B.S. Index van de publicaties van 30 augustus 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/04/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012009339 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, ****(...) Bij koninklijk **** type wet prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012009342 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 15 augustus 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** Bij **** type wet prom. 12/03/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012000544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007. - Duitse vertaling type wet prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bescherming van de titel van psycholoog. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012009338 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 15 augustus 2012, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012018348 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 houdende benoeming van de leden van de commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012204552 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 augustus 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2012, wordt de heer Cuvelier, Claude, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij Overeen type koninklijk besluit prom. 05/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012007223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van de ambtenaren bij het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf betreffende de vervanging van de feestdag van 1 november 2014 (1) type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012009336 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2012 tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatre type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de tandh type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012007215 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 8978 van 26 mei 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren bekle Zij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012007218 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 8980 van 3 juni 2012 : In het kader van de beroepsofficieren wordt onderluitenant vlieger Y. Vets, met zijn graad en zijn anciënniteit, van ambtswege ove Voor verde type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012007220 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 8982 van 3 juni 2012, wordt op 31 december 2011 **** ingenieur van het militair materieel ****. **** ontslagen uit het ambt van ordonnansofficier van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Einde van detachering Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 wordt vanaf 17 juli 2012, 's avonds, de detachering bij het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken van de heer Marc JOASSART, auditeur bij de Raad van St type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012007213 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 8968 van 20 mei 2012, wordt het ontslag aangeboden door de luitenant van het vliegwezen van het reservekader ***** aanvaard op 1 juni 2012. Hij heeft **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012007221 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling in de **** van kandidaat-**** **** koninklijk besluit ****. 8984 van 3 juni 2012 : Landmacht De kandidaat-****, die in de graad van adjudant aangesteld zijn, van wie de namen ****. ****, ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "Bachelor in elektromechanica- finaliteit klimatisatie en koeltechnieken" , gerangschikt op het technisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelse type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029348 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van webdesigner » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Brevet van het hoger onderwijs van webdeveloper » , gerangschikt op het niveau van het economisch hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029349 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technisch beambte natuur en bossen » , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de eenheidsopleiding « Opleiding in palliatieve zorg : grondige kennis » , gerangschikt op het niveau van het hoger overgangssecundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012007211 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 91742 van 6 juli 2012, wordt op 1 juli 2012, generaal-majoor van het vliegwezen ****. **** aangewezen voor het ambt van **** **** ****. type ministerieel besluit prom. 11/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012007216 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende benoeming van de afgevaardigde van de Minister van Landsverdediging bij de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012027114 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 september 2007 tot organisatie van de verhuur van woningen beheerd door de « Société wallonne du Logement » of de openbare huisvestingsmaatschappijen en tot inv

decreet

type decreet prom. 06/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012035980 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op de invoering van een deels op socio-economische leerlingenkenmerken gebaseerd omkaderingssysteem, waarbij het kleuteronderwijs evenwaardig omkaderd wordt als het lag type decreet prom. 13/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012204755 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen met type decreet prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving type decreet prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012018351 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Michel DENEIRE en Luc VAN ACKER, die beiden woonplaats kie Deze za type bericht prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012018350 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Liese DE CLERCQ en Wim RAEYMAEKERS hebben op 31 juli 2012 Dit bes type bericht prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012018349 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Erwin PRIEELS en David VAN NOYEN, die beiden woonplaats ki Dit bes

document

type document prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012009348 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 15 augustus 2012 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - de heer Raf BOBBAERS, geboren op 9 april 1974, - de heer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van het samenwerkingsakkoord van 10 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende steunverlening aan jongeren met een handicap bij het volgen van onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1996 tot vaststelling van de nadere regels voor de controle op de wegens ziekte of gebrekkigheid afwezige personeelsleden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012007222 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8985 van 12 juni 2012, wordt de heer Erwin Vilain op 1 april 2012 tot aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst benoemd.

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012007212 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** en benoeming van kandidaat-beroepsofficieren van de normale werving Bij koninklijk besluit ****. 8972 van 26 mei 2012 : Landmacht De leerling van de 148**** promotie van de faculteit sociale en militaire wetenschappen Marine **** aan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012204839 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 maart 2012 : - is Mevr. Grégoire, M., professor aan de "Université libre de Bruxelles", op haar verzoek, ontlast uit haar functie van plaatsvervangend lid van de jury voor het afneme - is de heer Van Gys

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012007219 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** militair personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit ****. 8979 van 3 juni 2012 : Wordt kolonel ingenieur van het militair materieel ****. **** benoemd in het ambt van **** militair docent van het **** **** **** type benoemingen prom. -- pub. 30/08/2012 numac 2012007214 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 8973 van 26 mei 2012, wordt Mevr. A. Calliauw, op 1 oktober 2011, in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit in Dit besl
^