B.S. Index van de publicaties van 24 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012009177 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 23 maart 2012 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd **** **** type wet prom. 06/10/2011 pub. 24/04/2012 numac 2012000273 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een instituut van de auto-experts. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012201630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012201611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 27/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012201725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Herstal die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens econo type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2011202330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde. - Benoemingen Gouden Palmen Koninklijk besluit van 28 juni 2011 : De heer Abrams Henri, Flémalle; De heer Aerts Jan, Schoten; De heer Alexandre Jean, Charleroi; De heer Allard Jean, Moeskroen; De heer Argenta Maur De heer Ascani Giorgio, Fl type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012201550 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werkli type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012201539 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen in Jumet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012200427 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1980 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het filmbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 04/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012024117 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012015075 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 wordt de heer Bert SCHOOFS ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in de Republiek Armenië, met standplaats te Moskou. Bij koninklijk besluit Het ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012024147 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 12 september 2011 wordt de heer Georges Leenen, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 december 201 De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012015074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 wordt de heer Guy TROUVEROY geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Armenië, met standplaats te Moskou. Bij koninklijk besl Het beroep v type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2011202329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenningen. - Zilveren Penning Koninklijk besluit van 28 juni 2011 : De heer GHESQUIERE Karel te Brugge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012029177 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor gezondheidssector. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 februari 2012, in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de type ministerieel besluit prom. 15/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012031178 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2011 type ministerieel besluit prom. 30/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012202144 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 juni 2010 houdende de toekenning van doelgroepwerknemers aan initiatieven voor buitenschoolse opvang en buitenschoolse opvang in aparte lokalen in het kader van het generatiepact in Vl type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raden van de Hogescholen. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 28 februari 2012, in artikel 12, tweede lid, 4°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2011 tot benoeming van de leden van de Hoge Rade type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanstelling Bij ministerieel besluit van 19 januari 2012, in artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 oktober 2011 tot aanstelling in een ambt van directeur van de categorie vertaler-tolk van een Hogeschool georganiseerd door de Franse Geme type ministerieel besluit prom. 30/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012202125 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de subsidiabele uitgaven voor de oproep voor de indiening van aanvragen voor de toekenning van investeringssubsidies aan vergunde toeristische logiezen om gebouwen, installaties, inrichtingen en voorzieningen op t

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012202123 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft het corporategovernancecomité van de netbeheerders type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012202132 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 mei 2008 betreffende de jachtopeningstijden in het Vla type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012202133 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van overhevelingen, omvormingen, programmatie van structuuronderdelen van het voltijds secundair onderwijs en de programmatie van opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012202122 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 9, 9/1 en 9/2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen

decreet

type decreet prom. 13/02/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012202065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van de bepalingen inzake telecommunicatie vervat in het decreet van 27 juni 2005 over de audiovisuele mediadiensten en de filmvoorstellingen

bericht

type bericht prom. 12/04/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012018182 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

document

type document prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012024149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van een vorser in de activiteitengroep II, Wetenschappelijk dienstverlening(...) Deze betrekkingen zullen worden toegewezen aan kandidaten die kan worden inge type document prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012024148 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking Een betrekking van vorser (m/v) (assistent-stagiair, klasse SW1, of eerstaanwezend assistent, klasse SW2) in de activiteitengroep II, Wetensch(...) Deze betrekking zal worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van ambtenaren-generaal als mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2012, wordt Mevr. Jeanne Brunfaut bij mandaat benoemd in het volgende ambt : Directeur-generaal-adjunct van de Algemene Die Bij bes

arrest

type arrest prom. 18/04/2012 pub. 24/04/2012 numac 2012011174 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Besluit van de voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie tot wijziging van het besluit van 14 januari 2009 tot aanwijzing of erkenning van de leden van de departementale raad van beroep van de Programmatoris

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012202346 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 30 juni 2011, dat in werking treedt op 15 mei 2012 is aan de heer Wellens, M., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Mortsel. Het is hem vergund de t Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012202345 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 april 2012 : - is Mevr. Traets, E., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het h - is Mevr. M

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2011, wordt de heer Dominique Dubus benoemd tot de graad van attaché op 1 september 2010. Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2011 type benoemingen prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012002014 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Lambin, Pascale, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Ar Overeen

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012029090 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 17 januari 2012, in artikel 1, vijfde streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 type samenstelling prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 13 februari 2012, in artikel 1, vierde streepje, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012031153 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB verwarmingsadviseur Bij beslissing van 23 december 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DEPLASSE, Philippe, gedomicilieerd chaussée de Charleroi 377, te 6061 Montignies-sur-Sambre erkend als EPB verwarmin De erk type erkenning prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012031158 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsketeltechnicus van type G1 Bij beslissing van 30 november 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer BRUYNINCKX, Kurt, gedomicilieerd Mechelsesteenweg 1007, te 3020 Herent, erkend als erkend verwa De erke type erkenning prom. -- pub. 24/04/2012 numac 2012031154 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als erkend verwarmingsinstallateur Bij beslissing van 20 december 2011, van de leidende ambtenaar van het BIM, werd de heer DELIENS, André, gedomicilieerd Ribaucourtstraat 68, te 1080 Brussel, erkend als erkend verwarmingsinstallateu De erk
^