B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012000097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat de termijnen voor herhaling van verkeersmisdrijven betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 13/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012011010 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval type wet prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012011026 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 januari 2012 wordt Mevr. Colette TAQUET geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Libanon, met standplaats te Beiroet. Het beroep van nietigve Deze term type koninklijk besluit prom. 27/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot erkenning van Eurotransplant als toewijzingsorganisme voor organen van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012024059 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 december 2011 wordt Mevr. Eveline Depuijdt bevorderd met ingang van 1 oktober 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Attaché - « Coördinator Databankbeheer » in de klasse type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012015041 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt de heer Gunther SLEEUWAGEN, ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Federale Democratische Republiek Ethiopië en in de Republiek Djibouti, Hij w

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/08/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012031038 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vastlegging van de modaliteiten van de eerste bijscholing voor de EPB-adviseurs type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Paul-Henri Spaak » type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012029038 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole de Bruxelles » type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012201194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012029054 bron ministerie van de franse gemeenschap Overlegcommissie voor het onderwijs voor sociale promotie. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 19 januari 2012, in artikel 2, 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2010 houdende benoeming van de leden van type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012029061 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de raden van bestuur van de Hogescholen georganiseerd door de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 19/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012029060 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de sociale raad van de « Haute Ecole de la Communauté française du Luxembourg « Schuman » »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 10/02/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012201090 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot organisatie van de kabinetten van de leden van de Vlaamse Regering

decreet

type decreet prom. 16/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012200841 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 september 2011 tussen het Waals Gewest en de Duitstalige Gemeenschap over de mobiliteit van de lerenden in het kader van de alternerende opleiding en de opleiding voor zelfstandigen en kleine type decreet prom. 20/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029062 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra type decreet prom. 20/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 79/17 van het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organiseert die het mogelijk maken ze uit te voeren, met als doel de inac

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/05/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de omzendbrief van 10 december 2009 betreffende de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, zoals gewijzigd door de wet van 12 november 2009. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012018087 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Josse WARNANTS, die woonplaats kiest bij Mrs. Kris WAUTERS Dit bes type bericht prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012014044 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen. - Bericht Onderwerp : Toepassing van artikel 15 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of Op bas type bericht prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201242 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Piet type bericht prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201241 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Inge

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitters en secretarissen van de raad van beroep van het niet-universitair hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003 tot toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 maart 2004 tot stijving van en controle op het Intersyndicale Fonds voor de Sectoren van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/01/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling van de centrale paritaire commissie van het gesubsidieerd officieel onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2009 houdende organisatie van de vormingen van de verscheidene sessies betreffende de in de artikelen 19, 20 en 21 bedoe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 24/02/2012 numac 2012029066 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het driejarenplan met betrekking tot de externe evaluaties die niet bekrachtigd worden met een getuigschrift in de algemene en technologische humaniora en in de beroeps- en technis

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012035179 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoemingen Bij Koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt het volgende bepaald : Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : De heer BEGYN, Roger, Auguste, Irenée . Ere-secretaris Schei(...) Ranginneming : 15/11/1996. D type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012035180 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden. - Benoemingen Bij Koninklijk besluit van 28 december 2011 wordt het volgende bepaald : De Zilveren Palmen der Kroonorde worden toegekend aan : De heer DE BRUYCKER, Jules, Johan, Florent, Irma . Bestuur(...) Ranginneming : 15/11/1996. De

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012009079 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Ontslag en aanstelling van een afgevaardigde van de Minister bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding Bij koninklijk besluit van 17 februari 2012 dat in werking treedt op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wo Bij ko type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012009081 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Bij koninklijk besluit van 17 februari 2012 is de heer Christian De Valkeneer, procureur des Konings bij de rechtbank van e Dit be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012009076 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012, in werking tredend op 31 augustus 2012 's avonds, is de heer Lecolle, A., griffier bij het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn aanspraak Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012009080 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Bij koninklijk besluit van 17 februari 2012 is de heer Franky Hulpia, hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Brugge, beno Dit bes type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012009078 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Ontslag en aanstelling van twee regeringscommissarissen bij het Instituut voor gerechtelijke opleiding Bij koninklijk besluit van 17 februari 2012 dat in werking treedt op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt b Bij kon type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201245 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 februari 2012 : - is aan Mevr. Maes, E., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tielt. Het is haar vergund de tit - zijn benoemd

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012041702 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 400e AANVULLING Bijwerking op 10 februari 2012 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012031083 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Vrijwillig ontslagen. - Pensioenen Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 8 september 2011, wordt het vrijwillig ontslag van Mevr. Casteels Francine, Assistent bij de Diensten van het Verenigd Co Vanaf 1

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012029053 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 22 december 2011, in artikel 1, zesde streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel en budgettair verantwoordelijken (niveau A) voor SELOR (ANG12030) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een (...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige coördinatoren begroting en boekhouding (niveau A) voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (AFG12013) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201237 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés voor Internationale Samenwerking (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG12014) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 ges(...) Er wor type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201246 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijke klimatisatie (niveau B) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (ANG12016) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar ge(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** apothekers De vergelijkende selectie van **** apothekers (niveau ****2) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en **** (****) (****11822) werd (...) Er zijn 9 **** type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201238 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige economisch controleur De vergelijkende selectie van Franstalige economisch controleur (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG11113) werd afgesloten op 1 februari 2012. type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201216 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige dossierbeheerder erkenning bouwaannemers (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12019) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die tw(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201154 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige "facility managers" (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG11096) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldi(...) Er wordt ook een b type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs registratiesystemen gezondheidszorg (niveau A3) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (ANG12024) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaa(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 24/02/2012 numac 2012201236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal federale accountant (m/v) voor de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole (ANG12701) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een sel(...) • houder te z

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 23/02/2012 pub. 24/02/2012 numac 2012003070 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Loterij », alsook betreffende de bezoldiging van laatstgenoemde regeringscommissaris
^