B.S. Index van de publicaties van 17 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012009509 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 4 december 2012, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, en de **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012002080 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 22 oktober 2012 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder Mevr. DE MAERTELEIRE, Marijke, Attaché. De heer EVERARD, Jean-Marc, Attaché. Mevr. GEEROMS, Magda, Administratief assist Zij zullen het burge type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan de VZW CLASS, voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 10/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle o type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012024385 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage voor de perio type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012014500 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het signaleren van de fietsstraat type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012207328 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering door verhoging in klasse tot de klasse A3 Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt Mevr. Fabienne Preat, attaché , met ingan(...) Het beroep va type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012207327 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Personeel. - Bevordering door verhoging in klasse tot de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt Mevr. Liesbeth Merchiers, attaché , met i(...) Het beroep va type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012007312 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overplaatsing van korps van ambtswege Bij koninklijk besluit nr. 9112 van 4 oktober 2012 : In de categorie van de beroepsofficieren wordt onderluitenant vlieger C. Cailteux, met zijn graad en zijn anciënniteit, van ambt Voor verd type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012007313 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 9113 van 4 oktober 2012, worden de heren J. Nitelet en E. Rummens, benoemd tot Ridder in de Kroonorde voor : « Hun onbaatzuchtige inzet sedert verscheid Zij ne type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022441 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012007315 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 9115, van 7 oktober 2012, wordt de Medaille van Verdienste verleend aan luitenant-generaal van het vliegwezen ****. ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012007314 bron ministerie van landsverdediging Toekenning van eervolle onderscheidingen ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 9114 van 4 oktober 2012, worden de heren A. Charon en J. Craeninckx, bevorderd tot Officier in de Orde van Leopold II voor : « Hun onbaatzuchtige inzet Zij ne

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012009500 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 9 augustus 2012 tot toekenning van een subsidie van 221.000 EUR voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012207174 bron waalse overheidsdienst Energie Bij ministerieel besluit van 12 november 2012, dat in werking treedt op 12 november 2012, wordt de erkenning van de vennootschap "Gerlaxhe-Delvenne SPRL" a(...) Deze erkenning (ref. IS1095) wordt verleend voor een verlengbare periode van vijf j type ministerieel besluit prom. 05/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 november 2003 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzeker type ministerieel besluit prom. 28/09/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012003332 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de reglementen "B" en "H" van de Nationale Bank van België en van wijzigingen aan de reglementen "C" en "E" type ministerieel besluit prom. 18/10/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012024381 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan « Fonds de Soutien à la Formation médicale » van de Université libre de Bruxelles

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012031832 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitstel voor één jaar van de verhoging, voorzien in artikel 23, § 3, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012009514 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief nr. 195bis. - Gerechtskosten in strafzaken. - Wijziging omzendbrief 195 met betrekking tot de identificatie voor gerechtelijke prestatieverleners 1. Samenvatting. Een model van identificatiefiche werd ingevoerd bij omzendbrief 195 Deze omzen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012018472 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012018467 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De V type bericht prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012018468 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De N

beslissing

type beslissing prom. 05/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012003368 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende reorganisatie van de ontvangkantoren der domeinen en penale boeten van Dendermonde, Leuven, Mechelen en Vilvoorde inzake het beheer van de Dienst voor alimentatievordering

document

type document prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012206842 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen Bij besluit van de Directeur-generaal van 26 november 2012, dat in werking treedt de dag waarop het in het Be worden type document prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012207325 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidshof te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 20 september 2012, heeft de heer Heyden, X., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie j type document prom. 13/07/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012036230 bron vlaamse overheid Decreet houdende tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012007307 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 9102 van 30 september 2012 : Landmacht In de categorie van de beroepsofficieren worden de kapiteins op 26 september 2012 benoemd in de graad van In het korps

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012207371 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Kansspelcommissie - voorzitter van de kansspelcommissie . De voorzitter wordt op voordracht van de Minister van Justitie bij een in de Ministerraad overlegd b(...) Voor alle andere bepalingen tot uitlegging van

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012207290 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 december 2012 : - is de heer De Smet, B., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep t - is de heer

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012014541 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012014540 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Erken

mededeling van de nationale bank

type mededeling van de nationale bank prom. -- pub. 17/12/2012 numac 2012003372 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte ingevolge een fusie door absorptie Het Directiecomité van - van
^