B.S. Index van de publicaties van 19 oktober 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012000604 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming. - Duitse vertaling type wet prom. 04/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012205843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen. - Duitse verta type wet prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205833 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 30 september 2012 is machtiging verleend aan de genaamde Van den ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** **** type wet prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012009418 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 8 oktober 2012 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** **** type wet prom. 20/06/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012015176 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme , ondertekend te Brussel op 2 februari 2012. - Addendum (1) (2) type wet prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst justitie Wet betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type wet prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012009417 bron federale overheidsdienst justitie **** van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 8 oktober 2012 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012024331 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juli 2012 wordt de heer Geert Seynaeve, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 mei 2012, eervol ontslag ui De hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205135 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9018 van 13 juli 2012, wordt aan de heer J. Wenderickx, op 1 december 2012 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke Cadettenschool verleend, met aa Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205136 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 9019 van 13 juli 2012, wordt aan Mevr. Marie Spiliers, op 1 december 2012 eervol ontslag uit haar ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Zij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205145 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 9022 van 13 juli 2012 : Wordt kapitein-ter-zee ingenieur van het militair materieel ****. ****, op 3 september 2012 ontslagen uit het ambt van militaire **** **** kolonel type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205717 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 9092 van 20 september 2012, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsoffi Hij gaat type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012205739 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitbreiding van de lijst van instanties die het eHealth-platform kunnen vragen om als intermediaire organisatie op te treden type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012205738 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij het eHealth-platform en houdende vaststelling van de opdrachten en de bevoegdheden van de geneesheer onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de verwerking van persoonsgegevens type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012007267 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 8949 van 22 april 2012 : Worden bevorderd tot Officier in de **** op datum van 8 april 2012 : Landmacht Luitenant-kolonels **** ****-**** type koninklijk besluit prom. 03/07/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012011380 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen op het vlak van de fondsen voor mid type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 17quater, § 3, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012021126 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 30 september 2012 wordt Mevr. Saskia Weemaes, geboren op 27 januari 1969, opdrachthouder bij het Federaal Planbureau, bevorderd tot de graad van eerste opdrachth(...) Bij kon type koninklijk besluit prom. 11/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012011397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2009 tot instelling van een systeem voor de identificatie en de traceerbaarheid van springstoffen voor civiel gebruik type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012014463 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van een perceel, gelegen op het grondgebied van de gemeente Mol, teneinde de bouw van een tractieonderstation nodig voor de elektrific type koninklijk besluit prom. 18/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012021128 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Regering. - Ontslag. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 04/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012024316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 12/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012011398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2009 tot bepaling van de nadere technische regels voor de unieke identificatie van springstoffen voor civiel gebruik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012036106 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toegewezen trajecten, innovatie, projecten en het toezicht van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012036091 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 76 en 77 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012036073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen voor het buitengewoon onderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 1994 tot vaststelling en indeling van de ambten v

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205928 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 september 2012 in zake Philippe Jadoul en Christine Jacqmart tegen de Belgische Staat, FOD Financiën, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof i « Sche type bericht prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205862 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 6 september 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 7 september 2012, hebben Michel Die zaak type bericht prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205861 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 13 september 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 14 september 2012, is beroep to Die zaak type bericht prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205858 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 14 augustus 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 20 augustus 2012, is beroep tot Die zaak type bericht prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205857 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 3 september 2012 in zake de vzw « Centre Scolaire Spécialisé Saint Joseph » tegen de stad Limburg, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ing 1. type bericht prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205972 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 10 september 2012 in zake Corinne De Vocht tegen de Pensioendienst voor de Overheidssector, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen « Schen type bericht prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205859 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 augustus 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 augustus 2012, is beroep tot Die zaak

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205955 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel Bij beschikking van 26 juli 2012 werd de heer Spruyt, J., emeritus vrederechter van het kanton te Jette, door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen o

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205852 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2012, dat in Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012000607 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming van een Staatsraad Bij koninklijk besluit van 30 september 2012 wordt de heer Bernard BLERO, docent aan de Faculteit rechtsgeleerdheid van de « ULB », tot Staatsraad benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205966 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 . Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2012; - Sint-Katelijne-Waver : 1. De(...) - Lanaken : 1 (in associatie); - Galmaarden : 1. De

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205954 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 september 2012 is de heer Celis, J., ereplaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012205953 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 september 2012, dat in werking treedt op 31 oktober 2012, is het aan de heer Vandaele, L., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge eersh Het bero

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012042010 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012011400 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-12/0020 : Waterland Private Equity Fund V CV/de heer Jan Ollevier/Legio International NV Op 12 oktober 2012 ontving het A Volgens

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012055069 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mahieu, Maria Catharina Mahieu, Maria Catharina, weduwe van Joannes Ferdinandus Verbi Alvorens te b

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 19/10/2012 numac 2012003306 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverriching in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie door absorptie Het Directiecomité van De Po
^