B.S. Index van de publicaties van 3 september 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie type wet prom. 12/04/2011 pub. 03/09/2012 numac 2012000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel type wet prom. 25/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake energie (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012204900 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 4 maart 2012, dat in werking treedt op datum van 30 september 2012, is aan de heer Priem, W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondisse Het is h type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012000194 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 6 maart 2012 wordt de heer Rudy VANDEN NEST, adviseur bij het departement, met ingang van 1 oktober 2012 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te type koninklijk besluit prom. 17/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012024269 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende cosmetische producten type koninklijk besluit prom. 15/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de standaard voor de verschaffing van veiligheidsinlichtingen voorafgaand aan het aandoen van een Belgische haven type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012000151 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 17 februari 2012 wordt de heer François Geysen, adviseur bij het departement, met ingang van 1 oktober 2012 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012000345 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 8 mei 2012 wordt de heer Luc VANNESTE, directeur-generaal bij het departement, met ingang van 1 oktober 2012 toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012036006 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I bij het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Re type ministerieel besluit prom. 29/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012036008 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige lijstnamen voor de provincie- gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen type ministerieel besluit prom. 10/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012009284 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende de bekrachtiging van de programma's van het examen inzake beroepsbekwaamheid en van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012003265 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende samenstelling van de departementale raad van beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft

decreet

type decreet prom. 06/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012204732 bron vlaamse overheid Decreet houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid type decreet prom. 18/07/2012 pub. 03/09/2012 numac 2012027116 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012009368 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten en gerechtelijk stagiairs . - Oproep tot de kandidaten Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek zullen de Nederlandstalige en Franstalige benoemin(...) Het examen inzake beroepsbekwaa

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012204902 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2011, dat in werking treedt op 30 september 2012 is de heer Goldenberg, E., ondervoorzitter en beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, in ruste gesteld. Hij kan zijn Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012204901 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 april 2012 is de heer Priem, W., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Veurne, benoemd tot Officier in de Kroonorde. Bij koninklijke besluiten van 24 apr - is de heer Go type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012009366 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B - (BNE10160). - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2012, wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninkl(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012009367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C - (BNE09001). - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2012, wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk beslui(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012009364 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 sessie 2011 - . - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2012, wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk beslui(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012009365 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 sessie 2011 - . - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2012, wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk beslui(...) type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012009363 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A2 sessie 2011 - . - Verlenging geldigheidsduur Bij ministerieel besluit van 28 augustus 2012, wordt, in toepassing van het artikel 8 van het koninklijk beslui(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012009341 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van assistenten voor de hoven en rechtbanken 1. In de loop van het laatste trimester van 2012, zal SELOR te Brussel een vergelijkende selectie voor de werv(...) 2. Vereist d type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012204914 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige herstellers elektronische componenten (niveau B) voor het Ministerie van Landsverdediging (ANG12116) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blij(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012204911 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige beheerders van rapportagegegevens en van de beheersing van de budgettaire, boekhoudkundige en financiële processen (niveau A) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG12083) Na de selectie wordt (...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012009340 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van griffiers en secretarissen voor de hoven en rechtbanken 1. In de loop van het laatste trimester van 2012, zal SELOR te Brussel een vergelijkende select(...) 2. Vereist d type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012204896 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen Betwistingen en Studies De vergelijkende selectie van **** juristen Betwistingen en Studies (niveau ****) voor de Rijksdienst voor Sociale **** (****(...) Er zijn 4 type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012204879 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige tekenaars technieken (niveau C) voor het Ministerie van Landsverdediging (AFG12086) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook e(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012204874 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige gegradueerde-deskundigen - activiteitenhoofd tweede klasse (niveau B) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel) (AFG12207) Na de selectie wordt een lijst geslaagden a(...) Er word type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012204872 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché-deskundige activiteitenhoofd eerste klasse (niveau A) voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel) (AFG12202) Na de selectie wordt een lijst geslaagden aangelegd(...) Er wor type bericht van selor prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012204871 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige mechanicus wetenschappelijke instrumentatie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige mechanicus wetenschappelijke instrumentatie (niveau C) voor het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomi(...) Er is 1

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 03/09/2012 numac 2012042408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus 2012
^