B.S. Index van de publicaties van 26 juni 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regularisatie van de adoptieprocedures die in het buitenland zijn gevoerd door personen die hun gewone verblijfplaats in België hebben. - Duitse vertaling type wet prom. 23/02/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203405 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203472 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 13 juni 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud **** **** type wet prom. 29/04/1999 pub. 26/06/2012 numac 2012203406 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de oprichting van een federaal Borstvoedingscomité. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203440 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 juni 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203327 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij Koninklijk besluit van 26 mei 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : Karine Armanda Adrienne JIROFLEE (Leuven, 19 mei 1962). Provincieraads(...) Ranginneming op 15 n type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203329 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 mei 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Koen Roger Elmyre LOETE . Burgemeester te Eeklo. Ranginneming op 1(...) Art. 2. Hij neemt zijn zijn rang in de Orde type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 mei 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Worden benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II : Victor Emérence Jules Marie Marguerite Corneille Nicolas Christophe GERNIERS Burgemeester te Anzegem. type koninklijk besluit prom. 09/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 09/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012009242 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 april 2012 wordt op datum van 1 oktober 2011 aan de heer Steven de Wilde ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie. type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012009238 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 april 2012 wordt op datum van 1 juni 2011, aan de heer Hans VAN HEMELRIJCK, ontslag verleend uit zijn functie van attaché bij Centrale Diensten van de Federale Overheidsdienst Justitie. type koninklijk besluit prom. 09/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203383 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 09/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen en -centra bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor Jeugdhuizen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203433 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 3 mei 2012 wordt het "Centre Terre et Pierre" vanaf 3 mei 2012 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval. Bij ministerieel besluit van 14 mei 2012 wordt artikel 1, type ministerieel besluit prom. 13/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203448 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het te gebruiken digitaal stemsysteem bij de lokale en provinciale verkiezingen en houdende de aanwijzing van de gemeenten die dat digitaal stemsysteem kunnen gebruiken type ministerieel besluit prom. 12/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203185 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toelating van het leren door taalbad type ministerieel besluit prom. 02/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203184 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het « Centre des Technologies agronomiques » van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 18/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203158 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 september 2011 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type ministerieel besluit prom. 13/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203449 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de delegatie van sommige bevoegdheden inzake de organisatie van de digitale processen bij de gemeenteraadsverkiezingen, de stadsdistrictsraadsverkiezingen, de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn en de provin type ministerieel besluit prom. 11/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012202921 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2010 houdende aanstelling van de leden van de zonale en interzonale affectatiecommissies opgericht bij toepassing van de artikelen 14sexies en 1 type ministerieel besluit prom. 16/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de samenstelling van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de subcommissie voor overleg over jongereninformatie type ministerieel besluit prom. 18/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012021087 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van v type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige g type ministerieel besluit prom. 18/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012031323 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van bijlagen I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uit

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2009 pub. 26/06/2012 numac 2012031320 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 5 oktober 2000 inzake de vaststelling van de algemene voorwaarden tot samenwerking met de gemeenten die in aanmerking kunnen komen voor de driejarige ontwikkelingsdotatie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/07/2011 pub. 26/06/2012 numac 2012031322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage Ontslag. - Benoemingen Bij besluit van de **** **** Regering van 26 maart 2012 wordt Mevr. ****, ****, vanaf 1 maart 2012 voor één jaar toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van assistent **** **** bes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012031303 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2012, wordt ingesteld de procedure tot bescherming, omwille van hun historische, artistieke, wetenschappelijke en esthetische waarde, van bepaalde del - als type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012031321 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

decreet

type decreet prom. 19/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203358 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen op 2 november 2011 en opgemaakt te Parijs op 6 november 2001 type decreet prom. 25/05/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012035665 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikelen 17 en 23 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk type decreet prom. 19/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203360 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, en met de Slotakte, opgemaakt te Djakarta op 9 november 2009 type decreet prom. 19/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203361 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San M type decreet prom. 19/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203318 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 9 december 2011 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende dopingpreventie en -bestrijding in de type decreet prom. 19/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012203357 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol van wijzigingen bij het Verdrag betreffende de Internationale Hydrografische Organisatie, aangenomen te Monaco op 14 april 2005

document

type document prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012031273 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type G2 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 2 mei 2012 van de leidende ambtenaar van het BIM werd de reglementaire opleiding en De Erk type document prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012031274 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning van de reglementaire opleiding en van het examen voor erkende verwarmingsketeltechnici type L in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bij beslissing van 2 mei 2012, van de leidende ambtenaar van het BIM werden de reglementaire opleiding De Erk

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012202924 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, gesloten tussen de Franse Ge

arrest

type arrest prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203522 bron federale overheidsdienst justitie Raad van State Bij arrest nr. 219.693 van 11 juni 2012 van de Raad van State wordt de tenuitvoerlegging geschorst van het koninklijk besluit van 11 januari 2012 waarbij aan de heer Barthels, L., ontslag verleend is uit zijn ambt van geassocieer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012022254 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 12 juni 2012, dat in werking treed Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203550 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 20 juni 2012 is het verzoek tot associatie van de heer Guyot, L.-Ph., notaris ter standplaats Spa, en van de heer Guyot, G., kandidaat-notaris, om de associatie "Louis-Philippe &a De heer Guyo

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/2009 pub. 26/06/2012 numac 2012202992 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de vaststelling van de opleidingsvoorwaarden voor leerlingen in de middenstand en opleidingsondernemingen. - Erratum

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Staatssecretari Erk

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203507 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige architecten De vergelijkende selectie van Franstalige architecten (niveau 1) voor de Franse Gemeenschap "Fédération Wallonie-Bruxelles" (AFG12023) werd afgesloten op 18 juni 2012. Er zi(...) type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203538 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleurs De vergelijkende selectie van Franstalige sociaal controleurs (niveau B) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (AFG12025) werd afgesloten op 12 j(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203537 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** huisschilder Vergelijkende selectie van **** huisschilder (niveau ****) voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (****11024) werd afgesloten op 15 juni 2012. type bericht van selor prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012203542 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van industriële ingenieurs (m/v) (niveau A) voor de Regie der Gebouwen (AFG12078) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt (...) Toelaatbaarheidsvereisten : Verei

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012014232 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 26/06/2012 numac 2012014234 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn
^