B.S. Index van de publicaties van 5 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012200939 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 16/2012 van 2 februari 2012 Rolnummer 5250 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het v Het Grondw type wet prom. 13/01/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012000190 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012200937 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2012 van 2 februari 2012 Rolnummer 5245 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het v Het Grond type wet prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012200938 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2012 van 2 februari 2012 Rolnummer 5249 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 9 van de wet van 8 juli 2011 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het v Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012201892 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel 116, 1°, van de programmawet van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012200029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende de terugbetaling aan de werkgever type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012201874 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bron en de nadere regels voor de storting van het bedrag bepaald in artikel 116, 1°, van de programmawet van 27 december 2006 bestemd voor het Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers type koninklijk besluit prom. 14/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012003114 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het aanhangsel aan het akkoord tussen België en het Vlaams Gewest betreffende de deelname van aan het Fonds voor Emissierechten voor Azië en de Stille Oceaan van de Aziatische Ontwikkelingsbank

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 februari 2012, in artikel 1, 5°, b), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 houdende benoeming van de leden van de Hoge Ra type ministerieel besluit prom. 17/11/2011 pub. 05/04/2012 numac 2012000191 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Leden van de Hoge Raden van de Hogescholen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 februari 2012, in artikel 14, eerste lid, 5°, van het ministerieel besluit van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden van de Hogesch type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor studentenmobiliteit. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 17 februari 2012, in artikel 4, tweede lid, 1., van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juli 2011 houdende aanstelling van de leden van de Hog type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012029126 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 februari 2012, in artikel 1, 8., a., van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 houdende aanstelling van de leden van het Beheers type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012029125 bron ministerie van de franse gemeenschap Algemene Raad van de Hogescholen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 17 februari 2012, in artikel 7, tweede lid, 2°, a) van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad van de Hogescholen,

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012035381 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de hoofdstukken Vbis en Vter van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de organisatie van het opleidingsaanbod in het volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012035371 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de niet-geregulariseerde DAC-projecten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012035394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke-assistentiebudget aan personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012201947 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeenschappelijke Openbare Bestuursschool en tot bepaling van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen

decreet

type decreet prom. 23/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 16/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012035386 bron vlaamse overheid Decreet houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen type decreet prom. 02/03/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012035393 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het bele

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/11/2011 pub. 05/04/2012 numac 2012000195 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 15 september 2005 betreffende het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012201948 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 21 februari 2012, hebben de « 2. Bij type bericht prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012201950 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a) Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 20 februari 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 22 februari 2012, hebben Virg b) Bij v

document

type document prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012021067 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium Milieueffectenrapport behorende bij de aanvraag « tot verlenging van concessie CP27 voor zones 1, 2, 3 en 4 voor de exploitatie en de exploratie van de mine(...) Aan he type document prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012021065 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium Milieueffectenrapport behorende bij de aanvraag « tot verlenging van concessie CP20 voor zones 1, 2, 3 en 4 voor de exploitatie en de exploratie van de mine(...) Aan he type document prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012021068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde estuarium Milieueffectenrapport behorende bij de aanvraag voor « een nieuwe concessie voor zone 3a voor de exploitatie en de exploratie van de minerale en andere niet(...) Aan he type document prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012021066 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium Milieueffectenrapport behorende bij de aanvraag voor de « verlenging van concessie CP24 voor zones 1 & 2 en aanvraag voor een nieuwe concessie voor zon(...) Aan het pu

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/02/2012 pub. 05/04/2012 numac 2012029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van een commissaris bij het Directiecomité van het consortium voor de bekrachtiging van de bevoegdheden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012201839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 is de heer DALLA VALLE, Dario, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer MICHIELS, Luc, wien

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012202060 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 maart 2012 is Mevr. Simon, A., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Beauraing-Dinant-Gedinne, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het bur

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2011031606 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als certificateur openbaar gebouw, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 20 juni 2011, wordt LECLERCQ, Thomas, gedomicilieerd ruelle de Reuchamp 7, te 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, erkend als C De erke type erkenning prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2011031604 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheden, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 16 juni 2011, wordt VAN STEYVOORT, Michael, gedomicilieerd avenue de l'Equerre 20, bte 1, te 1348 Louvain-la-Neuve, erkend a De erke type erkenning prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2011031617 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur tertiaire eenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 19 september 2011, wordt MERCIER, Mathieu, gedomicilieerd rue de la Fléchère 78, te 6181 Gouy-lez-Piéton, erkend als Ce De e type erkenning prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2011031605 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheden, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 27 juni 2011, wordt DE FURSTENBERG, Egon, gedomicilieerd Edmond Parmentierlaan 26, te 1150 Brussel, erkend als Certificateur De erke type erkenning prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2011031607 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheden, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 27 juni 2011, wordt SHOEIBI, Pouria, gedomicilieerd Stoeterijlaan 137, te 1150 Brussel, erkend als Certificateur wooneenhede De erke type erkenning prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2011031618 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als certificateur wooneenheid, natuurlijke persoon Bij beslissing van de leidende ambtenaar van het BIM van 15 september 2011, wordt QUIEVY, Jean-Christophe, gedomicilieerd Ter Plaststraat 91, te 1020 Brussel, erkend als Certificateu De erke type erkenning prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012031156 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type L Bij beslissing van 30 november 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BRUYNINCKX, Kurt, gedomicilieerd Mechelsesteenweg 1007, te 3020 Herent, erkend als erkend verwar De erke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/04/2012 numac 2012202049 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige secretariaatassistenten De vergelijkende selectie van Franstalige secretariaatassistenten (niveau C) voor de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (AFG11131) werd afgesloten(...) Er zijn 8
^