B.S. Index van de publicaties van 10 september 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012009382 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 19/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus ten gevolge van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brusse

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012, wordt met ingang van 1 september 2012, de heer Urun Yakup bevorderd in de titel van adviseur in de klasse A3 bij de Algemene Directie dienst Vreemdelingenzaken van de Federa Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012003276 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Personeel. - Bevorderingen naar hogere klasse Bij koninklijk besluit van 5 december 2011 wordt Mevr. Greta SCHOONJANS bevorderd door verhoging in klasse tot de klasse A3, met de titel van Adviseur Begrotingsadvies bij de Federale overheidsdienst Bij kon type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012022332 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 15.000 EUR aan de VZW Aidants-proches, voor begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012024280 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juli 2012 wordt de heer Maxime Didat, attaché A1 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 30 november 2011 's avon

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012014358 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 37 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Chockier, ter hoogte van de kilometerpaal 14.580 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012014359 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 70 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Wanze, ter hoogte van de kilometerpaal 35.688 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012014357 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 35 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Chockier, ter hoogte van de kilometerpaal 13.650 type ministerieel besluit prom. 30/08/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012014356 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 74 op de spoorlijn nr. 125, baanvak Luik-Namen, gelegen te Andenne, ter hoogte van de kilometerpaal 38.855 type ministerieel besluit prom. 03/09/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012003269 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2012-2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/08/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012204974 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 oktober 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de infrastructuren voor het onthaal van de economische activiteiten

decreet

type decreet prom. 19/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012031602 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994 houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding type decreet prom. 05/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012031601 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 22 maart 2007 van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de gelijkheid van behandeling van personen in de beroepsopleiding type decreet prom. 13/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012204827 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart type decreet prom. 13/07/2012 pub. 10/09/2012 numac 2012204828 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204718 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 juni 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 juni 2012, is beroep tot vernieti Die zaak type bericht prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204765 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 juni 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juli 2012, is beroep tot vernietig Die zaak type bericht prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204717 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 juli 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juli 2012, is beroep tot vernieti Die zaa type bericht prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betref Voor d type bericht prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de samenstelling van paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1070 Brussel, Ernest Blérotstraat 1, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betref Voor d

document

type document prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204474 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en ovens op het gehele grondgebie Bij type document prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012031691 bron brussels hoofdstedelijk gewest Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel. - Toelating tot de stage Met het besluit van 18 april 2012 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt Mevr. Aline GROSFILS toegelaten tot de Met het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204982 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2012, dient al

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012009379 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012, in werking tredend op 31 januari 2013 's avonds, is Mevr. Lories, L., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar ve Betrokk

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204735 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arresten van 26 juni 2012 respectievelijk in zake Geert Asman en Bianca Booms tegen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, met als tuss « Schen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204217 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2012 van 12 juli 2012 Rolnummers 5165, 5167, 5175, 5178 en 5180 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van hoofdstuk 2 van(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters R. Henneuse en M. Bossuyt type arrest uittreksel prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204264 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 95/2012 van 19 juli 2012 Rolnummer 4820 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 25, 26, 30, c), 101 en 105 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 14 mei 2009 tot wijziging van Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012204987 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attaché veranderingsbeheer, opleiding en communicatie (niveau A) voor de FOD Budget en Beheerscontrole (AFG12206) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geld(...) Er word

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 10/09/2012 numac 2012003262 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 675 van 20 augustus 2012 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^