B.S. Index van de publicaties van 10 mei 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012201909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw met uitzondering van de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren ( type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012202050 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1971 tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden en van het bedrag van de vergoedingen die worden toegekend aan de voorzitters, ondervoorzitters, leden en secretarissen van de type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012201974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid (1) type koninklijk besluit prom. 04/05/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012021079 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1997 waarbij de voorwaarden worden bepaald waaronder de Nationale Plantentuin van België rechtspersoonlijkheid verkrijgt type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012022190 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ge type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012201975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van diverse metalen plooisystemen voor het gebruik in zitmeubelen, gelegen op het grondgebied van Wevelgem en ressorterend onder het Paritair Comité voor de me type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Uitbreiding van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen met toepassingen van gering belang In toepassing van artikel 26 van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, het op de markt brengen en het gebruiken van be Ha type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012201911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012202067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de zadelmakerij, de vervaardiging van riemen en industriële artikelen in leder (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012029211 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 4 oktober 2010 Wordt het burgerlijke kruis 1ste klasse toegekend voor 35 dienstjaren aan : Niveau 1 d de heer Raymond BARB type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012201973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers (1) type koninklijk besluit prom. 25/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012003148 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de afgeschafte strategische cellen, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2012 en beste type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012011185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Wegvergunningen. - Index : 235/80799bis Bij het koninklijk besluit van 4 mei 2012 wordt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de stad Brugge van 6 april 2012 waarbij aan de NV Northwind, Kustlaan 1 type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012201936 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het monteren van metaal, de industriële werktuigbouwkunde, het industrieel onderhoud, de industriële verhuizing, het hijswerk, de kraanverhuur, de behandeling en het uitzonder type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012201940 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen voor groenteconserven die onder het Paritair Comité vo type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012201895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de leerlooierij-ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012015085 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Ontheffing functies Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt de heer Jean-Paul WARNIMONT ontheven uit zijn functie van Ambassadeur van België in de Bolivariaanse Republiek Venezuela, in de Coöperatieve Republiek Guya Bij type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012201946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012201908 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen met als activiteit de handel in ruwe huiden en vellen en die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de leerlooierij en de handel in ruwe huiden en vellen (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012022171 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 11 april 2012, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 1 - Mevr. type koninklijk besluit prom. 22/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012202066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters ressorteren (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/03/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012035457 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Re type ministerieel besluit prom. 26/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012035496 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen type ministerieel besluit prom. 13/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012035493 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de bepaling en de herziening van de referentiegegevens bij integratie van de slachtpremie kalveren in de bedrijfstoeslag type ministerieel besluit prom. 27/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012011192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 oktober 2011 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité inzake collectief beheer van auteursrechten en naburige rechten type ministerieel besluit prom. 27/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012202487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij het eHealth-platform type ministerieel besluit prom. 12/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012018221 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het formulier voor aangifte van gegevens voor de heffingen bepaald bij artikel 4 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het F

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012035465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012202535 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de organisatie van pilootprojecten ter voorbereiding op de hervorming van het deeltijds kunstonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/03/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012027068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen met het oog op de opneming op het grondgebied van Komen-Waasten van een industriële bedrijfsruimte als uitbreiding van de industriële bedrijfs

decreet

type decreet prom. 20/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012035490 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » type decreet prom. 20/04/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012035469 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

document

type document prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Waals-Brabant, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij konink Bij hetz type document prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking Overplaatsing Bij ministeriële besluiten van 2 mei 2012 worden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld onder hun naam en toegevoegd bij het Hoofdbestuur : SCAV Attaché v

erratum

type erratum prom. 20/12/2011 pub. 10/05/2012 numac 2012029190 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 297 van 31 maart 1984 betreffende de opdrachten, de wedden, de weddetoelagen en de verloven voor verminderde prestatie in het onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012029214 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 Wordt bevorderd tot Commandeur van de Leop Niveau 1 D type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012022180 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Het Nationaal college van adviserend geneesheren, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 april 2012, dat Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 22 april 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, Bij hetzelfd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012029210 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 Wordt bevorderd tot Commandeur in de Leopo Niveau 1 D type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012029213 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de **** ****. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen **** koninklijk besluit van 18 augustus 2010 Worden bevorderd tot Commandeur van de **** **** 1 **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012029216 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 Worden bevorderd tot Officier in de Kroonorde : Niveau Mevr. BRATUN type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012029215 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevordering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 februari 2011 Worden benoemd tot Commandeur van de Orde Niveau 1 d type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012029212 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Ambtenaren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 augustus 2010 Worden benoemd tot Commandeur van de Ord Niveau 1 d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012009194 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 is een einde gesteld aan de functies van de heer Van Uytfanghe, G., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, met ingang van 31 maart 2012 's avonds. Betrokkene mag Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012202609 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 22 april 2012, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is Mevr. Vera, R., rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen, benoemd tot substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsre - zijn benoe

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012018225 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 april 2012 en 30 april 2012 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012202536 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 2 mei 2012 wordt de erkenning verleend bij ministerieel besluit van 18 juni 2010 aan de NV Translab,

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012011198 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor n(...) Opmerkinge

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 23 april 2012 heeft de heer Gerardo Appruzzese de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Italiaanse Republiek te Luik uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies Luik en Lux

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012202565 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors De vergelijkende selectie van Duitstalige bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën (ADG11002) werd afgesloten op 11 april 2012. Er zijn 2 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012202566 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige financieel assistenten De vergelijkende selectie van Duitstalige financieel assistenten (niveau C) voor de FOD Financiën (ADG11003) werd afgesloten op 16 april 2012. Er zijn 8 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012202564 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige beheerders De vergelijkende selectie van Duitstalige beheerders (niveau A) voor de FOD Financiën (ADG11001) werd afgesloten op 11 april 2012. Er zijn 0 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012202550 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** leefmilieu De vergelijkende selectie van **** **** leefmilieu (niveau ****) voor de **** ****, Veiligheid van de Voedselketen en **** (****1115(...) Er zijn 8

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 10/05/2012 numac 2012043005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (onger(...)

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 26/03/2012 pub. 10/05/2012 numac 2012003077 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « The Sound of Cash », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^