B.S. Index van de publicaties van 6 april 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012011146 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de plaatsvervangend regeringscommissaris van de Nationale Raad van de Orde van architecten en houdende benoeming van zijn opvolger type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012024112 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 december 2011 wordt Mevr. Sabine Colle, geboren op 4 oktober 1970, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 met ingang van 1 oktober 2010, in de titel van attaché bij d type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012035367 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van een Commissaris-generaal en een Adjunct-commissaris-generaal voor de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012007108 bron ministerie van landsverdediging **** **** wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 8734 van 24 januari 2012 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 april 2012 in toepassing van de samengeordende wette Landmacht Kor type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012011144 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag van de regeringscommissaris en de plaatsvervangend regeringscommissaris van de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten en van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en houdende benoemi type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012035365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 23/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechtskundig bijzitter bij de Provinciale Raad van de Orde van architecten van Waals-Brabant en houdende ontslag en benoeming van een tweede plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de Provinciale Raad van type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012007106 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit ****. 8733, van 24 januari 2012 : Wordt kolonel ****, ****. ****, op 1 februari 2012, voor de duur van de opdracht aangesteld in de graad van brigadegeneraal **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012202089 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 juni 2011, dat in werking treedt op 7 april 2012, is aan de heer Martin, Th., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Visé. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voe Het beroep

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012018157 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de heer De Kuyssche, David, attaché - klasse A2, door verhoging in de klasse tot de klasse A3 - met de titel van adviseur bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Gene Overee type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012007107 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 91310 van 26 januari 2012 wordt op 25 januari 2012 kolonel vlieger ****. **** ontslagen uit het ambt van commandant van de provincie Namen. type ministerieel besluit prom. 23/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012000227 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en ha type ministerieel besluit prom. 19/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012000211 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juni 2008 houdende benoeming in een gelijkwaardige graad van de naar de voormalige rijkswacht overgeplaatste personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie en houdende hun graad- type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie Bij ministerieel besluit d.d. 30 maart 2012 wordt de aanstelling van de hoofdcommissaris van politie François ADAM in het ambt van inspecteur-generaal van de federale politie en type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012018156 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt Mevr. BEUNEU, Claire, attaché - klasse A1, door verhoging in de klasse tot de klasse A2 - met de titel van attaché bevorderd bij het Federaal Agentschap voor Geneesmidde Overe type ministerieel besluit prom. 23/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012000228 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective en haar uitvoer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012201905 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de vertegenwoordigers van de Waalse Regering in de Adviesraad voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers bedoeld in artikel 19 van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling

decreet

type decreet prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012201996 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012201897 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 februari 2012 in zake Horacio Muniz en Carmen Martinez Varela tegen de bvba « Strak Gent », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekom « Sch type bericht prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012018160 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marcel Wolter Hofmans, die woonplaats kiest bij Mrs. Marc Dit bes

document

type document prom. 29/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012201995 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Herziening van artikel 195 van de Grondwet (2) type document prom. 03/02/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012035245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied algemene vorming

erratum

type erratum prom. 19/03/2012 pub. 06/04/2012 numac 2012022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële besluiten tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012000234 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vast comité van toezicht op de politiediensten. - Benoeming in de graad van hoofdcommissaris van politie van vier commissarissen-auditors bij de dienst enquêtes Bij koninklijk besluit d.d. 19 maart 2012, worden benoemd in de graad van hoofdcommi - Tri

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012202087 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 januari 2012 : - is Mevr. Dombret, S., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt uit te oefenen in de rechtbanken van eerste aanleg - is de aanw

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012024113 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012 wordt Mevr. PIENS, Claire, geboren op 13 november 1982, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 15 november 2011, met als titel attaché in de klasse A1 op het Frans taalkader Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012024111 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 februari 2012 wordt Mevr. PITTOMVILS, Ilse, geboren op 1 oktober 1976, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 31 augustus 2011, met als titel attaché in de klasse A2 op het Nederlands Bij ko

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 8 december 2011 wordt de vergunning om het beroep van Mevr. type vergunning prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012000220 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Vernieuwingen Bij besluit van 2 december 2011 wordt de vergunning om het beroep Bij type vergunning prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012000219 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privédetective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective Bij besluit van 16 december 2011 wordt de heer Hervé TAELMAN, gevestigd te 8700 Bij type vergunning prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van **** uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van ****. - Intrekkingen Bij besluit van 8 december 2011 wordt de vergunning om het beroep **** **** he

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012202048 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige facility manager De vergelijkende selectie van Nederlandstalige facility manager (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG11096) werd afgeslote(...) Er zijn 2 g type bericht van selor prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012202069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinatoren risicoanalyse (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG12047) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijz(...) Toelaatbaa

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012043004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...) type indexcijfers prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012042403 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand maart 2012 type indexcijfers prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012042402 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand februari 2012

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/04/2012 numac 2012202071 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 21 november 2011, van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, is de heer Wetsels, J.-M., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, voor vast aangewezen Hof van be
^