B.S. Index van de publicaties van 27 maart 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/03/2012 numac 2012009123 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** (****(...) Bij koninklijk besluit va

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2012 numac 2012000207 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Ontslag Bij koninklijk besluit, d.d. 15 maart 2012, wordt, met ingang van 5 maart 2012, eervol ontslag uit zijn functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Waterloo, verleend aan de heer Jean type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012200776 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de buurtdiensten type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012200775 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief voor de bedrijfstak van de dienstencheques type koninklijk besluit prom. 08/01/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012000176 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012022117 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende instelling van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012015054 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van de gelijkstellingen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de personeelsleden en aan mandaathouders van het top- en middenkader bij de diensten van de Vlaamse overheid type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012003099 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van inwendige orde van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 21 november 2011 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2012 numac 2012024098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen met toepassingen van gering belang In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van be Ha type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012201314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 14/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012003103 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de veertiende algemene herziening van de quota van de lidstaten van het Internationaal Monetair Fonds

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012021052 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012009128 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van secretarissen van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 07/03/2012 pub. 27/03/2012 numac 2012011127 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking, wegens verval, van de concessie verleend bij het ministerieel besluit E6/96/CP13 van 7 mei 1997 houdende concessie voor de exploratie en de exploitatie van minerale en andere niet-levende rijkdommen van het continentaa

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/03/2012 numac 2012031160 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 2 februari 2012, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als landschap van de twee apebomen , gelegen Ninoofseste(...) Voor de raadpleging va

decreet

type decreet prom. 20/12/2011 pub. 27/03/2012 numac 2012029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de statuten van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie , gedaan te Bonn op 26 januari 2009 (1)

document

type document prom. -- pub. 27/03/2012 numac 2012031133 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 2 maart 2012 van de leidende ambtenaren van het BIM, werd de beslissing met referentie ENRDA026, van 13 oktober 2005, gewijzigd ten gevolge van

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2012 numac 2012022108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012, dat uitwerking heef Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2012 numac 2012000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 19 maart 2012, wordt de heer DE LANDSHEER, Jurgen, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de politiezone ZUID met terugwerkende kracht

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/10/2011 pub. 27/03/2012 numac 2012031035 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2010/893 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bezoldigingsregeling van het niet-gesubsidieerd onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschapscommissie en toekenning van weddencomplementen aan sommige personeelsleden van h

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 27/03/2012 numac 2012201771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2012 numac 2012201866 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleurs (niveau B) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (AFG12025) Na de selectie wordt een lijst met maximum 24 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2012 numac 2012201848 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialist technische metingen en proeven (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12044). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 2(...) De verei
^