B.S. Index van de publicaties van 4 juli 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012009268 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, met(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012035713 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 juni 2012 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en On VOOR MEER type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en verminde type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012012005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging van het pensioenreglement vastgelegd bij de collectieve arbeidsove type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding voor de ondernemin type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012203154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juni 2012 wordt aan de heer WOUTERS Jean-Marie, op het einde van de maand mei 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200828 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, ter bepaling van de bijdrage voor de bijzondere inspanningen van de type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200382 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) wordt ingetrokken het koninklijk besluit van 2 december 2011 tot algemeen verbindende verklaring van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het havenbedrijf, betreffende de type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 augustus 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen, ve type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200980 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende een aanvullende vergoeding ten voordele van oudere, ontslagen werkn type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012203252 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 20 juni 2012 wordt aan de heer Gourmet, Jean-Pol, op het einde van de maand juni 2012, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van we type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012009269 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 2 juin 2012 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4. me(...) type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200977 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Fonds voor vakopleiding i type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200923 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen toegekend door het "Sociaal Fonds voor de taxio type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2011, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de sta type koninklijk besluit prom. 13/03/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de organisatie van een onderhandelingsprocedure om afdankingen te vermij type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012011267 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de Regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost » type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012203173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2012, van het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid, dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 2°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van type koninklijk besluit prom. 15/02/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012200307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de inspanning ten voordele van de personen die

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012203650 bron waalse overheidsdienst Luchthavenexploitatie Bij ministerieel besluit van 1 juni 2012 wordt de vennootschap "Altitude Global" vanaf 1 juni 2012 voor tien jaar erkend om op de luchthaven van Luik in het lijnonderhoud te voorzien. type ministerieel besluit prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2012 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 31/05/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035705 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand type ministerieel besluit prom. 20/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 23 december 2011 houdende vaststelling van de broeikasgasemissierechten die kosteloos toegewezen worden aan de vliegtuigexploitanten voor het jaar 2012 en de periode 2013-2020 type ministerieel besluit prom. 11/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012003196 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2011 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012003195 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2012 betreffende de machtiging voor het aangaan van leningen of voor het beheer van de staatsschuld aan bepaalde ambtenaren van de algemene Administratie van de Thesaurie alsook a type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privétewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juni 2012, ontvangt KOENIG Stéphane , rue Fosse Do Blanc 19, 5530 EVREHAILLES, een he(...) - Bemiddeling van kunstenaars.

decreet

type decreet prom. 21/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012203659 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de controle op de verkiezingsuitgaven aangegaan voor de gemeenteraads-, de provincieraads- en de sectorraadsverkiezingen type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie type decreet prom. 01/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035707 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van het Vlaams Stedenfonds

document

type document prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012022256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 2 juni 2012, worden benoemd of bevorderd : Kroonorde Ridder De heren : BLOCRY, Philippe ICT deskundige (F) bij de Dienst voor (...) COUNE, Christophe Jean Louis

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012018287 bron raad van state Errata In het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2012, bl. 35402 en 35403, akten nrs. 2012/203488, 2012/203490 en 2012/203489, Duitse tekst, moet de hoofding gelezen worden als : « STAATSRAT », in plaats van : « VERFASSUNGSGERICHTSHOF ».

arrest

type arrest prom. 25/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012022263 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2012 voor de Rijksdienst voor Pensioenen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012203313 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 21 juni 2012 is Mevr. RICHIUSO, Virginie, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van Mevr. VANDER LINDEN, Christi type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012202959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juni 2012 is de heer WEGIMONT Jean-Marc benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer MATHIAS Jean-Cl type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 mei 2012. **** **** benoemd tot de graad van Commandeur in de **** : De heer DE BRANDT, ****, adviseur-generaal bij de **** **** **** benoemd **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012203249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 juni 2012 is de heer Groensteen, Gauthier benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Doornik ter vervanging van de heer Van Daele, Robert w

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012203211 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Luik ter vervanging van de heer Jean-Marie WOUTERS De betrokken or De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012203250 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Aarlen, Neufchâteau, Marche-en-Famenne ter vervanging van de heer Jean-Pol Gour De

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012009262 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Samenstelling van het evaluatiecollege van korpschefs Huidig advies vervolledigt de lijst die gepubliceerd werd op 10 februari 2012. IV. Leden aangeduid in hun hoedanigheid van specialist in het beheer van human resources Van Hemelrijc type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012203730 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 28 juni 2012 is het verzoek tot associatie van de heer Dupuis, Ph., notaris ter standplaats Charleroi , en van Mevr. Dupuis, P., kandidaat-notaris, om(...) Mevr. Dupuis, P., is aangesteld als

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012018283 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 3 mei 2012 : Met ingang van 30 - De heer CR

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012031324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privétewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 juni 2012 ontvangt IUXTA EXECUTIVE SEARCH & SELECTION BVBA, Arthur Goemaerelei 55, 2018 ANTWERPEN, een gelijkgestelde vergu - Werving

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012203717 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige economisten voor de strijd tegen fiscale fraude De vergelijkende selectie van Franstalige economisten voor de strijd tegen fiscale fraude (niveau A) voor de FOD Financiën (AFG12(...) Er zijn 5

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 04/07/2012 numac 2012055095 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Leys, Ernest Leys, Ernest, geboren te Lebbeke op 25 maart 1923, weduwnaar van Leys, C Alvorens te b
^