B.S. Index van de publicaties van 26 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012011288 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming van de voorzitter en leden van het Directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. - Oproep tot kandidaatstellingen Met het oog op de benoeming van de voorzitter en leden van het directiecomité van d De C type wet prom. 09/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012204187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot omzetting van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende uitzendarbeid type wet prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het parlementaire onderzoek Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012018304 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de erkenning geschorst, gegeven aan de certificeringsinstel G-001 " type koninklijk besluit prom. 09/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012009287 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende oprichting bij de Federale Overheidsdienst Justitie van een veiligheidskorps voor de politie van hoven en rechtbanken en voor de overbrenging van gevangenen, en tot vast type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012011282 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de benoemingsprocedure en het administratief statuut van de voorzitter en de leden van het directiecomité van de commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 type koninklijk besluit prom. 01/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012003219 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 26/05/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 57/6/1, vierde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, houdende de vastlegging van de lijst van vei type koninklijk besluit prom. 30/12/1982 pub. 26/07/2012 numac 2012000426 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit nr. 143 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen van klinische biologie. - Officieuze coördinatie i type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012203872 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité. - Hernieuwing van de mandaten van de leden Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012 worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 januari 2012, de mandaten van de l Mevrn. Re type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012204057 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 3 juli 2012, dat in werking treedt op 1 augu Het bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Beweging van 8 april 2011 Bij koninklijke besluiten van 6 maart 2012 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder De heer Derijnck, Frank, technisch deskundige De heer Maelbrancke, Johan, admin De heer Staes, Johan, type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Beweging van 8 april 2011 Bij koninklijke besluiten van 6 maart 2012 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder Mevr. Vanhacter, Danielle, administratief assistent Kroonorde Officier Me Mevr. Junne, Dominique, klas

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012204210 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 2010 betreffende de benoeming van de leden die zetelen in het sturingscomité inzake de begeleiding van de reconversies ingevoerd bij het besluit van de Waalse Regering van 2 type ministerieel besluit prom. 04/06/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012203841 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding voor het gebruik van de fiets op de weg van en naar het werk door een personeelslid van Net Brussel, Gewestelijk Agentschap voor Netheid type ministerieel besluit prom. 06/06/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012204175 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging, voor de zorg- en hulpverleningsnetwerken gespecialiseerd in verslavingen, van de modellen van activiteitenverslagen bedoeld in artikel 673 van het decretale luik van het Wetboek van Sociale actie en Gezondheid type ministerieel besluit prom. 20/06/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012203161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Hoei als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestig

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012031581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 4 september 2008 tot vaststelling van de lijst met inrichtingen van openbaar nut waarvoor de milieuattesten en -vergunningen door het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012031588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de toekenning van een toelage aan de politiezones ter bevordering van de oprichting of de uitbreiding van brigades van fietsagenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012203896 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 28 januari 1993 tot uitvoering van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende de bevordering van de toegang tot middelgrote w

decreet

type decreet prom. 18/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012204256 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel L4112-2, § 1, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 20/07/1831 pub. 26/07/2012 numac 2012000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Decreet « betreffende de eedaflegging bij de aanvang der grondwettelijke vertegenwoordigende monarchie ». - Officieuze coördinatie in het Duits type decreet prom. 12/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij de cursussen geneeskunde en tandheelkunde worden opgenomen in het stelsel dat werd ingesteld door het decreet van 16 juni 2006 tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012003220 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 602quater tot wijziging van de omzendbrief nr. 602 van 14 april 2010 met informatie inzake de monitoring van het personeel en de personeelskredieten

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012018310 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Norbert BAETSLE, die woonplaats kiest bij Mr. Michiel DEWE Deze za type bericht prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012018311 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johan DEBELVA en Béatrice LAUWEREYS, die beiden woonplaats Dit be type bericht prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012203965 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW VOGELBESCHERMING VLAANDEREN, die woonplaats kiest Dit besl type bericht prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012018312 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De N type bericht prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012014283 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. - Bericht Overeenkomstig artikel 16 van het koninklijk besluit van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen De erke

document

type document prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012009299 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluiten van 12 juli 2012 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - Mevr. Nancy COLPAERT, geboren op 17 februari 1970, te - Mevr. Fr type document prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012204058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 3 juli 2012, dat in werking treed Het bero

arrest

type arrest prom. 02/05/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012002038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012204316 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2012 : - zijn benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde : Mevr. De Rieck, A., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Tongeren ; de heer (...) Mevr. Tilgenkamp, A., proc

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012204024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federale Adviesraad voor Ouderen Mededeling. - Addendum In het Belgisch Staatsblad nr. 212 van 28 juni 2012, bladzijde 35869 dient het volgende document te worden bijgevoegd :

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 17/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012003180 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Cash League", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 26/07/2012 numac 2012003222 bron nationale bank van belgie Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen In het Belgisch Staatsblad van 27 december 2011, bladzijde 80644, moeten d
^