B.S. Index van de publicaties van 29 november 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011448 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Wet tot wijziging van artikel 12 van de wet van de wijziging van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012002074 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 4 mei 2012, is aan de heer Frans DELIE, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag uit zijn fu Hij ma type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012009483 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december 1950 wat betreft de administratieve kosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012022428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2012 houdende hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden van het Paritair Comité voor dermato-venerologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het type koninklijk besluit prom. 14/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011460 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle o type koninklijk besluit prom. 25/10/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011464 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de beg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012206667 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor Binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 12 november 2012 : - wordt, met ingang van - wordt Mevr type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Herstal type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Yvoir type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ukkel type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029477 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Thuin type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Erquelinnes type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029478 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Thimister-Clermont type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator - plaatselijke bibliotheek van Silly type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029480 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Rochefort type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029482 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Quiévrain type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029483 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Paliseul type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012206705 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2011 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Geldenaken-Incourt type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029490 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Ciney type ministerieel besluit prom. 23/10/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012205437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Malmedy-Waimes type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012018441 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 10 juli 2000 tot vaststelling van de grenswaarden voor totale vluchtige-basestikstof voor bepaalde categorieën vis en de te gebruiken analysemethoden en tot opheffing van het ministerie type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 73 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 72 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029481 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Rixensart type ministerieel besluit prom. 13/07/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012029484 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de rechtstreekse operator plaatselijke bibliotheek van Montigny-le-Tilleul

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012206735 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende eervol ontslag van de heer Jan Van Mulders, algemeen directeur bij het departement Onderwijs en Vorming type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012206731 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2012 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking type besluit van de vlaamse regering prom. 05/10/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012206527 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers en van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 ju

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012206718 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke besturen. - Personeel PROVINCIE WAALS-BRABANT. - Bij besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2012 wordt de heer Christophe Baes benoemd tot arrondissementscommissaris van de provincie Waals-Brabant.

decreet

type decreet prom. 26/10/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012036222 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met :

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012018442 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Magda DEGRAEVE, die woonplaats kiest bij Mr. Pol CAMBIEN, Dit bes type bericht prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012018447 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012018445 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Robert VAN GINNEKEN, Rosita KONINGS, de BVBA HEKKENBOUWER Dit besl type bericht prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012018444 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV DE VLETERBEEK en de NV E5-MODE, die beiden woonplaat Dit bes type bericht prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012018443 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Lier Dit bes

erratum

type erratum prom. 10/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012206836 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Aalst, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 november 2012, dient als nietig beschouwd t type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012206337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen ter vervanging van de heer Roger BOIY De betrokken organ De voord

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012009480 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 10 november 2012, worden bevorderd of benoemd tot : Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Closset, Roger, hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Vervier De heer Sere

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012002073 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 november 2012 wordt Mevr. Sarah STIJNEN tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Nederlands taalkader, me Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012018439 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 24 september 2012 wordt Mevr. Karen VAN MALDEREN, met ingang van 1 juni 2012, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché in de klasse A1 bij het Federaal agentschap voor geneesmid Bij m

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012003338 bron nationale bank van belgie Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het Directiecomité van(...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...)

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012206482 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 134/2012 van 30 oktober 2012 Rolnummer 5262 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 33, 7°, b), 35, 37, 38, 39bis en 41 van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 maart 1999 bet Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012206811 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectbeheerders Kruispuntbank van Ondernemingen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12628) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, d(...) Er wordt type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012206833 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieur De vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieur (stabiliteit) (****/****) (niveau ****) voor de Regie der **** (****12148) ****(...) Er zijn 2 geslaagd type bericht van selor prom. -- pub. 29/11/2012 numac 2012206775 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige interne controleurs De vergelijkende selectie van Franstalige interne controleurs (niveau A2) voor de FOD Financiën (AFG12108) werd afgesloten op 12 november 2012. Er zijn 3 geslaagden.(...)

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 20/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2012 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde resident
^