B.S. Index van de publicaties van 4 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012011148 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verlenging van rechtswege van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « APETRA » Gepubliceerd met toepassing van artikel 33, type wet prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012200329 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 197/2011 van 22 december 2011 Rolnummer 5137 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 44, 45 en 75 van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, geste Het Gro type wet prom. 26/11/2011 pub. 04/04/2012 numac 2012009155 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (1) type wet prom. 19/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012009154 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012024065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012003105 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2007 betreffende de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten, en van andere koninklijke besluiten met verwijzingen naar het Rentenfonds type koninklijk besluit prom. 12/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012015053 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de organen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en van de gelijkstelling betreffende de t type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012201992 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 27 maart 2012 wordt Mevr. Micheline Gigot, attaché klasse A1, met ingang van 1 december 2012, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012201631 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012003104 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 2005 betreffende de rentemarkt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012014102 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van de sectie luchtvaartgeneeskunde en van de beroepscommissie inzake de medische expertise betreffende de leden van het stuurpersoneel van burgerlijke luchtvaartuigen type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012003118 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd "Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2032" type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012201971 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 april 2009 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuu type ministerieel besluit prom. 15/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012201972 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de begrotings- en financieel adviseur bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012201832 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 5 maart 2012, dat op 5 maart 2012 in werking treedt, wordt de bij ministerieel besluit van 16 september 2008 aan de NV Bam Wallonie verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgew Bij min

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012035402 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de vaststelling van een rentesubsidie voor de leningen toegestaan aan de Lokale Entiteiten die een overeenkomst hebben gesloten met het Fonds ter reduct type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012035388 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van het onderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012201904 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het Comité voor de begeleiding en de opvolging van de bijzondere regeringscommissarissen, ingesteld overeenkomstig artikel 174bis van het Wetboek van de Huisvesting en het Duurzame Wonen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012201903 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable" type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012201939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et pe

decreet

type decreet prom. 16/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012035392 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de VRT en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden type decreet prom. 09/03/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012035387 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012201873 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2012. - wordt aan de heer Lander VANDER LINDEN eervol o - wordt Mev type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012201632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 is Mevr. DION, Delphine, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer SEGHIN, Harry-Robert, w I

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/02/2012 pub. 04/04/2012 numac 2012201684 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot samenstelling van de Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Solidariteit en Integratie

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012201852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012 wordt Mevr. Requi Het ber type benoemingen prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012201566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 is Mevr. VERCRUYSSEN, Astrid, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer DUFRASNE, Pierre-Maurice, type benoemingen prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012031152 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van 1 maart 2012, wordt Mevr. Abbib, Hanan, stagedoend assistent bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Geme type benoemingen prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012031151 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, van 15 december 2011, wordt Mevr. Reynaert, Magalie, stagedoend assistent bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappel type benoemingen prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012201565 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 is Mevr. DJELIL, Myriam, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer APRUZZESE, Raffaele, wiens mandaat

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2011000755 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 januari 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2011000783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen type vergunning prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012000008 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012, genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « BRS » te Leuven om van 1 januari 2012 tot en met 31 type vergunning prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2011000785 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Les Fermes du Bonheur » te Sommière om van 1 januari type vergunning prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2011000790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 31 januari 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, wordt vergunning ve type vergunning prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2011000784 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Stichting tegen Kanker » te Brussel om van 1 januari 2012 type vergunning prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2011000792 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen is vergunning verleend aan de stichting van openbaar nut « Nationale stichting voor onderzoek op gebied van Kindercard type vergunning prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2011000791 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 24 januari 2012 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « Natura Belgica » te Waterloo om van 1 januari 2012 to type vergunning prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012000009 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 18 januari 2012, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 1 februari 2012 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleen

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 04/04/2012 numac 2012000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30, IV.I.33, VI.II.3, tweede en derde lid, VI.II.10, tweede lid, 1° en 2° en VI.II.12 RPPol; Gelet op het Regeerakkoord, inzonderheid inzake de versterking van de Overwege
^