B.S. Index van de publicaties van 27 april 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012009184 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 11 april 2012, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit type wet prom. 28/08/2011 pub. 27/04/2012 numac 2012000281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de bescherming van de consumenten inzake overeenkomsten betreffende het gebruik van goederen in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling. - Duitse vertaling type wet prom. 11/04/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012011171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de toegelaten afwijkingen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/04/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting benoeming en vergoeding van Regeringscommissarissen bij de NMBS-Holding, de NMBS en Infrabel type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012024127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202126 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 september 2011 tot erkenning van verenigingen, organisaties en ondernemingen ter uitvoering van artikelen 4, 5, 6, 7 en 59, § 1, van het Fokkerijbesluit van 19 maart 2010, betreff type ministerieel besluit prom. 29/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 02/04/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012000252 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Beoordelingscommissie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige gemeentelijke personeelsleden en beroepsbrandweerlieden in dienst bij de centra van het éénvormig oproepstelsel type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029149 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole Charlemagne type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole de la Communauté Française en Hainaut type ministerieel besluit prom. 08/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029147 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Sociale Raad voor de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029146 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole de la Communauté Française du Luxembourg « Schuman » type ministerieel besluit prom. 28/02/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor het patrimonium van de Haute Ecole Paul-Henri SPAAK

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202179 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het Departement RWO aan het agentschap Onroerend Erfgoed type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 3, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202238 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, t

decreet

type decreet prom. 16/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202237 bron vlaamse overheid DECREET betreffende het economisch ondersteuningsbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202293 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 9 maart 2012 in zake Leon Thys tegen de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 maar « Schen type bericht prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202296 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 2 maart 2012 in zake de nv « Petrowolf » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 maart 2012, heeft d « Is

document

type document prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ondernemingen waar teruggewonnen grondstoffen opnieuw ter waarde worden gebracht Bij besluit van de Directeur-generaal van 28 maart 201 worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/03/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012029159 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 mei 1996 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 1994 betreffende het kinder- en jeugdtoneel en tot bepaling van de minimum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 april 2012, dat uitwerking hee Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012009185 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 maart 2012, in werking tredend op 31 augustus 2012 s avonds, is Mevr. Lauwers G., griffier bij de rechtbank van koophandel te Mechelen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aans Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202424 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 11 april 2012 : - is in het artikel 1, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202411 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 23 april 2012 : - is het verzoek tot associatie van de heer Drieskens, B., notaris ter standplaats Houthalen-Helchteren, en van de heer Goddeeris, F., kandidaat-notaris, om de as De heer God type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202409 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 is aan Mevr. Neckebrouck, B., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Aalst. Het is haar vergund de titel van haar ambt Het beroep

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202292 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 218.297 van 1 maart 2012 in zake de vzw « L'Erablière » tegen het Waalse Gewest, tussenkomende partij : de cvba « Association intercommunale pour la p « - type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202294 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 8 maart 2012 in zake Myriam Decaboter tegen Jan De Preester, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 maart 2012, heeft het Hof « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202295 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 218.341 van 8 maart 2012 in zake Jean Pierre Bleyen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 maart 20 « Schen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/04/2012 pub. 27/04/2012 numac 2012202234 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012041704 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 402e AANVULLING Bijwerking op 10 april 2012 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012024150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Oproep tot voordracht voor twee mandaten als lid van de Raad van Bestuur van het Fonds voor medische ongevallen In toepassing van artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 15 november 2010 tot vaststelling van de voorwaarden voor de aanstelling v 1. Same

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202393 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige economisten De vergelijkende selectie van Franstalige economisten (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG12007) werd afgesloten op 18 april 2012. Er zijn 3 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202412 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige laborant De vergelijkende selectie van Franstalige laborant (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG12001) werd afgesloten op 19 april 2012. Er zijn 4 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202382 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige restaurant- en cafetariamedewerkers (niveau D) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel) (AFG12039) Na de selectie wordt een lijst opgesteld met geslaagden die twee j(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202392 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** technisch deskundigen De vergelijkende selectie van **** technisch deskundigen (****) (****/****) (niveau ****) voor de Regie der **** (****11153) werd afgesloten op 16 april(...) Er zijn 2 **** type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202378 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen Individuele Arbeidsrelaties (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG12056) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaa(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202407 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische adjuncten-toezichters IPPJ (niveau 3) voor de Franse Gemeenschap (AFG12053) Na de selectie wordt een lijst aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Ge(...) 2. Vereiste erv type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202395 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers onthaal-chauffeurs De vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers onthaal- chauffeurs (niveau C) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (AFG12009) werd afgesloten op 24 april 2(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202396 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseur registratiesystemen gezondheidssector De vergelijkende selectie van Franstalige adviseur registratiesystemen gezondheidssector (niveau A) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voeds(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2012 numac 2012202418 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dataminers (niveau A) voor de FOD Financiën (ANG12057) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijst opge(...) Toelaatbaar
^