B.S. Index van de publicaties van 25 mei 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012002028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot behoud van pensioenrechten van personeelsleden van hogescholen bij hun integratie in universiteiten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij vervroegd brugpens type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het conventioneel brugpe type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de inspanningen ten voordele van personen die behoren tot de risicogroep type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij halftijds vervroeg type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de mobiele werknemer in de sector thuisverplegin type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200971 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juli 2 type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012202301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200978 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende het t type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202328 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012, wordt aan de heer DE COCK Karel, op het einde van de maand november 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van we type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012, wordt aan de heer VAN TRIEST Cornelius, op het einde van de maand december 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. 04/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012202730 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden die de Staat vertegenwoordigen binnen het Beheerscomité van SELOR - Selectiebureau van de Federale Overheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202333 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012, wordt aan de heer JANSSEN Bertrand, op het einde van de maand oktober 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202706 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2012, wordt de heer Michel, Jacques, ambtenaar van de klasse A3 met de titel van adviseur - cultuurpactinspecteur bij de Federale Overhe Bij koni type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 56 jaar type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012011224 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters van de Nederlandstalige Tuchtcommissie en de Commissies van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2011 tot benoeming type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012027073 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale Actie. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2011, wordt de Gouden Medaille der Kroonorde verleend aan : Mevr. Rosina Chianetta, keukenbeheerder bij het O.C.M.W. van Flémalle; Mevr. Christine Cloesen, kantoorbedie Mevr. Chris type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202857 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 10 mei 2012 is aan de heer Hertecant, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Huldenberg. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het bero type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012024156 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de « Intercommunale de Soins spécialisés de Liège » voor het pilootproject 'intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose' type koninklijk besluit prom. 19/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012024157 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het « Psychiatrisch Centrum Sleidinge » voor het pilootproject "intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose" type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012200062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk brugpensioenstelsel op 58 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012022216 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 21/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012000358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanduiding van de woonunits, als bedoeld in het artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type ministerieel besluit prom. 29/11/2011 pub. 25/05/2012 numac 2012035506 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot toekenning van steun aan projecten ter bevordering van het ondernemerschap via peterschapsprojecten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012035542 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012202781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in het energiemanagement als nieuwe opleiding van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012035534 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie winkelmanager klein en middelgroot verkooppunt type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012202795 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het agentschap Waterwegen en Zeekanaal type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012202782 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 houdende de oprichting van de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs wat betreft de vierde afdeling van de type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012035537 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van een persoon die de minderjarige bijstaat bij de uitoefening van zijn rechten in de integrale jeugdhulp wanneer de minderjarige en zijn ouders tegenstrijdige belangen hebben en de minderjarige n type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012035540 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verlenging van de erkenning als regionale televisieomroeporganisatie van de VZW Regionale Televisie Vlaams-Brabant, Halle-Vilvoorde

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/05/2012 pub. 25/05/2012 numac 2012002021 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 613bis. - Informatie inzake de personeelsenveloppes 2012 en 2013 en de personeelsplannen 2012 : update van de bijlage van omzendbrief 613

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202696 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 19 januari 2012 in zake P.B. tegen J. V.B. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 april 2012, heeft de Rechtbank « Schen

document

type document prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012018232 bron studiebeurzen De Provinciale Commissie voor Studiebeurzenstichtingen Limburg brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de volgende beurzen te begeven zijn met ingang van 1 oktober 2012 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202858 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank te Doornik. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 167, van 14 mei 2012, eerste editie, blz. 28134 : in de tekst moet "Prevost, Damien" worden gelezen in plaats van "Prevost, Alain".

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 mei 2012, is de heer DE MEESTER Johan benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer VAN DRIESSCHE Willy wiens

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Bertrand JANSSEN De betrokken organisatie De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Karel DE COCK De betrokken organisaties w De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202332 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Antwerpen ter vervanging van de heer Cornelius VAN TRIEST De betrokken organisati De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012009217 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 april 2012, in werking tredend op 31 oktober 2012 's avonds, is de heer Janssens, Y., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het tweede kanton Hasselt, op zijn verzoek in ruste g Betrokk type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202856 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 mei 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2012, is de heer Collier, C., rechter in de arbeidsrechtbank te Turnhout, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelde Bij koninkl

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012000344 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 mei 2012 wordt de heer Eder ALVAREZ BARBOSA benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Regionale Diensten, met ingang van 1 maart 2012. Bij koninklijk

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012041705 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 403e AANVULLING Bijwerking op 10 mei 2012 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors voor de strijd tegen fiscale fraude De vergelijkende selectie van Nederlandstalige bachelors voor de strijd tegen fiscale fraude (niveau B) voor de FOD Financiën (...) Er zijn 2 type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202901 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers grafische ontwerpen en communicatie-instrumenten (niveau C) voor de Nationale Plantentuin van België te Meise (ANG12075) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aange(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202902 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers onderhoud machines (niveau C) voor de Nationale Plantentuin van België te Meise (ANG12077) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202894 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige tuiniers (niveau C) voor de Nationale Plantentuin van België te Meise (ANG12076) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook(...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202843 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dierenartsen Hoofdbestuur Controle (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (ANG12006) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aange(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012202837 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van adjunct-algemeen directeur voor het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (ANG12703) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR.

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 25/05/2012 numac 2012003165 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie Het Directiecomité van de Nationale B Deze
^