B.S. Index van de publicaties van 13 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012000264 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van directeur-generaal van de gerechtelijke politie van de federale politie Referenties: - Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd(...) - Wet van 26 apri type wet prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009157 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 26 maart 2012 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. 16/02/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012000251 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009151 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen **** Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. 26/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012009166 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft type wet prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009163 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 22 maart 2012 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009164 bron federale overheidsdienst justitie Verenigingen die het slachtoffer kunnen bijstaan voor de strafuitvoeringsrechtbanken. - Erkenning Bij koninklijk besluit, van 23 maart 2012, wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Visserij » type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009130 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 wordt op datum van 1 januari 2012 aan Mevrouw Véronique COUTEREELS, ontslag verleend uit haar functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Justiti type koninklijk besluit prom. 28/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012024133 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009131 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 wordt op datum van 4 september 2011 's avonds aan de heer Simon CLAISSE, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Ju type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012000166 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 15 maart 2012, wordt de heer Serge BODART, Staatsraad, gemachtigd om, in de hoedanigheid van plaatsvervanger, tijdens het academiejaar 2011-2012, het onderwijs van de c type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012000162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Detachering Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 wordt Mevr. Patricia De Somere, Eerste Auditeur bij de Raad van State, gedetacheerd bij het Kabinet van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, Consumentenzaken en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031170 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van het Technisch Comité van de reisagentschappen opgericht door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 2011 type ministerieel besluit prom. 11/04/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012035400 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2011 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 02/02/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012202082 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de richtsnoeren aan voor de veiligheidsaudits, de wegennetinspecties en de inspecties betreffende de tijdelijke veiligheidsmaatregelen die toepasselijk zijn op de wegwerkzaamheden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/01/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012035421 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke herverdeling van de provisie binnenlands bestuur ingeschreven in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012018168 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Jean Nicolas en Mevr. Fabienne Zuliani hebben de n - het b type bericht prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012202032 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 7 februari 2012 in zake de arbeidsauditeur tegen N.G., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 maart 2012, heeft de Arbeidsrech 1. « Sc

programmawet

type programmawet prom. 24/12/2002 pub. 13/04/2012 numac 2012000241 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

erratum

type erratum prom. 09/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012035425 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Milieuovereenkomst betreffende de uitvoering van de terugnameplicht met betrekking tot vervallen en niet-gebruikte geneesmiddelen Gelet op de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 7 maart 1991 betreffende de preventie en het behe Gelet o type beschikking prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009144 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit, van 12 maart 2012, wordt Mevr. Nele ROELANDT, met ingang van 1 januari 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlands taalkader van de Centrale Diensten. Over type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009143 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012, wordt Mevr. Eva DE COCK, met ingang van 1 oktober 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlands taalkader van de Centrale Diensten. Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009140 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit, van 12 maart 2012, wordt Mevr. Evelyne DEZUTTER, met ingang van 1 januari 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlands taalkader van de Centrale Diensten. O type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009142 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit, van 12 maart 2012, wordt Mevr. Emilie DEROUAUX, met ingang van 1 november 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Frans taalkader van de Centrale Diensten. Overee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009141 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit, van 12 maart 2012, wordt Mevr. Christelle MEUL, met ingang van 1 januari 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlands taalkader van de Centrale Diensten. Ov type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009134 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012, wordt Mevr. Kim BOMBEKE, met ingang van 1 januari 2012, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlands taalkader van de Centrale Diensten. Overeen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009133 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 maart 2012 wordt Mevr. Christelle NOIRET, met ingang van 1 november 2011, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale Diensten. Overe

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009170 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Attaché bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 Voor bovenvermelde plaats die open staat voor werving kan men zich kandidaat stellen (...) Voor bovenve type vacante bettreking prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012202150 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012202033 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 februari 2012 in zake de nv « Ital Distribution » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 februar « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012201976 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 218.189 van 23 februari 2012 in zake Jean-Philippe Tondeur tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partij : de nv « SETI », waarvan de expeditie ter gr « Sch

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012029163 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2012, wordt Mevr. Martine Godinne door verhoging in graad op 1 maart 2012 benoemd tot directeur - categorie van de graad : inspectie - kwalificatiegro Bij bes type benoemingen prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012000257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 maart 2012 wordt, Mevr. Barbara Vermeyen, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, regionale diensten, met ingang van 1 december 2011.

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012009175 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites in de zin van artikel 43/8,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012202139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attachés maatschappelijk werk coördinators (niveau A) voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (ANG12051) Na de selectie wordt een lijst me(...) Er wor type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012202141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van IT-expert (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG12030) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de p(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012202142 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van systeembeheerder (niveau B) voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (AFG12047) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er word(...) Toelaatbaarh

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 13/04/2012 numac 2012003123 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « King of Cash » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 31 oktober 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « King of Cash », een - va
^