B.S. Index van de publicaties van 10 augustus 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/06/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012009322 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen type wet prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204394 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2012 van 12 juli 2012 Rolnummers 5206 en 5207 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 103 en 105 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, gesteld door de Arbeidsrechtban Het Grond type wet prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204146 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 71/2012 van 31 mei 2012 Rolnummer 5164 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 74,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012003237 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 21 van de wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetbo type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204464 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 16 juli 2012 wordt het mandaat van voorzitter van het Directiecomite van de heer Pierre-Paul Maeter met ingang van 1 september 2012 hernieuwd. Een beroep tot nietigverklaring tegen type koninklijk besluit prom. 13/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012007206 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2012-2013 type koninklijk besluit prom. 17/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012018330 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoeming van de leden van het raadgevend comité type koninklijk besluit prom. 06/08/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012018339 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011331 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2012

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 20 juli 2012 worden de cursussen van niveau type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204269 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de specifieke aanvullende vorming en het specifieke examen voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 20 juli 2012 worden de cursussen van niveau type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012035919 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de tarieven op de snelbuslijnen 68, 178 en 179 van de Vlaamse Vervoermaatschappij type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012031613 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Hernieuwingen erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 juli 2012, verkrijgt USG HR FORCES NV, Frankrijklei 101, 2000 ANTWERPEN, de hernieuwing van de erkenning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de - Outp type ministerieel besluit prom. 19/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012204400 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de manier waarop de gemeentebesturen de berichten over veroordeling, internering en onbekwaamverklaring behandelen, bewaren en doorzenden type ministerieel besluit prom. 25/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012204473 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission de plan de tir à l'espèce cerf » en tot machtiging van de directeur-generaal van het Operationeel directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu type ministerieel besluit prom. 16/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012014290 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 27, baanvak Berchem - Y Drabstraat, gelegen te Mortsel, ter hoogte van de kilometerpaal 41.245 type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012014291 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 83 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik - Namen, gelegen te Andenne, ter hoogte van de kilometerpaal 45.362 type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012204399 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 25 mei 2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkoopr type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012204353 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 1993 tot vaststelling van de modaliteiten voor de subsidiëring van de aankoop van apparatuur voor geluidsmetingen door provincie- en

decreet

type decreet prom. 13/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012204438 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging en opheffing van verschillende decreten inzake ontwikkelingssamenwerking

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012018337 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marc VANNETELBOSCH en Siegrid VAN DEN HOUTE, die beiden wo Dit bes type bericht prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012018336 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Thie type bericht prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012018335 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW LIGA VOOR MENSENRECHTEN heeft op 25 mei 2012 de nie Deze z type bericht prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012018334 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Erwin PRIEELS en David VAN NOYEN, die beiden woonplaats ki Deze be

document

type document prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 3 juli 2012, dat uitwerking heeft me Paritair Co type document prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012203968 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van het eHealth-platform Ontslag en benoeming van leden Bij ministereel besluit van 5 juli 2012 dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2012 : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van werkend lid van het Beheerscomité - wordt de h type document prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen Bij besluit van de Directeur-generaal van 25 mei 2012, dat uitwerking heeft met i wordt de he

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012022311 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 juli 2012, dat in werking treedt de dag van deze bekendma Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012009328 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2012, is benoemd tot griffier bij de politierechtbank te Aarlen, Mevr. Wauthier, M.-C., griffier bij de politierechtbank te Neufchâteau. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de ma Bij koni

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 juli 2012 wordt de heer François Lebeau, met ingang van 21 maart 2012, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2 met als titel attaché en ranginneming op 21 maart 2011. Een beroep tot niet

lijst

type lijst prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Kwaliteit en Veiligheid. - Centrale Dienst Springstoffen Lijst der erkende springstoffen. - Randnummer A4-1 De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen - in ran

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012000517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijzigingen Bij besluit van 30/03/2012 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective **** **** type vergunning prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012000520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij besluit van 29.03.2012 wordt De heer Benjamin SOUMILLION, gevestigd te 1170 Bij b type vergunning prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012000521 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Intrekkingen Bij besluit van 28/03/2012 wordt de vergunning om het beroep van De he type vergunning prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 28.03.2012 wordt de vergunning om **** **** type vergunning prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012031612 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 juli 2012, ontvangt DIALOGUE BVBA, Hockeylaan, 23, 1932 ST. STEVENS-WOLUWE een gelijkgestelde vergunning als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening - Werv type vergunning prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012000519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - **** Bij besluit van 30/03/2012 wordt de vergunning om het beroep va Bij ****

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012009305 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging vredegerecht van het 1e en 2e kanton van Aalst Vanaf 1 september 2012 zijn de diensten van het vredegerecht van het 1e en 2e kanton Aalst gevestigd Dokter André Sierensstraat 16, bus 3, te 9300 Aalst. type adreswijziging prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012009307 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging van de politierechtbank van Aalst Vanaf 1 september 2012 zijn de diensten van de politierechtbank Aalst, gevestigd Dokter André Sierensstraat 16, bus 3, te 9300 Aalst. type adreswijziging prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012009306 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging van de arbeidsrechtbank van Aalst Vanaf 1 september 2012 zijn de diensten van de arbeidsrechtbank Aalst, gevestigd Dokter André Sierensstraat 16, bus 3, te 9300 Aalst.

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204508 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technische medewerkers-teamchefs (niveau D) in een vakantiecentrum van de CDSCA te Koksijde (ANG12118) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bl(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204503 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige restaurantbeheerders (niveau B) voor de FOD Financiën (ANG12110) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook een bijzondere (...) Toelaatbaar type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204498 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experten in infrarood reflectografie (niveau B) voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (AFG12102) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204497 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige experten in radiografie van kunstwerken (niveau B) voor de Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (AFG12101) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar g(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012204496 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige systeembeheerders Linux/Unix (niveau B) voor het Koninklijke Bibliotheek van België (ANG12111) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Op de uiterste

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012014318 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het ko De exam type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012014317 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 10/08/2012 numac 2012003248 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de btw., registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit t(...) Stad Bergen (vroeger Nimy) Een perceel grond ge
^