B.S. Index van de publicaties van 10 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012009156 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 26 maart 2012 is machtiging verleend aan : de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. **** ****. **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012035385 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 29/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012009159 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat het uitkoopbod betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen type koninklijk besluit prom. 26/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202059 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige afdeling van de Commissie van eerste aanleg ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroeps type koninklijk besluit prom. 06/02/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012201865 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 26 augustus 2011 van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012000253 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Algemene directie van de bestuurlijke politie. - Algemene directie van de ondersteuning en het beheer. - Mandaat van directeur-generaal Bij koninklijk besluit d.d. 28 maart 2012 wordt het mandaat hernieuwd van : - de heer - de heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012000240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 28 maart 2012 wordt de heer Muyldermans, Jean, op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en ontheven uit zijn mandaat van korpsc Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012035368 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012035369 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 23 februari 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Eddy Maria Vital BORREMANS Gemeentesecretaris bij het gemeentebestuu(...) Ranginneming : 8/04/2007 Dirk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012202098 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriele besluiten van 2 april 2012 : - is het verzoek tot associatie van de heer Vandemeulebroecke, P., notaris ter standplaats Sint-Martens-Latem, en van de heer Van Moffaert, P., kandidaat-notaris, om de associatie &quo De heer Van type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012018162 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 16 januari 2012 wordt de heer Roisin, Thierry, adviseur - klasse A3, door verhoging in de klasse tot de klasse A4 - met de titel van adviseur-generaal bevorderd bij het Federaal Agentschap vo Overeen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202001 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202006 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Gewest een tegemoetkoming aan de plaatselijke besturen en autonome bedrijven verleent voor de bouw van sociale woningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202011 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de bouw van sociale woningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Gewest een tegemoetkoming aan de rechtspersonen verleent voor de oprichting van integratiewoningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202031 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société wallonne du Logement" een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de oprichting van transitwoningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij door het Gewest een tegemoetkoming aan de rechtspersonen wordt verleend met het oog op de oprichting van transitwoningen type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202026 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij door het Gewest een tegemoetkoming toegekend wordt aan de plaatselijke besturen en aan de autonome bedrijven met het oog op de aankoop van een verbeterbare woning en de renovatie, de herstructurering of de aanpassing type besluit van de waalse regering prom. 23/03/2012 pub. 10/04/2012 numac 2012202003 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij door de « Société wallonne du Logement » een tegemoetkoming toegekend wordt aan de openbare huisvestingsmaatschappijen met het oog op de aankoop, de renovatie, de herstructurering of de aanpassing van een verbet

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012011158 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt. - Bericht. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages . - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalings(...) De ma

document

type document prom. 08/07/2011 pub. 10/04/2012 numac 2012035051 bron vlaamse overheid Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012201851 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 14 maart 2012 wordt Mevr. Minguet, Virgi Het bero

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/04/2012 numac 2012202088 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige technische medewerkers De vergelijkende selectie van Franstalige technische medewerkers (niveau C) voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (AFG11128) w(...) Er zijn 4
^