B.S. Index van de publicaties van 6 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012009497 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 november 2012 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud(...) type wet prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012009494 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 27 november 2012 is machtiging verleend aan de genaamde ****'**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoud **** **** type wet prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012011483 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Oproep tot kandidaturen Conform de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling organiseert de FRDO een oproep tot kandidaturen voor vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus in de Missie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012000683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit d.d. 19 november 2012, wordt de heer Bruno Boland op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 januari 2013. type koninklijk besluit prom. 14/11/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012206326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type koninklijk besluit prom. 27/11/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012012162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen type koninklijk besluit prom. 09/10/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012024383 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Cap Santé » type koninklijk besluit prom. 16/10/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012024380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Ciproc type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012011472 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 26 november 2012 wordt aan de heer Christian DENHAERYNCK, adviseur bij de Algemene Directie K.M.O.-beleid, met ingang van 1 december 2012, eervol ontslag uit zijn functies verle De heer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012206858 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 11 en 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 03/04/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012206860 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 14 en 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 03/04/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012206861 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 03/04/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012206859 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012206530 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen betreffende innovatie in de lerarenopleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 26/10/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012206816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012036224 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikelen 4 en 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/11/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012000672 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 49 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2013 ten behoeve van de politiezones

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012207081 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Geme type bericht prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012207080 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Geme

document

type document prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012027165 bron cellule de controle des mandats

beschikking

type beschikking prom. 22/11/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012031812 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2002 type beschikking prom. 22/11/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012031810 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2004 type beschikking prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012207037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof te Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 27 juli 2012 werd de heer Remy Reding, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het arbeidshof te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsv

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012022410 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 15 oktober 2012 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, benoemd of bevorderd : Officier De h

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/07/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012031822 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/773 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van de artikelen 3 en 6 van het besluit van 17 juli 2009 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012207049 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 augustus 2012 is de heer Blockx, F., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen om zijn ambt uit te oefenen in alle rechtbanken van koophandel van het Bij koni

lijst

type lijst prom. 26/11/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012011481 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor type lijst prom. 29/11/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012011479 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012206932 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige artsen (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (AFG12229) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) Er wordt

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012207050 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Gent Bij beschikking van 6 september 2012 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent, is de aanwijzing van de heer Floren, D, raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in d Arbeidsrech

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012020048 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 7 december 2012, om 9 u. 30 m. 1. (Pro memorie) installatie van een lid van het parlement 2. (Pro memorie) verkiezing en eedaflegging van een (...) 3. Personeelsstatuut van de permanente diensten van het parlement - type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 06/12/2012 numac 2012020049 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Vrijdag 7 december 2012 (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Dringende vragen (*) (*) Om 11 uur. (...)
^