B.S. Index van de publicaties van 16 mei 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012000313 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 april 1998 houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire d type wet prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012041305 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012009202 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 22 april 2012 is machtiging verleend aan de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012000326 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep voor burgemeesters met het oog op de samenstelling van de Adviesraad van burgemeesters Beschrijving van de in te vullen mandaten De Adviesraad van burgemeesters werd ingesteld bij wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïnteg Het betre type wet prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012009204 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 22 april 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijd Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 wordt Mevr. Julie Van Handenhoven, geboren op 23 augustus 1979, bevorderd met ingang van 1 juni 2011 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A Bij k type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012022198 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten in het kader van een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor genees type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012024144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 februari 2012 wordt Mevr. Carolien Sonck, geboren op 26 augustus 1979, bevorderd met ingang van 1 mei 2010 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché in de klasse A2 op Bij k type koninklijk besluit prom. 07/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012011206 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2000 houdende erkenning van de NV Electrabel als exploitant van een kerninstallatie te Tihange type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012000330 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 8 mei 2012 wordt de aanwijzing van de heer NOENS, Frank, als korpschef van de lokale politie van de politiezone ZWIJNDRECHT voor vijf jaar hernieuwd met inga

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012029224 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Overlegcommissie van het Onderwijs voor Sociale Promotie type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012014157 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 15 op de spoorlijn nr. 44, baanvak Pepinster-Géronstère, gelegen te Spa, ter hoogte van de kilometerpaal 12.047 type ministerieel besluit prom. 02/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de commissie belast met de herziening van het privaatrechtelijk en publiekrechtelijk maritiem recht type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012014156 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 14 op de spoorlijn nr. 44, baanvak Pepinster-Géronstère, gelegen te Spa, ter hoogte van de kilometerpaal 10.700 type ministerieel besluit prom. 11/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012035470 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2011 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012014155 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 13 op de spoorlijn nr. 44, baanvak Pepinster-Géronstère, gelegen te Theux, ter hoogte van de kilometerpaal 9.620 type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012014152 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 9 op de spoorlijn nr. 44, baanvak Pepinster-Géronstère, gelegen te Theux, ter hoogte van de kilometerpaal 6.320 type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012014154 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 44, baanvak Pepinster-Géronstère, gelegen te Theux, ter hoogte van de kilometerpaal 7.703 type ministerieel besluit prom. 09/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012002017 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffie type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012014153 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 10 op de spoorlijn nr. 44, baanvak Pepinster-Géronstère, gelegen te Theux, ter hoogte van de kilometerpaal 7.196 type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012014148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 5 op de spoorlijn nr. 44, baanvak Pepinster-Géronstère, gelegen te Theux, ter hoogte van de kilometerpaal 4.116 type ministerieel besluit prom. 21/03/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van de Hoge Raad van het Onderwijs voor Sociale Promotie type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012014151 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 44, baanvak Pepinster-Géronstère, gelegen te Theux, ter hoogte van de kilometerpaal 6.050 type ministerieel besluit prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 6 op de spoorlijn nr. 44, baanvak Pepinster-Géronstère, gelegen te Theux, ter hoogte van de kilometerpaal 5.262

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012035494 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van het model van overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de expertisenetwerken en regionale platformen in het kader van de lerarenopleidingen in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012035505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Stedenfonds voor het jaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 23/03/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012035507 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verlening van de waarborg van het Vlaamse Gewest voor de leningen die door het Fonds ter reductie van de globale energiekost worden toegestaan aan diverse Lokale Entiteiten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012202612 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Namur-Luxembourg" type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012202639 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012202634 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 oktober 2011 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Le Confort mosan, SC », te Oupeye type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012202556 bron waalse overheidsdienst Waalse Dienst voor Beroepsopleiding en Arbeidsbemiddeling Bij besluit van de Waalse Regering van 19 april 2012, dat in werking treedt op 1 april 2012, wordt de heer Jean de Lame als vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorgan(...) Bij besl type besluit van de waalse regering prom. 03/05/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012202613 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi"

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012018234 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW NATIONAAL KOMITEE VAN WEEKENDVERBLIJVERS EN VASTE B Dit bes type bericht prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012018233 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Eric WILLEQUET, die woonplaats kiest bij Mrs. Joris DEENE Deze za type bericht prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012018235 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW NATIONAAL KOMITEE VAN WEEKENDVERBLIJVERS EN VASTE B Dit bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2011 pub. 16/05/2012 numac 2012029208 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Examencommissie Franse taal belast met het afnemen van taalexamens type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/03/2011 pub. 16/05/2012 numac 2012029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Commissie Engelse taal belast met de organisatie van taalexamens

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012011202 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 27 juli 2011 werd met ingang van deze datum bevorderd : Leopoldsorde Officier De heer Léon WEGNEZ, Jette. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Bij Kroonorde Officier De hee

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012202747 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservari

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012202745 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 januari 2012, dat in werking treedt op 7 juni 2012, is aan de heer Barthels, L., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Riemst. Het beroep tot niet

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 05/04/2012 pub. 16/05/2012 numac 2012202401 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 januari 2005 tot instelling van een Adviesraad voor gezondheidspromotie

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012018226 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 12 april 2012 : Met ingang van - De heer S type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012000327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2012 wordt de heer Guy Lamy, benoemd tot rijksambtenaar in klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 april 20 Bij koni type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012000331 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt de heer Michel GLORIEUX, benoemd tot rijksambtenaar in klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 maar type benoemingen prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012018231 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 23 april 2012 wordt Mevr. Van Droogenbroeck, Caroline, met ingang van 30 april 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Ge

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012202728 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** stafmedewerkers studies De vergelijkende selectie van **** stafmedewerkers studies (niveau ****) voor de Rijksdienst voor **** (****12020) werd ****(...) Er zijn 6 type bericht van selor prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012202703 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten voor de strijd tegen de fiscale fraude De vergelijkende selectie van Nederlandstalige economisten voor de strijd tegen de fiscale fraude (GROEP 1) (m/v) (niveau A) voor de FOD Fi(...) Er zijn 32 g type bericht van selor prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012202729 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden aankopen en diensten De vergelijkende selectie van Nederlandstalige diensthoofden aankopen en diensten (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (ANG12028) werd afgesl(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012202736 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige architecten (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (ANG11081) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere lijs(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012202753 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige pedagogen en onderwijzers/opvoeders voor de "Institutions publiques de Protection de la Jeunesse" en het gesloten centrum van Saint-Hubert (niveau 2+) voor het Ministerie van de Franse Gemeensc(...) Deze selectie

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2011055036 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Rockmans, Jean Rockmans, Jean, geboren te Meslin-l'Evêque op 12 december 1920, wonend Alvorens te

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012003141 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 2 Deze type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012003140 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het Directiecomité van de Nationale Bank van België van 2 - va

beschikking van de rechtbank van koophandel

type beschikking van de rechtbank van koophandel prom. -- pub. 16/05/2012 numac 2012202744 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van koophandel te Aarlen Bij beschikking van 3 mei 2012 werd de heer Vanvlodorp, B., door de voorzitter van de rechtbanken van koophandel te Aarlen en te Neufchâteau aangewezen, vanaf 1 juni 2012, om het ambt van
^