B.S. Index van de publicaties van 29 februari 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012003073 bron autoriteit voor financiele diensten en markten Inschrijving als hypotheekonderneming overeenkomstig artikel 43 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 21 februari 2012 wo(...) type wet prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012201317 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van april 2012. - Gewijzigd reken De F

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1991 tot oprichting van een Hoger Instituut voor de Noodplanning type koninklijk besluit prom. 23/02/2012 pub. 29/02/2012 numac 2012201096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot verlenging van het mandaat van de heer Willy De Roovere als directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012009066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden, wat de ambtenaren van Volksgezondheid betreft type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012009064 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vervanging van twee leden-magistraten van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012009083 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012009082 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt Mevr. Nadine De Smet, geboren op 21 juni 1947 te (...) type koninklijk besluit prom. 05/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012009065 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2005 tot benoeming van de leden van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012201106 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 11 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 23/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029067 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning van de kwalificaties bedoeld bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke vorsers type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029076 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor de medische diensten voor arbeid type ministerieel besluit prom. 08/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat ingevuld moet worden door de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra type ministerieel besluit prom. 11/01/2012 pub. 29/02/2012 numac 2012029081 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de vormingseenheid « Sensibilisering voor de palliatieve verzorging » gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012201107 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 31 van organisatieafdeling 12 en programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 02/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012201109 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 05 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. 30/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012201108 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012029052 bron ministerie van de franse gemeenschap Hulpverlening aan de jeugd. - Pedagogisch begeleidingscomité. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 13 december 2011 wordt aangesteld tot lid van het pedagogisch begeleidingscomité, bedoeld in artikel 25 van het besluit van de Regering van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012201281 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 12 januari 2012 wordt de NV De Dijcker vanaf 12 januari 2012 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's. Bij ministerieel besluit van 12 januar Bij ministerie type ministerieel besluit prom. 18/11/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029083 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2011 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie voor arbeidsgeneeskundige diensten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/02/2012 pub. 29/02/2012 numac 2012031073 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de afvang en het vervoer van kooldioxide voor geologische opslag

decreet

type decreet prom. 20/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029086 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het sportschieten type decreet prom. 01/02/2012 pub. 29/02/2012 numac 2012029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 16 april 1975 tot inrichting van een letterkundige prijs van de Cultuurraad voor de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/02/2012 pub. 29/02/2012 numac 2012002006 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 614. - De vaststelling van de brugdagen voor 2012 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012018095 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De KERKFABRIEK SINT-QUINTINUS GUIGOVEN, die woonplaats kie Dit bes type bericht prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012201070 bron grondwettelijk hof Bericht Rolnummer 4976 Bij beschikking van 9 februari 2012 heeft het Hof vastgesteld dat, met toepassing van artikel 99 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, een einde is gekomen aan de rechtspleging in de zaak De griffier type bericht prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012201065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Het spilindexcijfer 117,27 wordt in de maand januari 2012 bereikt. Rekening houdend met de wet van 2 augustus 1971, waarbij de sociale uitkeringen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppel(...) A. Ziekte- en invali type bericht prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012018097 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV NEW JURISCONSULTING CY, die woonplaats kiest bij Mr. Dit bes

document

type document prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012201283 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de directeur-generaal van 10 november 2011 is de heer André Marthoz, eerste attaché, pensioengerechtigd vanaf 1 maart 2012. Bij besluit van de directeur-generaal van 3 januari 2012 is de heer Michel Leblanc, dir Bij besluit type document prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012031066 bron brussels instituut voor milieubeheer Toelatingen tot de stage Bij besluit van de leidende ambtenaar en de directeur van 9 december 2011 wordt de heer Samir AL JABROUNI, voor een periode van zes maanden vanaf 1 januari 2012, toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Beambte in Bij be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2009 houdende toekenning van machtigingen aan inrichtingen van het onderwijs voor sociale promotie voor de inrichting v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029065 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroep belast met de organisatie van de gemeenschappelijke externe proef waarbij het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs wordt uitgereikt type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2010 houdende aanwijzing van de leden van de raad van bestuur en van de Regeringscommissaris bij het Instituut voor ople type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 tot vaststelling van de overgangsklassen die toegang geven tot de studies georganiseerd in Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029075 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vernieuwing van het Begeleidingscomité voor mishandelde kinderen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029078 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 maart 2003 tot benoeming van de leden van de raad van advies van de « Office de la Naissance et de l'Enfance »

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012031077 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Milieu-overeenkomst betreffende de afgedankte voertuigen voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. - Erratum Erratum aan de Milieuovereenkomst betreffende de afgedankte voertuigen voor het Brussels Hoofdstedelijke Gewest verschenen op 24 januar Bladzijd

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012031078 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Milieubeleidsovereenkomst betreffende de terugnameplicht voor elektrische en elektronische apparatuur Gelet op Richtlijn 2002/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 2003 betreffende elektrische en elektronische apparatuur Gelet op d

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012009075 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 januari 2012 wordt Mevr. Nereda THOUET, met ingang van 1 oktober 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. Over

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012055056 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mevr. Thiry, Simone Mevr. Thiry, Simone, geboren te Sint-Gillis op 6 maart 1918, wo Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012201318 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Edouard Hendriks De betrokken organisaties De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012031082 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Kandidatenoproep. - Voor een mandaat als lid van het Technisch Comité van de reisagentschappen ingesteld door een besluit van 7 juli 2011 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, op 3 augustus 2011 I. A De hui

lijst

type lijst prom. 16/02/2012 pub. 29/02/2012 numac 2012011090 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012201296 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adjuncten (niveau C) voor het Ministerie en de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (A(...) Er zijn 40 type bericht van selor prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012201311 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige opleidingsverantwoordelijken (niveau A) voor de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (ANG12026) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. 1. Vereiste dip

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012020010 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 2 maart 2012 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*) ________ (*) Om 14 u. 30 m.(...) type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012020011 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 2 maart 2012, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Ontwerpen van ordonnantie, voorstel van resolutie en voorstel van ordonnantie - Ontwerp van(...) - Rapporteur : de heer Eric TOMAS. - Bespreking. - Ontwerp van ordon

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/02/2012 numac 2012040302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2012 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2012, 120.59 punten bedraagt, tege Het gez

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 13/01/2012 pub. 29/02/2012 numac 2012003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Casino Club", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij. - Erratum
^