B.S. Index van de publicaties van 3 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012009139 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 maart 2012 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens Bij kon

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012200581 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende de toekenning van presentiegelden alsmede de terugbetaling van de reiskosten aan de leden van de « Commissie Ondernemingsplannen » type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012009145 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, m(...) type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012200426 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 2010 tot oprichting van paritaire subcomités voor het vervoer en de logistiek en tot vaststelling van hun benaming en bevoegdheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012011117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt Mevr. Catherine Stuyckens, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met b Overeenko type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012022116 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012 wordt aan Mevr. Annick Deben, op haar verzoek, met ingang van 1 februari 2012 ontslag verleend uit haar functie van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012002009 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 19 maart 2012 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Mevr. DE VRIES, Claudette, Adviseur. Ridder Mevr. DANKELMAN, Monique, D.Y., Technisch deskundige; Mevr. PORTEMAN, A De heer STRAGIER, Christo type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt Mevr. Sophie HOTTAT, Ambassadesecretaris bij de Ambassade van België te Lissabon, eveneens aangesteld tot Consul-Generaal van België in de Portugese Republiek Bij ko type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012022093 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 08/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012021056 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2004 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012 wordt Mevr. Leslie Mathues, klasse A1, met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A3, met de titel van adviseur, in het Franse taalkad Een ber

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012000165 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van SyntraWest VZW als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « vormingsattest van gemeenschapswacht » alsmede tot erkenning van voornoemde opleiding type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van de keuringsinstelling AIB-Vinçotte Belgium VZW, voor de controle van productie-installaties van elektriciteit, opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type ministerieel besluit prom. 07/02/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012000164 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de Provinciale Opleidingsinstelling « Institut provincial de formation de la Province de Namur - Ecole d'administration » als opleidingsinstelling voor het organiseren van de opleiding tot het bekomen van het « v

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012031169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van de afgevaardigd ambtenaar belast met de behandeling van beroepen tegen beslissingen van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 03/04/2012 numac 2012035370 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de ontbinding van de bestaande raden voor verkiezingsbetwistingen en de benoeming van de leden van de nieuwe raden voor verkiezingsbetwistingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012200417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van een paritair comité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt artike type bericht prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012201640 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 24 januari 2012 in zake Xavier Deceuninck en Stéphanie Coquard tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « Is a type bericht prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012000212 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat op 1 juni 2012 de betrekking van Franstalig voorzitter van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen te begeven is bij adjunct-mandaat. De titularis van het adjunct-mandaa De aanwij

document

type document prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012201933 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Hoei Op 1 maart 2012 werd de heer DELVAUX, Camille, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Hoei, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 5 juni 2 type document prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012201934 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Luik Op 15 maart 2012 werd de heer WOUTERS, Jean-Marie, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt va type document prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012201932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Hoei Op 1 maart 2012 werd de heer COURTOY, Jean-Marie, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Hoei, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaatsve

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012 wordt de heer Armand MARCHAL, ambtenaar van de eerste administratieve klasse van de Kanselarijcarrière aangesteld tot Consul-generaal van België te Keulen, met als ressort de L Indi

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Vacante betrekkingen Bij ministerieel besluit van 4 januari 2012 wordt het aantal vacante betrekkingen te voorzien van 15 oktober 2010 tot 14 april 2011 in de vierde administratieve klasse van de carrière Buitenla Bij m

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012201979 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 april 2011, dat in werking treedt op 30 april 2012, is de heer Lauwers, W., vrederechter van het kanton Kraainem-Sint-Genesius-Rode, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op Bij koninkl

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Statistiek en Economische Informatie Bevolkingcijfers de jure, per gemeente, op 1 januari 2011 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De Minister van Economie, Consumenten en Noordzee, J. VANDE LANOTTE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012022112 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt Mevr. Barbara DE CLIPPEL tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrekking van het Ned Overee type benoemingen prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012011118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2011 wordt met ingang van 1 augustus 2011, de heer Steve Van Den Bossche, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de tite Overeenkom

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012015059 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 7 maart 2012 heeft Mevr. Christina Gracia Dela Vega ROLA de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul van de Republiek Filippijnen te Brussel uit te oefenen, met als consulair ressort gans België. type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012015063 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 15 maart 2012 heeft de Julien Dherde de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Mali, te Antwerpen, uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwerpen.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012201915 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeem- en databankbeheerder De vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeem- en databankbeheerder (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimoniu(...) Er zijn gee

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012014078 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroeps- bekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het De exam type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012014072 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012003097 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 668 van 20 januari 2012 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012003116 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 670 van 20 maart 2012 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012003096 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 524 van 10 januari 2012 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012003110 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw, registratie en domeinen . - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand (...) Stad Doornik (vroeger Mourcourt) Een perc type document - btw prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012003115 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw registratie en domeinen . - Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit te hand t(...) Stad Le Roeulx (vroeger Thieu) Een percee

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012011140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor Normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 397

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 03/04/2012 numac 2012003113 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreff(...) Ingevolge artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 is deze overdracht aan derden tegenstelbaar van
^