B.S. Index van de publicaties van 29 augustus 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002044 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Wet houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator type wet prom. 22/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen. - Duitse vertaling type wet prom. 15/02/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012000534 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012203860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012204739 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 wordt Mevr. Nathalie Vancaster met ingang van 1 augustus 2012, op eigen verzoek, ontslag verleend uit haar functies van attaché. type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het conventioneel brugpensioen van type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, tot wijziging van de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200082 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200260 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de vo type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200962 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2010, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het brugpensioen type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 mei 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012204778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Opheffing van de exploitatievergunningen van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 17 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houde Bij type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2006 betreffende type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen op 58 en 56 jaar in de bakkerijen, de banketbakker type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 april 2008 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management-, staf- en leidinggevende functies in de federale wetenschappelijke instellingen type koninklijk besluit prom. 24/04/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2012 aan de EPPO type koninklijk besluit prom. 05/03/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012200081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot instelling van het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 17/07/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2012 aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling voor de landbouwkundige programma's type koninklijk besluit prom. 25/08/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012024281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 31 maart 2010 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg en van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in het kader va

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 25 juli 2012 wordt de heer Andrzej BIELECKI ontheven uit zijn functie van Ambassadeattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie te Brussel. Hij

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012035984 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de deontologische code voor inspectieleden, vermeld in artikel 58 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs

document

type document prom. 14/10/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012027102 bron waalse overheidsdienst Gemeente- en provincieraadsverkiezingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschef. - Ontslag. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juni 2012, wordt op 30 juni 2012 's avonds eervol ontslag uit zijn ambt van kabinetschef van de Vice-President en Minister van Begroting, Financiën Bij b type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2012, in het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1997 houdende benoeming van de leden van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzingen voor de diplomatieke posten van de externe loopbaan van « Wallonie-Bruxelles International » Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juni 2012, wordt Mevr. Kathryn BRAHY aangewezen als afgevaardigde te Kinshas Bij be

erratum

type erratum prom. 08/05/2012 pub. 29/08/2012 numac 2012022280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikelen 28 en 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 6 juni 2012 werd met ingang van deze datum benoemd : Leopoldsorde Officier De heer Josse DE BAERDEMAEKER, Merchtem. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 13 juni 2012 wordt met ingang van 1 april 2012, Mevr. Nathalie VAN HAMME, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van att Bij konin

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012204723 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige instructeur in elektrotechnieken en thermische motoren in het nautische domein (niveau B) voor het Ministerie van Defensie (AFG 12076) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangeleg(...) Er wordt

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012014336 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 29/08/2012 numac 2012011340 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor Normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 30-

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. 07/05/1999 pub. 29/08/2012 numac 2012000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van vennootschappen
^