B.S. Index van de publicaties van 12 juni 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Virginie Gosselin bevorderd met ingang van 1 november 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché - « Diensthoofd Verkeersveiligheid » in de k type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012202641 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012, wordt aan de heer MANS Paul, op het einde van de maand december 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202168 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het beheer van metaalafval bestemd voor de staalfabrieken, gelegen op het grondgebied van Oupeye en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 02/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012002032 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 14/10/2011 pub. 12/06/2012 numac 2012000367 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het opsporen van radioactieve stoffen in bepaalde materiaal- en afvalstromen, en betreffende het beheer van weesbrongevoelige inrichtingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 22/03/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012200888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de haarsnijderijen ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor w type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012202640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012, wordt aan de heer SILON Hedwig, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof van Bru type koninklijk besluit prom. 09/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012203257 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2011 houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de paramedische beroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012024213 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Roland Leemans bevorderd met ingang van 1 november 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché - « Attaché Informatiemanagement » in een bet type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012024214 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt de heer Seth Lemaire bevorderd met ingang van 1 januari 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché - « Attaché Psychosociaal advies » in de klasse type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 wordt Mevr. Coralie Stadsbader bevorderd met ingang van 1 juni 2011 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché, in de klasse A2 op het Nederlands taalkader, bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012024197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 wordt de heer Mahieu, Vincent, geboren op 1 februari 1979, aangeduid als houder van een staffunctie « directeur stafdienst Budget en Beheerscontrole », voor een periode van zes ja Dit b type koninklijk besluit prom. 15/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen van metaal- en machinebouw, van industrieel onderhoud ter plaatse en werkzaamheden van koperslagerswerk en bewerking, gelegen op het grondgebied van Fleurus en die onder het Paritair Comité type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012024211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 maart 2012 wordt de heer Eduard De Decker bevorderd met ingang van 1 januari 2009 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur, in de klasse A3 op het Nederlands taalkader,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012203178 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel voor de Overheidssector type ministerieel besluit prom. 01/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012021086 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 2010 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van plaatsvervangende griffier type ministerieel besluit prom. 07/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Nationale Raad voor de Paramedische Beroepen type ministerieel besluit prom. 11/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012202970 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012035555 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie residentieel elektrotechnisch installateur type besluit van de vlaamse regering prom. 11/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012203095 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de bachelor-na-bacheloropleiding bachelor in de oncologische zorg als nieuwe opleiding van de Erasmushogeschool Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012203133 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 april 2004 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde diensten voor vroegtijdige hulpverlening en begeleid type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012203132 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2010 betreffende de subsidiëring van de maatregelen van de driedelige overeenkomst voor de Waalse privé non-profitsector type besluit van de waalse regering prom. 31/05/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012203134 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 september 2002 betreffende de integratiehulp voor gehandicapte jongeren

decreet

type decreet prom. 01/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012035645 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het CRAB-decreet van 8 mei 2009

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012018274 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Hans VAN SAS en Linda VAN LOOVEREN, die beiden woonplaats Dit bes type bericht prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012018273 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Henr type bericht prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012018272 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Ine type bericht prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012203047 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 mei 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 16 mei 2012, heeft Aku Ekpe, wonende Die zaak type bericht prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012203062 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 16 mei 2012 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 21 mei 2012, heeft Philippe L Die zaa

document

type document prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012202896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat van de voorzitter en van mandaten van leden Bij konin Bij hetz

arrest

type arrest prom. 05/06/2012 pub. 12/06/2012 numac 2012203174 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van de vrijstellingsniveaus voor Ge-69 ter vervollediging van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefm

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012202647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012, is de heer NAERT Koen benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever bij het arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer SIMOENS Bernard wiens mandaat hij z type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012202645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012, is mevr. DE SCHEPPER Veronique benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Mechelen ter vervanging van de heer VAN EFFELTAIRE Will type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012202646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012, is de heer LAMBRECHTS Bart benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Hasselt ter vervanging van de heer MEYERS Jozef wiens manda

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012202643 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Hedwig SILON De betrokken organis De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012202642 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Paul MANS De betrokken organisati De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012009237 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012, is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Tongeren-Voeren, Mevr. Vandevenne, A., assistent bij het parket van de arbeidsauditeur te Tongeren. Dit besluit treedt in we Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012203270 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is de heer Vazquez, Jacques, Ch., licentiaat in De stand type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012203268 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2012 : - is Mevr. Custers, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel. De vrijstelling zoals bedoeld in het arti - is Mevr. Roco type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012203269 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012 is aan de heer Vanderhaeghe, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het beroep

registratie

type registratie prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012031282 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 22 mei 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « DEEP GREEN NV » gelegen te rue Anna Boch 221, te 7100 La Louvière, geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De regist Bij de type registratie prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012031291 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 30 mei 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « BIOTERRA NV » gelegen te Nijverheidslaan 1527, te 3660 Opglabbeek geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registra type registratie prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012031290 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 30 mei 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « ENVISAN NV » gelegen te Tragelstraat 60, te 9308 Hofstade-Aalst geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registrati type registratie prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012031293 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 30 mei 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « ALCAGRO NV » gelegen te Industrieweg 74, te 9032 Wondelgem geregistreerd als bodemsaneringsaannemer. De registratie dra type registratie prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012031292 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als bodemsaneringsaannemer Bij de beslissing van 30 mei 2012 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd « SANIFOX SPRL » gelegen te Rue Ernest Montellier 22, te 5380 Noville-les-Bois geregistreerd als bodemsaneringsaannemer.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012203241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens (niveau C) voor de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (AFG12014) Vergelijkende selectie van Franstalige elektriciens (m/v) (niveau C) voor de Koninkli(...) Er zijn 3 type bericht van selor prom. -- pub. 12/06/2012 numac 2012203280 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal verantwoordelijk voor de Algemene Directie van de Ondersteuningsdiensten voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG12704) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereis(...) • houder t
^