B.S. Index van de publicaties van 2 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012009146 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren in **** op 14 december 1981, en de heer ****, ****(...) Bij koninklijk **** type wet prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012009147 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 22 maart 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012201431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012201313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen (1) type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012201432 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de type koninklijk besluit prom. 08/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 08/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012022100 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012201893 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van artikelen 41, 43 en 46 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012000205 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 15 maart 2012, wordt het mandaat van de heer SAINTVITEUX, Jean-Luc, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Hermeton et Heure, m type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 15 maart 2012, wordt de heer STAELEN, Marcel, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Boussu/Colfontaine/Frameries/Quaregnon/Sain type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 19 maart 2012, wordt het mandaat van de heer DEOM, Francis, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Chiny/Etalle/Florenville/Meix-d type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 15 maart 2012, wordt het mandaat van de heer PEVENAGE Christian, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Beauvechain/Chaumont-Gi type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012000214 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Korpschef. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit, d.d. 19 maart 2012, wordt het mandaat van de heer Vanderhoven, Henri, als korpschef van de lokale politie van de politiezone Voeren met ingang van 7

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035401 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de tegemoetkomingspercentages vermeld in artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevo type ministerieel besluit prom. 14/02/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012027057 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende verschillende maatregelen tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2010 tot toekenning van een premie voor de installatie van een zonneboiler en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering type ministerieel besluit prom. 06/02/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012027059 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 27 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 03/01/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012027051 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 25 tot toekenning van de erkenning als certificeerder PEB voor bestaande woongebouwen type ministerieel besluit prom. 13/02/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012027049 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 17 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 03/01/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012027048 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit nr. 16 tot toekenning van de erkenning als verantwoordelijke PEB type ministerieel besluit prom. 20/02/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012201925 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2010 tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012201906 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten voor de renovatie van een woning aangaande buitenschrijnwerk en van het Energiebesluit van 19 novembe

decreet

type decreet prom. 16/03/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012035384 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012201796 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 28 en 29 februari 2012 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen respectievelijk op 29 Die zake type bericht prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012011135 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Specifieke beperkende maatregelen tegen Syrië. - Bericht van verbod. - Toepassing van de Verordening nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Ver(...) H

document

type document prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012201935 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Het hof, verenigd in algemene vergadering op 18 januari 2012 heeft Mevr. Londot, N., raadsheer in het hof van beroep te Luik, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar Het hof, ve

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012022099 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 8 maart 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - Eervol ontslag uit hun mandaat van effectief lid van het Beheerscom - Mevr. Celi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012 wordt met ingang van 1 april 2012 een einde gesteld aan de f Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat een Franstalige betrekking van re Ten ein type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat eerlang een vacante betrekki Ten ein

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/02/2012 pub. 02/04/2012 numac 2012201617 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren "sociale aangelegenheden" en "gezondheid"

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012002010 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt de heer Mathias DULLAERS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012201898 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012201931 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ingenieur-architecten De vergelijkende selectie van Franstalige ingenieur-architecten (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG11129) werd afgesloten op 21 maart 2012. Er is 1 geslaagde. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012201943 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige specialisten in normalisatie en competitiviteit De vergelijkende selectie van Franstalige specialisten in normalisatie en competitiviteit (niveau A) voor de FOD Economie (AFG11135) werd afgesloten op(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012201913 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** "business analisten ****" De vergelijkende selectie van **** "business analisten ****" (niveau ****21) voor de **** ****, ****.***** zijn 2 geslaagden.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 02/04/2012 numac 2012055064 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van Den Kerckhove, Simonne François Adeline Van Den Kerckhove, Simonne François Adeline Alvorens t
^