B.S. Index van de publicaties van 30 november 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003357 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, en van andere wetgeving die betrekking heeft op het statuu type wet prom. 15/05/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op de vrijheidsbenemende straffen of maatregelen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012009479 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 19 november 2012 wordt benoemd tot effectieve lid van de probatiecomm - Vanden type wet prom. 26/11/2011 pub. 30/11/2012 numac 2012000630 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie . - Duitse vertaling type wet prom. 19/03/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 2006 inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie . - Duitse vertaling type wet prom. 27/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003355 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206507 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 116/2012 van 10 oktober 2012 Rolnummer 5224 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 3, type wet prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012018379 bron federale wetgevende kamers Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen. - Controle van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers va Met type wet prom. 23/01/2002 pub. 30/11/2012 numac 2012000662 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de reclame voor motorvoertuigen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/07/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012015199 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende instemming met de wijziging van het derde beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « Belgische Technische Coöperatie » type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012205817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van industrieel onderhoud en reparatiewerkplaatsen gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwa type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012009492 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2013 type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012014502 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 wordt de heer Yves VILLANOY, klasse A2, met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A3, met de titel van adviseur, in het Frans taal Bij k type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003335 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 3, § 1er, A, I, 11, 12, § 3, 2°, d), 13, 17, § 1er, 12 °, 17bis, § 1er, 5, 17ter, A, 9°, 20, § 1er, a), d), e), f), 25, § 2, type koninklijk besluit prom. 12/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012003336 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 2, en 14, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 20/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie « Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees » type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012007292 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 9078 van 6 september 2012, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan geneesheer-**** ****. ****. type koninklijk besluit prom. 26/04/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/09/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012000664 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot vaststelling van het model van de identificatiekaart, bedoeld in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de bijzondere en private veiligheid. - Duitse vertaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012029502 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Kwalificatiesubcommissie bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoeming van de leden van de Kwalificatiesubcommi type ministerieel besluit prom. 09/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012029507 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 tot aanstelling van de leden van het Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde h type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012007295 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij ministerieel besluit ****. 91883 van 26 september 2012 wordt op 12 september 2012 kolonel **** ****. **** ontslagen uit het ambt van commandant van de provincie ****. type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012007293 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 91854 van 13 september 2012 : **** **** **** S. ****, op 1 oktober 2012 ontslagen uit het ambt van attaché van het administratief en Wordt **** type ministerieel besluit prom. 19/09/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012007294 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 december 2011 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 26/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012206732 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de heer Jurgen Tack als voorzitter van de Internationale Maascommissie voor de periode 2013-2014 type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012011466 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2012 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2011 type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206802 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 5 november 2012 wordt het zone-onderzoek betreffende de nabij- en afgelegen preventiegebieden voor het ondergrondse waterwinningwerk « Bringuette P1 », gelegen in het onderstroomgebied van de Samber, goedgekeu De uit type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012011467 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Burdinne als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, type ministerieel besluit prom. 22/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012029501 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2009 tot benoemin

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012036187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 houdende de definitieve regularisatie en toekenning van een subsidie aan bepaalde initiatieven binnen polders, wateringen, milieu- en natuurverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012036198 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft de combina type besluit van de vlaamse regering prom. 19/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012036196 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving met betrekking tot de kredietregeling, vermeld in artikel 4.1.16 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206740 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 8 november 2012, dat in werking treedt op 1 april 2012, wordt de heer Guillaume Cormeau, eerste attaché, door verhoging in graad overtallig bevorderd tot de graad van directeur. Bij beslui Bij ministerie type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012206784 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de plaatsvervangende afgevaardigde ambtenaar die bevoegd is om administratieve sancties uit te vaardigen inzake taxidiensten, huurwagens met chauffeur, collectieve taxi's, vervoer van algemeen belang en sc type besluit van de waalse regering prom. 22/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012206785 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Graven type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206774 bron waalse overheidsdienst Milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de terugnameplicht inzake vervallen of niet gebruikte geneesmiddelen Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, zoals gewijzigd; Gelet op het decreet van 27 mei Gelet op h

decreet

type decreet prom. 22/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012206783 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type decreet prom. 25/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende sommige internaten en opvangtehuizen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012002069 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 620 Eindejaarstoelage 2012 Aan de besturen en andere diensten van het federaal administratief openbaar ambt zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken. Mevrou Mijnheer de M type omzendbrief prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012002070 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 621 Eindejaarstoelage 2012 Aan de besturen en andere diensten die een eindejaarstoelage toekennen op basis van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979 houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen v Mevrouw d

