02/2012 numac 2012201031 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de opvoeding inzake milieu, natuur en duurzame ontwikkeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012018075 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012018077 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Roland VANLERBERGHE, Nicole BEELE en Chris VANLERBERGHE, d Dit bes type bericht prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012018076 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het type bericht prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012018074 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Luc

document

type document prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012201063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 januari 2012, dat ui Paritair C type document prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012011077 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Aanstelling van een wnd. adviseur bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur d.d. 7 december 2011 wordt de heer Wim RUTTEN, attaché bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, voor het uitoefenen van de hogere functie van advise Het b

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2011031633 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor afvalolie Gelet de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen; Gelet de ordonnantie van de Brusselse Hoofds Gelet het type beschikking prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2011031635 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor versleten banden Gelet op de ordonnantie van de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 maart 1991 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen; Gelet op de o Gelet op h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012031065 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van assistent behorend tot het Franse taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG)(...) Deze extern type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012201077 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari type vacante bettreking prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012031064 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot mobiliteit naar het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Er wordt een betrekking van attaché behorend tot het Franse taalkader vacant verklaard bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG); (...) Deze exter

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012007051 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-onderofficieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet in 2012 1.In 2012 wordt een wervingssessie van kandidaat-onderofficieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet georganiseerd. 2. Inschrijvingen type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012007052 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat vrijwilligers in het kader van de vrijwillige militaire inzet in 2012 1.In 2012 worden wervingssessies van kandidaat-vrijwilligers in het kader van de vrijwillige militaire inzet georganiseerd. 2. Inschrijvingen a. D (1) op 17 maa type aanwerving prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012007050 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-officieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet in 2012 1.In 2012 wordt een wervingssessie van kandidaat-officieren in het kader van de vrijwillige militaire inzet georganiseerd. Deze sessie is voorbehouden voor 2. Insc

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012201074 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 is Mevr. Biernaux, Ch., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel. Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 Het beroep tot

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 december 2011 worden de heer Yves Rahier, Mevr. Els Nijs en Mevr. Evi Vercammen benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, regionale diens Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 januari 2012 wordt de heer Jo Vanhecke benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, centrale diensten, Nederlands taalkader, met ingang van 1 Bij kon

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012042002 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012015035 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 8 februari 2012 hebben H.E. de heer Wilfred Eduard CHRISTOPHER, Mevr. Ana Nemba UAIENE, Mevr. Cristina RONQUILLO DE BLÖDORN en de heer Mxolisi Sizo NKOSI de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de H.E.

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012201059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 13 februari 2012 is het laboratorium AZ Groeninge - Afdeling Industriële Toxicologie/Atmosferische mo ° Groep

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012201068 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige intern auditors De vergelijkende selectie van Nederlandstalige intern auditors (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG11082) werd afgesloten op 3 februari 2012.

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van omkaderingsinstellingen in het kader van het alcoholslot Bij toepassing van het koninklijk besluit van 26 november 2010 betreffende de installatie van het alcoholslot en het omkaderingsprogramma Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012014042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 20/02/2012 numac 2012014040 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken
^