B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012009324 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 16/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012009317 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een vereenvoudiging van de regels van de burgerlijke rechtspleging

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012015128 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012 wordt de heer Andy DETAILLE ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en wordt geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in Libië en in de Republiek Tsja Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204281 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2012 wordt de heer Declercq, Koen, ambtenaar van de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012029285 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 : Wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen voor 35 j Basisonderwij type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012018321 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 1 van de « Sectorgids voor de primaire productie » gedateerd op 13 juli 2012 werd op 20 juli 2012 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingslicht en traceerb Codip type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012009298 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bbeheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012029286 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger onderwijs Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 : Wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen voor 35 jaar Wordt de Burge type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012029287 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Hoger onderwijs Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 : Wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinstellingen voor 35 jaar De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012015129 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012 wordt Mevr. Anick VAN CALSTER geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Kosovo, in de Republiek Albanië en in de Voormalige Joegoslavische Repub Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012029284 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 : Wordt het Burgerlijk Kruis eerste klasse toegekend aan de personeelsleden van de hierna vermelde onderwijsinrichtingen voor 35 j Basisonderwij type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 1 juli 2012, dat in werking treedt op de eerste dag van de maand volgend op zijn bekendmaking Het bero type koninklijk besluit prom. 11/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de Mededinging type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 16/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012011305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Domeinconcessie EB-2011-0019-A Bij ministerieel besluit van 20 juli 2012 wordt een domeinconcessie aan de tijdelijke handelsvennootschap MERMAID toegekend voor de bouw en de exploitatie van installatie type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012024258 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 2008 houdende aanwijzing van de voorzitter, van zijn plaatsvervanger en van de externe leden van de jury van het Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012204371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Directieraad van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Vrijstelling van dienst Bij ministerieel besluit van 11 juni 2012 wordt aan de heer Pascal HEYMAN een derde vrijstelling van dienst toegekend voor de duur van twee jaar vanaf 16 juni 2012 om hem de mogelijkheid te geven de internati Bij mi

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/06/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012035890 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eerste herverdeling 2012 van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de adequate aanpak van problemen betreffende de werkzekerheid

decreet

type decreet prom. 29/06/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012035889 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het Provinciedecreet van 9 december 2005 type decreet prom. 29/06/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012035898 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204343 bron waalse overheidsdienst « Agence de Stimulation économique » . - Bericht Op 28 juni 2012 heeft de Waalse Regering, vertegenwoordigd door de Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, beslist da(...) Een afschrift van het beheerscontract k type bericht prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204220 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 18 april 2012 in zake Lahbib El Anabi tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 juni 2012, heeft de Re « Schen type bericht prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204158 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 15 juni 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juni 2012, heeft de Commissie voo Die zaak type bericht prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204402 bron waalse overheidsdienst Directoraat-generaal Fiscaliteit Belasting op de afgedankte bedrijfsruimten. - Bericht Gelet op het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten, zoals gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009;

document

type document prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012022307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk Bij het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/06/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van een lijst van de radiofrequenties die kunnen worden toegewezen aan de dienstenuitgevers voor de uitzending van klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven zonder da

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012029289 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 : Worden benoemd tot Ridder van de Kroonorde : Secundair onderwijs De heer CHARON, Francis Werkplaatsleider op type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012022305 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 juli 2012, dat in werking treedt de dag van Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012029290 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 : Wordt tot Commandeur in de Orde van Leopold II benoemd : Onderwijs voor sociale promotie type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012022293 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 9 juli 2012, dat uitwerking heeft, met ingang van 1 juni 2012, wordt Bij hetzelfd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012029288 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Leerplichtonderwijs. - Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 maart 2012 : Wordt benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : Onderwijs voor sociale promotie De heer Directeur van het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012022298 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 18 juli 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol o Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012022306 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 16 juli 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, w Bij hetzelfd

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204455 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 22 april 2012 : - is Mevr. Bax, M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken drage - is Mevr. Verc type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204457 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 april 2011, dat in werking treedt op 31 augustus 2012, is de heer Lorent, A., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012009318 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2012, in werking tredend op 28 februari 2013 's avonds, is Mevr. Van Herck, V., griffier bij de politierechtbank te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag haar aanspraa Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204163 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 juni 2012 in zake Laurent Lambotte en Anisa Arbib tegen de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, waarvan de expeditie ter griffie van het « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204222 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 1. Bij arrest van 25 mei 2012 in zake de nv « CONTACTSAT » tegen het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, waarvan de expeditie ter griffie van h « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204243 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 1 juni 2012 in zake de nv « Fortis Bank » tegen Dominique Masui, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 juni 2012, heeft het H « Sch

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012014301 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 juli 2012 wordt Mevr. Clio LIEGEOIS vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming op 1 Overee type benoemingen prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012018319 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 22 juni 2012 wordt Mevr. Anne Rousseau, met ingang van 1e juni 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché clas A2 bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhei type benoemingen prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012018320 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 22 mei 2012 wort Mevr. Laurence Fayt, met ingang van 16 september 2011 in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché classe A1 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezon type benoemingen prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012024255 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2012 wordt de heer HEYNDRICKX, Sven, geboren op 4 februari 1983, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2012, in de titel van attaché in de klasse A1, op het Nederlandse ta type benoemingen prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012018318 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 4 juni 2012 wordt Mevr. Stéphanie Querrière, met ingang van 1e maart 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van Attaché clas A1 bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gez

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204451 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige analisten-ontwikkelaars ICT (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG11100) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt (...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204456 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs elektromechanica testontwikkelaars (niveau A) voor de Defensielaboratoria van het Ministerie van Defensie (ANG12113) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagd(...) Er word

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012204401 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Fiscaliteit. - Belastingwetgeving van toepassing in 2013 op het grondgebied van het Waalse Gewest inzake de belasting op de automaten en de belasting op de automatische ontspanningstoestellen. - Bericht betreffende De b

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 03/08/2012 numac 2012055053 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Savourdos, Maria Maria Savourdos, uit de echtgescheiden, geboren te Agiopetro Kinorias Alvorens te b
^