B.S. Index van de publicaties van 10 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. - Duitse vertaling type wet prom. 30/12/1953 pub. 10/12/2012 numac 2012000676 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 26 augustus 1939 en 15 juni 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 25/07/1893 pub. 10/12/2012 numac 2012000674 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de aanteekening van beroep of van voorziening in cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2012 numac 2012206897 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 november 2012 wordt de heer Rentmeesters, Luc, bestuurslid-penningmeester van de VZW « Koninklijk Werk der Wiegjes Prinses Paola - Conservatoire africain », benoemd tot Ridder in de Kroonorde. Hi type koninklijk besluit prom. 26/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012003364 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 150 van 18 maart 1935 tot samenschakeling van de wetten betreffende de inrichting en de werking van de Deposito- en Consignatiekas en tot aanbrenging van wijzigingen daarin krachtens de wet v type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2012 numac 2012015203 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2012 wordt de heer Paul JANSEN ontheven uit zijn functie van Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Verenigde Republiek Tanzania en in de Republieken Mauritius Bij di type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206960 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de heer Jan Bens tot directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206878 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen type ministerieel besluit prom. 29/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening type ministerieel besluit prom. 08/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012000654 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de procedure van de raadpleging van het publiek over bepaalde ontwerpen van provinciale bijzondere nood- en interventieplannen type ministerieel besluit prom. 10/05/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206876 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van bouwproducten die behoren tot de brandreactie klassen A1 en A1ainferaFLbendinferb type ministerieel besluit prom. 11/05/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206877 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 09 en 04 van organisatieafdeling 09 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 04/05/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206874 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 23 en 31 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 04/05/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206873 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 04/05/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206875 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 12 en 02 van organisatieafdelingen 17 en 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 03/12/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012003354 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2012-2017 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2012-2020 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012009498 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende vervanging van een effectief lid van de Franstalige afdeling van de Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van verpleegkundige regulatoren in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013 type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013 type ministerieel besluit prom. 25/10/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012000638 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Algemeen Nood- en Interventieplan van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012036223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2005 betreffende de modulering en de netwerken rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpverlening en crisisjeugdhulpverlening in het raam van de integrale jeug

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206980 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de afgifte van een vergunning voor uitzonderlijk vervoer

decreet

type decreet prom. 09/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206853 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris, van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst en

document

type document prom. -- pub. 10/12/2012 numac 2012009503 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 januari 2013 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1° Voor de onder a) tweeho type document prom. -- pub. 10/12/2012 numac 2012000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2013 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel beslui 1. Artik

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2012 numac 2012207071 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzoeken inzake de geschillen betreffend De i

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/12/2012 numac 2012007308 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Benoemingen **** koninklijk besluit ****. 9110 van 4 oktober 2012 : Wordt majoor **** ****. Quanten benoemd in het ambt van **** militair docent van het organiek kader van het **** **** ****

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 10/12/2012 numac 2012207106 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen gespecialiseerd in overheidsopdrachten De vergelijkende selectie van Franstalige juristen gespecialiseerd in overheidsopdrachten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG12019) werd(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 10/12/2012 numac 2012207105 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** technisch deskundige **** vergelijkende selectie van **** technisch deskundige (telecommunicatie) (****/****) (niveau ****) voor de Regie der **** (****1(...) Er zijn geen geslaagden type bericht van selor prom. -- pub. 10/12/2012 numac 2012207113 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige burgerlijk ingenieurs (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG12637) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er wordt ook e(...) Toelaatbaarh

besluitwet

type besluitwet prom. 01/07/1946 pub. 10/12/2012 numac 2012000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluitwet betreffende den vorm van de bekendmakingen gedaan in uitvoering van de artikelen 123octies van het Wetboek van Strafrecht, 1 van de besluitwet van 6 mei 1944, 9 van de besluitwet van 26 mei 1944 en 8, § 2, der besluitwet van 19 september 1

document van de nationale bank

type document van de nationale bank prom. -- pub. 10/12/2012 numac 2012003365 bron nationale bank van belgie Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...
^