B.S. Index van de publicaties van 27 februari 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 15 februari 2012 wordt de aanwijzing van de heer MOUCHAERS, Jean-Paul, tot korpschef van de lokale politie van de politiezone LEUVEN met ingang van 27 april type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan Mevr. DAWANCE, Christine, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsre type koninklijk besluit prom. 06/02/2012 pub. 27/02/2012 numac 2012022063 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35, §§ 16 en 17, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundi type koninklijk besluit prom. 08/02/2012 pub. 27/02/2012 numac 2012022065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 06/02/2012 pub. 27/02/2012 numac 2012022062 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200100 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan de heer CASTELAIN, Léon, op het einde van de maand juni 2010, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan de heer VAN ACKER, Alain, op het einde van de maand december 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan de heer DELFORGE Etienne, op het einde van de maand december 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan de heer PATERNOSTRE, Michel, op het einde van de maand februari 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verl type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200128 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt aan de heer VERBRUGGEN, Marc, op het einde van de maand november 2011, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleen Belanghe

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/2011 pub. 27/02/2012 numac 2012201100 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 28/10/2011 pub. 27/02/2012 numac 2012201101 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 17/01/2012 pub. 27/02/2012 numac 2012035162 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van basisregistratie, te hanteren door de erkende instellingen voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 16/02/2012 pub. 27/02/2012 numac 2012000117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de goedkeuring van de voordracht van haar drie vicevoorzitters type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012000121 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Benoeming Bij ministerieel besluit, d.d. 21 februari 2012, wordt Mevr. DE SUTTER, Katlijn, benoemd bij de gedeconcentreerde post van Gent van de Algemene Inspectie van de fed

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/01/2012 pub. 27/02/2012 numac 2012035174 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, inzake de beroepsmogelijkheden

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012018091 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Olivier BAUM heeft de nietigverklaring gevorderd v Dit be type bericht prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012201095 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 11 en 13 januari 2012 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen respectievelijk op 13 Die zake type bericht prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012018092 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecreta Dit be type bericht prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012201092 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 23 december 2011 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 december 2011, hebben Lydie M Die zaak

document

type document prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200921 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen Bij besluit van de directeur-generaal van 31 januari 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in worden type document prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012018084 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Benoeming van de voorzitter van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht Ingevolge de pensionering van Mevr. Annelies Van CauwelaertDe Wyels dient de Kamer, met toepassing van artikel 60,

erratum

type erratum prom. 01/12/2011 pub. 27/02/2012 numac 2012000125 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de verkiezing van leden in de politieraad. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200123 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Bergen ter vervanging van de heer Alain VAN ACKER De betrokken organisaties wo De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Léon CASTELAIN De betrokken organisaties De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Hoei ter vervanging van Mevr. Christine DAWANCE De betrokken organisaties w De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Etienne DELFORGE De betrokken organisa De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer Marc VERBRUGGEN De betrokken organisatie De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Namen-Dinant ter vervanging van de heer Michel PATERNOSTRE De betr De voord

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200987 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 12 januari 2012 in zake het openbaar ministerie en de NV « INBEV Belgium », burgerlijke partij, tegen Patrick Migliorini, waarvan de expeditie ter gri « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012201169 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 217.402 van 20 januari 2012 in zake de bvba « Pharmacie de la Buissière » tegen de Belgische Staat, tussenkomende partij : de nv « Universal Pharma », «

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012 wordt de heer Koen Dierick benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, regionale diensten, met ingang van 16 december 2011. type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012, is de heer SCHILTZ, Laurent benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van Mevr. GOOSSEN type benoemingen prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012200193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 is Mevr. LESSIRE, Emilie, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer BIART, P

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012201292 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve attachés (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG11138) Na de selectie wordt een lijst met maximum 7 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzonde(...) Toelaatbaar

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 27/02/2012 numac 2012043002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)
^