B.S. Index van de publicaties van 12 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012201340 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 23/2012 van 16 februari 2012 Rolnummer 5231 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7, type wet prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012201339 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2012 van 16 februari 2012 Rolnummer 5128 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 65 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten, zoals gewijzigd b Het Grond type wet prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012011157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, artikel 21sexies ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen , artikel 91. - Aanduiding van de bevoegde ambtenaren om administratieve geldboeten op te leggen Ov(...) Door type wet prom. 22/03/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012011123 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen type wet prom. 19/01/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012000230 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot de opvang van asielzoekers. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012009158 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, (...) Bij koninklijk bes

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/1991 pub. 12/04/2012 numac 2012000225 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de regels van de verzekering waarin voorzien is in artikel 130 van het Kieswetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 27/03/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012022033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 27/03/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/05/2011 pub. 12/04/2012 numac 2012000250 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse ve type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012011155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Commissie tot regeling der prijzen Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 26 maart 2012 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer Frédéric Chandelle, - wordt ben type ministerieel besluit prom. 23/03/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012014101 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen type ministerieel besluit prom. 29/03/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012011153 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 69 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

decreet

type decreet prom. 20/12/2011 pub. 12/04/2012 numac 2012029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de Opvoeding inzake Milieu, Natuur en Duurzame Pntwikkeling

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012018163 bron studiebeurzen Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Antwerpen Studiejaar 2012-2013 De Provinciale Commissie Studiebeurzenstichtingen Antwerpen, bericht de belanghebbenden dat de beurzen van de hiernavolgende stichtingen met ingang van het studieja VERENIGDE

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 maart 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit hun mandaa Bij hetze type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012022133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Raadgevende afdeling van het Observatorium voor de chronische ziekten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit va Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Detachering van een personeelslid van de politiediensten als verbindingsambtenaar bij de provinciegouverneur van Waals-Brabant Binnen de provincie heeft de gouverneur tot algemene taak te zorgen voor het handhaven van de openbare orde, te weten a) Vaca

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012000254 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 wordt de heer Philippe DE CLERCQ benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale Diensten, met ingang van 16 november 2011.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 27/06/2011 pub. 12/04/2012 numac 2012022059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 23/05/2011 pub. 12/04/2012 numac 2012022060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012201341 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 Rolnummer : 5264 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2012201384 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 21/2012 van 16 februari 2012 Rolnummer 5130 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 47,

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 12/04/2012 numac 2011055006 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Favresse, Andrée Favresse, Andrée Odile Ghislaine, weduwe van Bultot, Jean, geboren t Alvorens te

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/03/2012 pub. 12/04/2012 numac 2012003065 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 oktober 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « King of Cash », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij en het konink
^