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206796 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 17 oktober 2012 in zake de vennootschap naar Amerikaans recht « Biopheresis Technologies Inc. » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter gri « Doe type bericht prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206832 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 september 2012 in zake Marie Boonen en anderen tegen de Franse Gemeenschap, in aanwezigheid van Marie-Christine Vroonen, waarvan de expeditie ter g « - Sc type bericht prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012018454 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij type bericht prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012018455 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij type bericht prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012018446 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johan BRUGGEMAN, die woonplaats kiest bij Mr. Johan VERSTR Dit bes type bericht prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012018459 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij type bericht prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012018456 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Bij type bericht prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van de markt Bericht in verband met de automatische indexering van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor Dit ber

document

type document prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen De Raad, verenigd in algemene vergadering op 22 oktober 2012, heeft Mevr. Maertens Elisabeth, rechter in vreemdelingenzaken, aangewezen tot kamervoorzitter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, voor een De Raa type document prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012031813 bron brussels hoofdstedelijk gewest Rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Alain BEECKMANS, steunend op een overtreding van artikelen 3, type document prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012002078 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Catalogus van gecertificeerde opleidingen De catalogus van gecertificeerde opleidingen is als volgt samengesteld : Niveau A •Selfmanagement niveau A/B • Leidinggeven-Beheer van een team • Presentatietechnieken • Adviesvaardigheden • Kennisbehe type document prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012031814 bron brussels hoofdstedelijk gewest Rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het Rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door Mevr. Carine DELWIT, steunend op een overtreding van artikelen 3, type document prom. 29/10/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid College van geneesheren voor weesgeneesmiddelen - ESBRIET, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanduiding van de leden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206742 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 10 november 2012 dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2012 : - wordt aan de heer Jos DIGNEFFE eervol ontsl - wordt de h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Bericht. - Voordracht van de kandidatenlijst voor de vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken Tijdens haar zitting van 26 juni 2012 heeft de algemene vergadering van de Raad voor Vree Derhalv type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012009490 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2012, bladzijde 66137, regel 18, lezen : assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen in de functiefamilie dossierbeheer' : In het type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012031804 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vacante betrekking van directeur Oproep tot kandidaten die niet onder het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ressorteren Dit bericht is bestemd voor ambtenaren die niet tot het Ministerie van het Brussels Hoofdsted(...) De Brusselse Hoo type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012009493 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Oproep tot kandidaten voor de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage De Hoge Raad voor de Justitie vervangt weldra de leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage waarvan het mandaat afloopt op Artikel type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012031799 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Vacantverklaring van een betrekking van administrateur-generaal Overeenkomstig het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de GOMB heeft de raad van bestuur van de GOMB op 23 november 2012 een betrekking(...) Wegens de type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206865 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 26 november 2012, pagina 71754, van vier vacante plaatsen van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik, dient het cijf

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206864 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 november 2012 : - is aan de heer Tavernier, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brugge. Het is hem vergund de titel - is aan de he type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012009489 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 november 2012, zijn benoemd tot : voorlopig benoemd griffier bij het hof van beroep te Luik, Mevr. Vandenbussche, S., medewerker bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank v Dit beslui type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206910 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 november 2012, is de heer De Swaef, M., eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, op zijn verzoek gemachtigd om het ambt van advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie uit te oefenen tot Het bero

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012009488 bron hoge raad voor de justitie Personeel. - Vervanging In toepassing van artikel 259bis-5,

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206727 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 117/2012 van 10 oktober 2012 Rolnummer 5225 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 51,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206847 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige herstellers elektronische componenten vliegtuigen voor het Ministerie van Defensie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige herstellers elektronische componenten vliegtuigen (niveau B) voor het Minister(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206862 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige tuiniers voor de Nationale Plantentuin van België De vergelijkende selectie van Franstalige tuiniers (niveau D) voor de Nationale Plantentuin van België (AFG12081) werd afgesloten op 12 november 2012(...) Er zij type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206852 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur electromechanica voor het Ministerie van Defensie De vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieur elektromechanica (niveau A) voor het Ministerie van Defensie (ANG12(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206841 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderhoudstechnici De vergelijkende selectie van Nederlandstalige onderhoudstechnici (niveau C) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (ANG12117) werd afgesloten op 26 november 2012. Er (...) type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206839 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige hulploodgieter-klusjesman De vergelijkende selectie van Nederlandstalige hulploodgieterklusjesman (niveau D) voor de Nationale Plantentuin van België (ANG12102) werd afgesloten op 22 november 20(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012206835 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** medewerkers boekhouding **** vergelijkende selectie van **** medewerkers boekhouding (niveau ****) voor de Nationale Plantentuin van **** (****12101) werd ****(...) Er zijn 4 ****

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 30/11/2012 numac 2012040311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2012 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2012, 121.65 punten bedraagt, tege Het gez

strafwetboek

type strafwetboek prom. 27/05/1870 pub. 30/11/2012 numac 2012000653 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Militair Strafwetboek
^