B.S. Index van de publicaties van 22 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012003060 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende de Resoluties 612 getiteld « 2010 Selectieve verhoging van het toegelaten maatschappelijk kapitaal om het stemgewicht en deelname van ontwikkelings- en transitielanden te versterken » en 613 getiteld « Algemene kapitaalsverhoging 2010 » v

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012201149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt de heer Jean-François Tempels met ingang van 1 november 2012 eervol ontslag verleend uit zijn functies van attaché klasse A3. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2011007227 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 8485 van 28 augustus 2011 : Wordt bevorderd tot Officier in de **** op datum van 15 november 2010 : Luchtmacht Majoor vlieger **** ****. Majoor vlieger **** type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012009067 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanduidingen van voorzitter en vice-voorzitter van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 16/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012007055 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van een militair lid van de raad van beheer van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012029042 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » » type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012029041 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Albert Jacquard » type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012031081 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitoefening van een hoger ambt Bij ministerieel besluit van 9 februari 2011 wordt de heer VANHOLSBEECK, Paul, aangewezen om het hoger ambt van adjunct-directeur-generaal uit te oefenen. type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012031080 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 6 februari 2012, ontvangt SBS BVBA, Lippenshofweg 1, 9320 Aalst, een hernieuwing van de gelijkgestelde vergunning al - Outp type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012200943 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen op het vlak van wonen type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut » type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012007054 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 91300 van 25 januari 2012 : Wordt luitenant-kolonel **** ****. **** op 9 mei 2011 aangewezen voor het ambt van attaché bij het administratief en technisch type ministerieel besluit prom. 19/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012035120 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de herkenningstekens voor vergunde reisbureaus, toeristische verhuurkantoren en toeristische logiezen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012035141 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012201057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne de la Famille" , ingesteld bij het kaderdecreet van 6 novembe type besluit van de waalse regering prom. 02/02/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012201058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juni 2010 tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de "Commission wallonne des Personnes handicapées" , ingesteld bij het kaderdecreet type besluit van de waalse regering prom. 26/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012027030 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de herziening van het technisch reglement voor het beheer van het lokale elektriciteitstransmissienet in het Waalse Gewest en de toegang ertoe

decreet

type decreet prom. 17/02/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012035165 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus type decreet prom. 16/01/2012 pub. 22/02/2012 numac 2012200844 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende vernieuwingen inzake onderwijs, opleiding en werkgelegenheid - 2011

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012018073 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Patrick VAN VYNCKT, die woonplaats kiest bij Mr. Jan OPSOM Deze za type bericht prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012018083 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V

document

type document prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012201056 bron waalse overheidsdienst Beheersovereenkomst van het « Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers » De beheersovereenkomst 2011-2016 van het « AWEX » is op 26 januari 2012 gesloten tus(...) Een afschrift van het getekende exemplaar is beschikbaar bi

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2006 tot vaststelling van de criteria en de nadere regels voor de toekenning van werkingssubsidies aan lokale televi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 mei 1995 betreffende de voorwaarden voor de uitoefening van een winstgevende bezigheid door een personeelslid, ter beschikking

erratum

type erratum prom. 15/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012031076 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van De Welvaartkapoen VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. - Errata type erratum prom. 15/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012031075 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Jette VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. - Errata type erratum prom. 15/12/2011 pub. 22/02/2012 numac 2012031074 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van Intec Brussel VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 26 januari 2012, wordt de heer DELADRIER, David, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2011.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012009056 bron federale overheidsdienst justitie Nationale Tuchtraad. - Bericht. - Oproep tot de kandidaten- advocaten en universiteitsprofessoren die het recht doceren, teneinde de samenstelling van de Nationale Tuchtraad te hernieuwen Ter uitvoering van artikel 409 van het Gerechtelijk Wetbo De Nati type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012007053 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis . - Vacature (m/v) van een betrekking van wetenschappelijk personeelslid van de klasse SW1 (assistent-stagiair) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. -Het gaat om een vol(...) - Titel en type vacante bettreking prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012201181 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van toegevoegd rechter in de politierechtbank te Oudenaarde, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2012, pagina 11861, dient als niet

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012018082 bron rekenhof Vergelijkende wervingsexamens. - Aanwerving van Franstalige programmeurs met belangstelling voor ontwikkeling (m/v) Het vergelijkend wervingsexamen voor Franstalige programmeurs met belangstelling voor ontwikkeling van niveau 2+ (m/v(...) Hieronder vol

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012201029 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 13 januari 2012 in zake de NV « Activa » tegen Abdelouahad Yjjou en het Algemeen Belgisch Vakverbond, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012201030 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 217.226 van 16 januari 2012 in zake Remi Zeeuws tegen het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012007048 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen. - Ontslagen Bij koninklijk besluit ****. 8613 van 5 december 2011 : Worden ontslagen als militair **** aan de **** Militaire **** : ****. ****, kapitein op 23 au ****. ****,

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012031079 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 6 februari 2012, ontvangt FOCUS HR GROUP NV, Antwerpsestraat 97-99, 2850 Boom, een gelijkgestelde vergunning als privé-tewerkste - Wer

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 22/02/2012 numac 2012201179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten Luchtvaart (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG12012). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 10 februari 2012. Na de selectie wor(...) Er wordt oo
^