B.S. Index van de publicaties van 20 november 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012043104 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verzekeringen. - Ziektekostenverzekeringen. - Specifieke indexcijfers bedoeld in artikel 138bis-4, type wet prom. 22/04/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012015195 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Kanselarijcarrière. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012 wordt Mevr. Gabrielle STUYCK ontheven uit haar functie van Consul bij het Consulaat generaal van België te Casablanca. Ze wordt gemachtigd aansprak te maken o Bij m type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012200059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012000651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de loonschalen van de aspirant-inspecteur van politie. - Duitse ver type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012205621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2011, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, betreffende het sectoraal akkoord 2011-2012 in het kader van type koninklijk besluit prom. 24/10/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012200300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprij type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Pensioenen. - Personeel. - Hernieuwing van de managementfunctie van directeur-generaal bij het departement Beheer Betalingen Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 wordt, met ingang van 1 december 2012, het mandaat van de h type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012018419 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling AIB Vinçotte International SA/N G-024 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012009462 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Erkenning Bij koninklijk besluit van 5 november 2012, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Service laïque d'aide sociale aux justi

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012206592 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 6 november 2012, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2012, wordt eervol ontslag uit het ambt van secretaris van het Paritair Com Bij m type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012022420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 25/10/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012031792 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de secretarissen van de selectiecommissies van het Ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012036184 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de monsternemingen en analyses, uitgevoerd in het kader van het Mestdecreet, waarvoor een aanmelding moet gebeuren via het door de Mestbank beschikbaar gesteld internetloket en tot bepaling van de nadere regels vo type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012035426 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel en het technisch omkaderingspersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworve

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012206552 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 december 2007 tot oprichting van een tijdelijke cel voor de controle van de lokale mandaten type besluit van de waalse regering prom. 08/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012206553 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 486 van de Waalse Ambtenarencode

decreet

type decreet prom. 08/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012206551 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012018428 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevr. Françoise Demarche heeft de nietgverklaring gevorde Dit be

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012029498 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Schenking Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 oktober 2012, wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Stallestraat 96, te 1180 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat ten bedrage van ong

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012022424 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012015196 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière van de attachés voor internationale samenwerking. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2012 worden de stagiairs, hierna vermeld in de orde van hun rangschikking opgemaakt volgens het totaal der punten behaald in het werv Het be type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012206163 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 is de heer Van de Rijck, Erwin, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer DE KEY type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012205886 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 is de heer LORMANS, Luc benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Tongeren ter vervanging van de heer INGLESE, Marco wiens m

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012009473 bron federale overheidsdienst justitie Tweede oproep tot de kandidaten voor een mandaat van lid notaris van de Franstalige benoemingscommissies voor het notariaat De Nationale Kamer van notarissen zal, overeenkomstig artikel 38 van de we(...) - één plaatsvervangend lid notaris-titularis

document - kadaster

type document - kadaster prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012042011 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012206483 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 133/2012 van 30 oktober 2012 Rolnummer 5258 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 4 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 mei 2011 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, ing Het Grond type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012206481 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 135/2012 van 30 oktober 2012 Rolnummer 5268 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 5, 6, 7 en 10 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 6 mei 2011 « tot wijziging van het Energiedecreet van 8 me Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012206591 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige bibliotheekassistenten De vergelijkende selectie van Franstalige bibliotheekassistenten (niveau C) voor de Koninklijke Bibliotheek van België (AFG1271) werd afgesloten op 7 nove(...) Er zijn 8 type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012206625 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen Civiele Bescherming (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG12629) Na de selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Vereiste diploma type bericht van selor prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012206570 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van adjunct-administrateur-generaal voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) (ANG12717) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute vereiste voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR.(...) •houder te

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012206595 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 6 november 2012, werd de heer Sury, P., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 1 december 2012, o

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 20/11/2012 numac 2012055116 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Devleeschouwer, Elisabeth Devleeschouwer, Elisabeth, weduwe van Bolens, Edmond, gebor Alvorens te
^