B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen type wet prom. 16/01/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012003064 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende goedkeuring van de veertiende algemene herziening van de quota van de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds en de amenderingen van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds, zoals voorzien in Resolutie nr. 66-2 van 15 decemb type wet prom. 28/12/2011 pub. 21/02/2012 numac 2012200992 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. -- pub. 21/02/2012 numac 2012009059 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 6 februari 2012, is machtiging verleend aan ****. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, **** type wet prom. 21/07/1844 pub. 21/02/2012 numac 2012200994 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene wet op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen type wet prom. 26/06/2004 pub. 21/02/2012 numac 2012000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2012 numac 2012022057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor gehoorprothesisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit 3 februari 2012 worden hernieuwd voor een de here type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2012 numac 2012022056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 3 februari 2012, dat uitwerking heeft met De Mev type koninklijk besluit prom. 23/01/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012014038 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, teneinde de bouw van het Gewestelijk Expresnet te realis type koninklijk besluit prom. 17/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2011206366 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg of per spoor type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2012 numac 2012002005 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 januari 2012, wordt de heer Dimitri DE LEYE, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van h Bij ko

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 21/02/2012 numac 2012031039 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de bepalingen voor het in rekening brengen van de warmteverliezen door ventilatie voortkomend uit het openen van vensters, in de berekening van het oververhittingsrisico in de berekeningsmethode EPW type ministerieel besluit prom. 15/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012009063 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van leden van Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 10/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012011087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Nederlandstalige centrale examencommissie voor de beroepsbekwaamheid van kapper/kapster type ministerieel besluit prom. 15/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012009062 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming en aanwijzing van leden van Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 06/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 augustus 2008 houdende benoeming van de secretarissen van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en van huisartsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012031071 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van financiële steun op het vlak van energie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012201008 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van het koninklijk besluit van 4 maart 1976 betreffende de kledij van het personeel van het Bestuur van Waters en Bossen en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststell

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012002003 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 612. - Informatie over de methodologie voor de opmaak en opvolging van de uitvoering van een personeelsplan op basis van de personeelsenveloppe type omzendbrief prom. 13/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 602ter tot wijziging van de omzendbrief nr. 602 van 14 april 2010 met informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten type omzendbrief prom. 13/02/2012 pub. 21/02/2012 numac 2012002001 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 613. - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2012 en 2013 en de personeelsplannen 2012

document

type document prom. -- pub. 21/02/2012 numac 2012022061 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 8 februari 2012 worden benoemd of bevorderd : Kroonorde Ridder De heren : BLOCRY, Philippe ICT-deskundige (F) bij de Dienst vo(...) COUNE, Christophe Jean Louis L

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/02/2012 numac 2012000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 januari 2012 wordt Mevr. Marie HERMAN benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale Diensten, met ingang van 28 oktober 2011. Bij koninklij

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 21/02/2012 numac 2012002004 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Raad van State. - Vernietiging. - Bij arrest nr(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 21/02/2012 numac 2012201089 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 7 februari 2012 werd Mevr. Derclaye, M.-A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 1 maart 2012, om het ambt van p

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 21/02/2012 numac 2012011086 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 152
^