B.S. Index van de publicaties van 15 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012024095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van Initiële Beoordeling, Goede Milieutoestand en Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 februari 2006 betreffende de Deze verp type wet prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012011116 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenning NV Ethias Bank De erkenning van de NV Ethias Bank, ondernemingsnummer 0420.327.328, Sterrenkundelaan 19, te 1210 Brussel, erkend onder het nummer 512, wordt ingetrokken m type wet prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012009102 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 is machtiging verleend aan ****. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden Bij kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/12/2011 pub. 15/03/2012 numac 2012000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 03/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012018072 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende levensmiddelenhygiëne met betrekking tot het medisch attest type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012015048 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van het Bureau van de Hoge Raad voor de Justitie en van de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervoll type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt de heer Pol De Witte ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Turkmenistan, met standplaats te Ankara. Het beroep van n Deze term type koninklijk besluit prom. 17/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van een plaats als bedoeld in artikel 74/8, § 2, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 31/01/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 07/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2008 houdende vaststelling van het regime en de regels toepasbaar op de overbrenging, uitgevoerd door veiligheidsmedewerkers-chauffeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, van vreemde type koninklijk besluit prom. 20/12/2011 pub. 15/03/2012 numac 2012003089 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van de interdepartementale provisie ingeschreven op het programma 03-41-1 van de algemene uitg type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012009108 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Archipel », m type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012003084 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012014071 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 2011 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012011107 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, bedoeld in artikel 41bis, § 1, vijfde lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. 05/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012000116 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de speciale eenheden en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 17/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012009118 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 juli 2005 tot toekenning van een toelage aan sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen die bijzondere functies u type ministerieel besluit prom. 06/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012021047 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissie van het Belgisch telematicaonderzoeksnetwerk BELNET ressorterend onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdienst met afzonderlijk be

decreet

type decreet prom. 01/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012029110 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van sommige bepalingen betreffende het gespecialiseerd onderwijs type decreet prom. 01/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201548 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 1989 betreffende de diensten voor het openbaar vervoer in het Waalse Gewest

bericht

type bericht prom. 06/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012018129 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

programmawet

type programmawet prom. 02/08/2002 pub. 15/03/2012 numac 2012000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

erratum

type erratum prom. 02/03/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012031135 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereiste bekwaamheid van de te werven ambtenaren en van het programma van het wervingsexamen voor Franstalige en Nederlandstalige brandweermannen en onderluitenants voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voo type erratum prom. 16/02/2009 pub. 15/03/2012 numac 2012201489 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de thuishulpdiensten en houdende oprichting van een consultatiebureau voor thuishulp, transmurale en stationaire hulp. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012000161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt de Mevr. Muriel Vanderhelst tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012022079 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 13 november 2011 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : De heer W. L type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012022080 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 13 november 2011 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : De heer P. B

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012201636 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 19 ; - te Mechelen : 3; - te Turnhout : 5 (w(...) - te Tongeren : 2; - te Brussel : 49 (waarvan 1 vanaf 1 juli 2012; 1 vanaf 1 augustus 2

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer VAN DESSEL, Wesley, geboren op 13 augustus 1977, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2011, met als titel werkleider in de klasse SW31 op het Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012201606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoemingen van technisch deskundigen bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 word(...) Bij koninklijk besluit van 15 feb

programmadecreet

type programmadecreet prom. 13/02/2012 pub. 15/03/2012 numac 2012201485 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Programmadecreet 2012

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012201605 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige directiesecretaressen Vergelijkende selectie van Franstalige directiesecretaressen (niveau B) voor de RSZ (AFG12002) werd afgesloten op 6 maart 2012. Er zijn 2 geslaagden. (...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012031126 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Vrijdag 16 maart 2012, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. 1. Inoverwegingnemingen - Voorstel van resolutie (van Mevr. Françoise SCHEPMANS en de heer Se(...) - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Béatrice FRAITEUR) tot wijz type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012031127 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 16 maart 2012 na afloop van punt 4 van de agenda van het Parlement 1. Ontwerp van ordonnantie - Voorstel van ordonnantie (van Mevr. Els AMP(...) - Rapporteur : de heer Joël RIGUELLE. - Bespreking. 2. Dringende vrag

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 15/03/2012 numac 2012003088 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Het Directiecomité van de Nationale Bank van België heeft met toepassing
^