B.S. Index van de publicaties van 18 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012009171 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 22 maart 2012 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** **** type wet prom. 04/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012011110 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012200838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012015064 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 wordt de heer Pol De Witte ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in Georgië, met standplaats te Ankara. Bij koninklijk besluit van 22 m Het beroep v type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012015068 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit, van 22 maart 2012, wordt eervol ontslag verleend op 30 november 2012 aan Mevr. Martine Van Dooren , adviseur-generaal, klasse 4, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zak(...) Ze i type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012015065 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 wordt de heer Luc Truyens geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Georgië, met standplaats te Bakoe. Bij koninklijk besluit van 22 maart Het beroep v type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012015067 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 wordt eervol ontslag verleend op 31 januari 2013 aan de heer Jean Huynen , adviseur, klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse(...) Hij i type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit, van 4 maart 2012, wordt eervol ontslag verleend op 31 januari 2013 aan de heer Alain BATSELE adviseur - klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenland(...) Hij type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012014100 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiigheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012014104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 wordt aan de heer Tim Geerts ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 maart 2012. type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012003125 bron federale overheidsdienst financien Mandaat Bij koninklijk besluit, van 4 maart 2012, werd, met ingang van 1 maart 2012, de heer Serge DUFOURNY, Auditeur-generaal van financiën a.i. bij de Algemene administratie der douane en accijnzen, tot lid van de Douaneraad van de Belgisch-Lu type koninklijk besluit prom. 27/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken v type koninklijk besluit prom. 27/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012014108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2010 tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage, verschuldigd door de houder van een veiligheidsvergunning en de houders van een veiligheidscertificaat deel B die gebruik maken v type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012014115 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 7 maart 2012 wordt Mevr. Tineke Bael, klasse A1, met de titel van inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 maart 2012 overgeplaatst naar Overee type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012200377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende de vorming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012003124 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene Administratie van de Thesaurie alsook aan bepaalde personeelsleden van het Agentschap van de schuld type ministerieel besluit prom. 02/04/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012202148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding der instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermede belast zijn het secretariaat ervan te verzeker type ministerieel besluit prom. 11/04/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012022142 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012015073 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 2 april 2012 wordt aan de heer Damien FONTAINE een vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar, vanaf 28 mei 2012, om hem in de mogelijkheid te stellen Het ber type ministerieel besluit prom. 23/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012000229 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privédetectives type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012015071 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 30 maart 2012 wordt de heer Arnt KENNIS ontheven uit zijn functie van Ambassadeattaché bij de Ambassade van België te Damascus, en in dezelfde hoedanigheid toegevoegd aan de Ambas Het b

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012202111 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten

decreet

type decreet prom. 19/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012201967 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot een stabiliteitsmechanisme voor de lidstaten die de euro als mu type decreet prom. 19/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012201966 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het statuut van het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie, gedaan te Bonn op 26 januari 2009 type decreet prom. 19/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012201968 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, ondertekend in Kleinmond, type decreet prom. 19/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012201970 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen in Parijs op 2 november 2001

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000263 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Tijdelijke oppensioenstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 maart 2012, derde uitgave, bl. 19143, akte nr. 2012/00202, Franse tekst, moet gelezen worden : « Par arrêté du 15 mars 2012, Mme Nadine Van Coppe

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012015072 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Buitenlandse Dienst. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 maart 2012 worden de heer Frédéric HENRARD, Mevr. Sophie DEPREZ en de heer Jean DE LANNOY, stagiaires, respectievelijk op datum van 1 november 2011, 1 december 2011 en 1 j Het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012009178 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 maart 2012, uitwerking hebbend met ingang van 29 februari 2012 s avonds, is een einde gesteld aan de functies van de heer Walgraffe, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen. Bet Bij konin

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/02/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012201616 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van bijlage 2 van het besluit van de Regering van 26 mei 2005 betreffende de vakantiewoningen, gastenkamers en "Bed and Breakfast" type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 23/02/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012201615 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 november 2007 betreffende de aanbestedingsprocedure inzake frequenties voor de analoge aardse klankradio-omroep

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 wordt de heer Alexis Joukes vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginnem Overee type benoemingen prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012014105 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 wordt de heer Peter Savenay vastbenoemd in de klasse A2, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginnem Overee type benoemingen prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012018169 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 16 maart 2012 wordt Mevr. Declerck, Greet, met ingang van 1 februari 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsp

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000268 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 3 april 2012 wordt het ministerieel besluit Dit bes type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000269 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen Bij ministerieel besluit van 16 februari 2012 wordt de vergunning voor het Bij min type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000266 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 7 maart 2012 wordt de vergunning tot het exploiteren van De verg type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000236 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 9 december 2011 wordt de vergunni Bij bes type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000265 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 12 maart 2012 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewaking Deze ve type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000271 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 7 maart 2012 wordt het ministerieel besluit van 1 februar De maat type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 2 januari 2012 wordt het besluit va Bij mi type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 3 april 2012 wordt de vergunning voor het organiseren Deze ve type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen voor het aanbieden van diensten van onderneming voor veiligheidsadvies, in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 8 december 2011 wordt de vergunning voor het aa Bij besl type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000267 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 7 februari 2012 tot wijziging van het ministerieel besluit - toezi type vergunning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000272 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Toestemming tot de uitoefening van toezicht op en controle van personen op de gedeelten van de openbare weg grenzend aan de Ambassade van de Verenigde Staten van Amerika door de bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten vergund door de Mi Bij

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012003128 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

overeenkomst

type overeenkomst prom. 19/03/2012 pub. 18/04/2012 numac 2012201969 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Overeenkomst tot tweede wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribische Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend in Cotonou op

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000245 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenningen als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 19 juli 2011 wordt de Heer TAQUET MICHEL, die zijn activiteiten uitoefent onder Bij bes type erkenning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000243 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 15 juli 2011 wordt het enig artikel van het besluit van tot vernie De woor type erkenning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 14 juli 2011 wordt het unieke artikel van het besluit van 30 juni De woor type erkenning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 2 september 2011 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan ELECTRO VAN ROYEN BVB Bij bes type erkenning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000242 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering Bij ministerieel besluit van 9 november 2011 wordt de erkenning als beveiligingsonde type erkenning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 2 september 2011 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming Bij be type erkenning prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012000244 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 15 juli 2011 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verlee Bij be

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/04/2012 numac 2012201955 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige assistenten voor de inspectiedienst (niveau B) voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad (AFG12046) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die(...) Er wordt
^