B.S. Index van de publicaties van 20 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012041307 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012040203 bron federale overheidsdienst financien ALGEMENE STAAT DER KREDIETINSTELLINGEN PER 31 MAART 2012 gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012007189 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 8976 van 26 mei 2012 wordt op 30 maart 2012 generaal ****. **** ontslagen uit het ambt van vleugeladjudant van de Koning en wordt vanaf dezelfde datum toegelaten de titel van type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters en de ondervoorzitters van de provinciale geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012021098 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012027096 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Personeel. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 7 mei 2012 wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst : Voor 35 jaar dienstactiviteit Het Burgerlijk Kruis van ee De heer Julie type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012027097 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Personeel. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 2 juni 2012 : - wordt de hiernavermelde persoon benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Jean-Pierre Heunders, directeur; - wordt de hiernavermelde persoon bevorderd tot De heer Raymond type koninklijk besluit prom. 11/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012011278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van het Directiecomité van het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012003221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012024195 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt de heer Jean-Louis Avaux, attaché bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilie De he type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012007190 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van een opperofficier Bij koninklijk besluit ****. 8977 van 26 mei 2012 wordt generaal ****. **** , opperofficier op pensioen gesteld op 31 maart 2012 in toepassing (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012015120 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012 wordt de heer Jan de BRUYNE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur. Hij wordt geaccrediteerd als Ambassadeur van België in de Republiek Congo en wordt eveneens aangeste type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012024191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 9 mei 2012 wordt Mevr. Marleen Steenbrugghe, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 30 september 2011 's av type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012024192 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt Mevr. Roeland Beatrijs, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 30 april 2012 's avonds, type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 22 april 2012 wordt de heer Johan De Jonckheere, eerstaanwezend assistent bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voeds De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012024193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 22 maart 2012 wordt Mevr. Marleen Deprins, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 14 mei 2012 's avonds, vr type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012003215 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 157 tot 163 van de programmawet van 29 maart 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012031574 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche installaties type ministerieel besluit prom. 09/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012202877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de functiebeschrijving van directeur van de directie van de technische en wetenschappelijke politie en de daaruit voortvloeiende profielvereisten type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012022284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 24/05/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012031565 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een forfaitaire vergoeding aan de voorzitters van de Raad van Beroep van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012203967 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van de provisionele kredieten ingeschreven onder begrotingsartikel FB0/1FB-I-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012203963 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012204066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 29 oktober 2010 tot benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitster en de leden van de Advies- en Erkenningscommissie van de sociale economiebedrijven type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012204120 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 januari 2008 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de hulpdiensten i.v.m. de activiteiten van het dagelijks leven type besluit van de waalse regering prom. 05/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012204090 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van het Centrum en van het Westen

decreet

type decreet prom. 13/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035855 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de milieuvriendelijke energieproductie type decreet prom. 23/12/2011 pub. 20/07/2012 numac 2012035647 bron vlaamse overheid Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type decreet prom. 22/06/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035787 bron vlaamse overheid Decreet houdende verplichte melding van risicovolle medische praktijken type decreet prom. 22/06/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012035798 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

document

type document prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012018313 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Toekenningen van delegatie van handtekening Bij het besluit van 17 juli 2012 houdende toekenning van delegatie van handtekening aan bepaalde ambtenaren van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten machtigt de Administr De heer type document prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012021097 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet "STEREO II" dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Ministerraad heeft op 3 februari 2006 de uitvoering goedgekeurd van het program(...) Het onderzoeksprogr

erratum

type erratum prom. 18/06/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012022282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministeriële besluiten tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012203862 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor nucleaire geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012, dat in werking treedt de - de da

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012009289 bron federale overheidsdienst justitie Instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een financieel-juridisch adviseur (niveau A) Het Instituut voor gerechtelijke opleiding (IGO) zal overgaan tot de aanwerving van een financieel-juridisch adviseur (m/v) (niveau A) van d(...) De gese

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012204190 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Panier, Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze recht Het ber

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012042007 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor Normalisatie openbaar gemaakte(...) NBN EN

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012202785 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2012 van 10 mei 2012 Rolnummers 5158 en 5159 In zake : de beroepen tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 10 december 2010 « houdende aanstelling van erkende landmeters door provincies, gemeenten en O.C.M. Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012202787 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 57/2012 van 3 mei 2012 Rolnummers 5093 en 5094 In zake : de beroepen tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk-administratieve archiefwerking, ingesteld door de vzw « Associa Het Grond

incompetitiestelling

type incompetitiestelling prom. -- pub. 20/07/2012 numac 2012003216 bron federale overheidsdienst financien Incompetitiestelling in de klasse A2 Attaché bij de diensten van de FOD Financiën I. Onderwerp Bij toepassing van artikel 72,
^