B.S. Index van de publicaties van 14 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012041312 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken type wet prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012011492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning. - Intrekking van erkenning en van registratie Bij beslissing van 21 november 2012, genomen in toepassing van de artikelen 3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012003367 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009464 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012024402 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de taal op het etiket en op het veiligheidsinformatieblad van stoffen en mengsels, en tot aanwijzing van het Nationaal Centrum ter voorkoming en behandeling van intoxicaties als orgaan bedoeld in artikel 45 van Vero type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012018438 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Tüv Nord Integra BVBA, Statiest G-038 type koninklijk besluit prom. 27/11/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012011484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk « APETRA » type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012000702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt de heer Peter BILLIOUW aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met i

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012024405 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product Total Clean type ministerieel besluit prom. 22/11/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012003366 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 29 augustus 2012 houdende uitzondering op de meldingsplicht aan de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen voor bepaalde kredietovereenkomsten die worden toegek type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012000696 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2011 tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012036252 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2000 tot vaststelling van de procedure voor de bijzondere erkenning van een centrum voor dagverzorging, wat de afstemming van die procedure op de procedure v

decreet

type decreet prom. 22/11/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012027179 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2006 type decreet prom. 16/11/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012036234 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel VI « Milieubeleidsovereenkomsten » type decreet prom. 22/11/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012027180 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 2005

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/07/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012000698 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief. - Hervorming van de Civiele Veiligheid. - Hulpverleningsprezones met rechtspersoonlijkheid. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012014544 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Verlenging van het beheerscontract tussen de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS en de Belgische Staat. - Mededeling Het beheerscontract tussen de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS en de Belgische Staat, gesloten voor een duu Krachte type bericht prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012014542 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Verlenging van het beheerscontract tussen de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding en de Belgische Staat. - Mededeling Het beheerscontract tussen de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS-Holding en de Belgische Staat, gesl Krachten type bericht prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012000681 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken College van provincie gouverneurs opgericht krachtens artikel 131bis van de provinciewet. - Bericht voorgeschreven door artikel 15 van het huishoudelijk reglement Bij toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 type bericht prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012014543 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Verlenging van het beheerscontract tussen de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel en de Belgische Staat. - Mededeling Het beheerscontract tussen de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel en de Belgische Staat, gesloten voor Krachte

document

type document prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012009516 bron hoge raad voor de justitie Indienstneming van één adjunct-auditeur (functie : audit) De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wenst een Nederlandstalige of Franstalige adjunct-auditeur in dienst te nemen (m/v) (functie : audit). Context van de functie : De HRJ is e(...) - het voor

erratum

type erratum prom. 07/09/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012207011 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van Titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot opheffing van het besluit van

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. 21/03/1804 pub. 14/12/2012 numac 2012000690 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Burgerlijk Wetboek, Boek III, Titel XIX, XX en XXI. - Officieuze coördinatie in het Duits

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012018469 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van plaatsvervangend lid , categorie « hoogleraar », van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat De werkende leden (niet-notaris) van de Benoemingscommissies voor het notariaat w(...) Wat betreft de

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012207237 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 november 2012 is Mevr. Messiaen, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen. Zij is gelijktijdig benoemd tot re Bij koninkl

verslag

type verslag prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012000682 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verslag van de activiteiten van het College van provinciegouverneurs van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012 A. SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN PROVINCIEGOUVERNEURS Nederlandse taalgroep : -de heer L.(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012000700 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 november 2012 wordt de heer Christian Carlier benoemd tot rijksambtenaar in klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig taalkader, met ingang Bij koni

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012207182 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juridische assistenten (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (AFG12243) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jar(...) Er wordt

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012000685 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30, type ministériele beslissing prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012000686 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30,

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012014518 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Erkenn

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 14/12/2012 numac 2012011500 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-12/0024 : Harry Winston Diamond Mines Ltd/BHP Billiton Op 6 december 2012, ontving het Auditoraat van de Raad voor de Med Volgens
^