B.S. Index van de publicaties van 14 november 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012009461 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 november 2012, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om Bij kon type wet prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012206543 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Duitse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder Gewone zittijd van december 2012 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voor gegadigden voor het Vorenverme

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012009445 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 23 maart 2012, dat in werking is getreden op 1 juni 2012, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer CALLENS, Alvarez, geboren te Veurne op 13 Overeen type koninklijk besluit prom. 22/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012021137 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012011442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014498 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de retributie voor het examen afgenomen en beoordeeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor het bekomen van het bekwaamheidattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen type koninklijk besluit prom. 25/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor de begrotingsjaren 2013 en 2014 type koninklijk besluit prom. 03/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012022407 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012205774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 03/08/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012024365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2012 aan de « International Association for Cereal Science and Technology »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012031777 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen als bedoeld in de artikelen 5, 11, § 1, 12 en 23, § 1, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het statuut van reisagentschappen type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014488 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 128 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 70.568 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014489 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 129 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Leopoldsburg, ter hoogte van de kilometerpaal 71.305 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014493 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 135 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Heusden - Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 80.369 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014494 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 136 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Heusden - Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 80.791 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014490 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 130 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Beringen, ter hoogte van de kilometerpaal 72.405 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014492 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 134 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Heusden - Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 79.626 type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014491 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 132 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol - Hasselt, gelegen te Beringen, ter hoogte van de kilometerpaal 75.553

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/09/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012036155 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juni 1999 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor voorzieningen voor ouderen en voorzieningen in de thuiszorg, wat de type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012036169 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement distributie elektriciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 25/05/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012036168 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het technisch reglement distributie gas

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012031757 bron brussels hoofdstedelijk gewest Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. - Omzendbrief. - Validatie van de verkiezingen en installatie van de gemeenteraadsleden. - Verkiezing van de schepenen en benoemingsprocedure voor de burgemeesters Mijnheer de Voorzitter, Mevrouw Mevrouw, M

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012031783 bron brussels hoofdstedelijk parlement Rechtscollege. - Advies Tijdens zijn vergadering van 9 november 2012, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Parlement de heer Stéphane Vanommeslaeghe aangewezen als lid van het Rechtscollege, zoals bedoeld in artikel 83quinquies, type bericht prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012206331 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 oktober 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 8 oktober 2012, heeft de vzw « Lig Die za type bericht prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012206324 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 september 2012 in zake de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten tegen de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel , waarvan(...) « Schen type bericht prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012018427 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Patrick AUGUSTIJNEN, Ann SOMERS, Renatus AUGUSTIJNEN en Li Dit be type bericht prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012206330 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 september 2012 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 1 oktober 2012, is het beroep t Die zaak

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012029503 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 7 oktober 2005 betreffende de adoptie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012206542 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 november 2012 : - is de heer Bogaerts, J.-L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank. - Hij is gelijkti

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012206383 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 27 september 2012 in zake de nv « Fortis Bank » tegen de bvba « Medicoeur Albeau », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 12 ok « S type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012206329 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 2 oktober 2012 in zake Laurent Georges en Grégory Muraille tegen de stad Dinant, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 oktobe « Voer

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012206544 bron federale overheidsdienst justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken. - Zittijd van november 2012 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de kandid De aanvr

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012206492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** attaché interne controle De vergelijkende selectie van **** attaché interne controle (niveau ****) voor het Fonds voor de beroepsziekten (****12097) werd ****(...) Er zijn 8 type bericht van selor prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012206493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen De vergelijkende selectie van Nederlandstalige administratief deskundigen (niveau B) voor de Pensioendienst voor de Overheidssector (ANG12099) werd afgesloten op 29 ok(...) Er zijn

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/11/2012 numac 2012014481 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het ko De exam

strafwetboek

type strafwetboek prom. 08/06/1867 pub. 14/11/2012 numac 2012000627 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Strafwetboek, Boek II, Titels IX, IXbis en X
^