B.S. Index van de publicaties van 21 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003382 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1) type wet prom. 20/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000730 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type wet prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022458 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector type wet prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de belasting over de toegevoegde waarde (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012024393 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Te begeven betrekking 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS De betrekking van operationeel directeur voor de operationele directie « Chemische Veiligheid van de Voedselketen » is te begeven bij h Overeenkomst type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012009527 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt de plaats van kerkbedienaar type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011486 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000712 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011475 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de kappers en de schoonheidsspecialisten, genomen door de commissie bedoeld in artikel 42 van de wet van 30 j type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011505 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012015205 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Titel Ambassadeur Bij koninklijk besluit van 21 november 2012 wordt de heer Michel-Etienne TILEMANS, ambtenaar van de derde administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst, ertoe gemachtigd de titel van Ambassadeur te voeren tijdens d type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011474 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door uitbatingen die logies aanbieden en/of maaltijden en/of dranken bereiden en/of opdienen, evenals door discoth type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012015212 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgaven begroting voor de eerste helft van het begrotingsjaar 2012 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetali type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd voor de mededeling van fonogrammen in polyvalente zalen, jeugdhuizen en culturele centra evenals bij gelegenheid v type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012206694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende instelling van het burgerlijk ereteken type koninklijk besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de algemeen bindend verklaring van de beslissing van 14 november 2012 inzake de billijke vergoeding verschuldigd door de uitbaters van lokalen voor audiovisuele vertoning evenals door de organisatoren van tijdelijke activiteite type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000714 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een bijzondere dotatie voor 2012 aan de federale politie ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europes type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2012 aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Euro type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000710 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000716 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2012 aan bepaalde politiezones ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen t type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012000692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt de heer Bernard BLERO, Staatsraad, gemachtigd om administratief recht te doceren in het 3e bachelorjaar juridische wetenschappen van de « Universi type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000707 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012003369 bron federale overheidsdienst financien Koninklijke Schenking. - Mandaten Bij koninklijk besluit van 4 december 2012, wordt het ontslag van de heer L. Hombroeckx uit zijn ambt van beheerder van de Koninklijke Schenking aanvaard. Hij is gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 06/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022474 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000711 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000713 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de type koninklijk besluit prom. 11/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012000708 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiele tussenkomst voor 2012 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021146 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021147 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de directieraad van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014534 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 99 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 53.625 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014532 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 97 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 53.214 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014535 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 105 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Melle, ter hoogte van de kilometerpaal 55.605 type ministerieel besluit prom. 07/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021148 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van de toegangsprijzen voor de vaste collecties en de tarieven van de rondleidingen en andere activiteiten van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 23/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012036254 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikelen 3/1, 3/3 en 3/5 van het ministerieel besluit van 22 juli 2009 houdende uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de subsidiëring en ondersteuning van de verstrekking va type ministerieel besluit prom. 13/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 juni 2000 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 26/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012036250 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en d type ministerieel besluit prom. 24/10/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012027183 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanpassing van de inhoud en het formaat van de gegevensbank voor gestandaardiseerde boekhoudgegevens en van de bestanden van synthese van de boekhoudkundige inlichtingen bedoeld in artikel 35, § 8, van het algemeen reglement type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012024378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van methylnonylketon, margosa extract en zoutzuur type ministerieel besluit prom. 07/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012021149 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de retributieplafonds voor zelfstandige gidsen in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014536 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 106 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Melle, ter hoogte van de kilometerpaal 55.909 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014537 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem-Melle, gelegen te Melle, ter hoogte van de kilometerpaal 56.218 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014533 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 98 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 53.488 type ministerieel besluit prom. 19/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003394 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend voor het vacant verklaren van betrekkingen type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014530 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 95 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 52.311 type ministerieel besluit prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003329 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot aanwijzing van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn om een voorlopig voorstel van tuchtstraf te formuleren type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014519 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 72 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Zottegem, ter hoogte van de kilometerpaal 44.270 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014521 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 77 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 45.747 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014523 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 81 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 46.979 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014520 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 76 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 45.295 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014522 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 80 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 46.644 type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012000721 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie Aanstelling in het hoger ambt Bij ministerieel besluit van 14 december 2012 : - wordt een einde gesteld aan de aanstelling van Hoofdcommissaris van politie Valère DE CLOET in het hoger ambt van dir(...) - wordt Hoofdcommissaris van po type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012207493 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 13 december 2012 : - zijn aangewezen in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de duur van één jaar voor de provincie : Antwerpen : - als plaatsverva Vlaams-Brabant : type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014531 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 96 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 52.798 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014529 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 90 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 50.879 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014528 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 89 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem-Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 50.348 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014527 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 88 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 49.820 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014525 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 86 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 48.906 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014526 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 87 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 49.393 type ministerieel besluit prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012014524 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 82 op de spoorlijn nr. 122, baanvak Zottegem - Melle, gelegen te Oosterzele, ter hoogte van de kilometerpaal 47.288

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012207227 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport

decreet

type decreet prom. 19/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012027186 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type decreet prom. 23/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012036257 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012206583 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Omzendbrief betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. - Referentiejaar 2012

document

type document prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012009501 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2013 Art. 6. Klas(...) - Recht - Droit -3/4 -1/4 -Kopie - Copie -3/4 -1/4

erratum

type erratum prom. 03/08/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de opvolging in bedrijf van de gasmeters voor huishoudelijk, handels- en lichtindustrieel gebruik. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, dat in werking treedt de dag van deze beken Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012022457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen van de kinesitherapeuten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt Mevr. Anne VAGMAN, auditeur, met ingang van 7 november 2012 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012207495 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2012; - Kalmthout (in associatie) : 1 (va(...) - Sint-Katelijne-Waver : 1. Deze plaats vervang

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012009528 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 september 2012, zijn benoemd tot : - voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik : - Mevr. Renard J., medewerker bij de griffie van deze rechtbank ; Dit be - de heer Redout type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012207492 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 27 november 2012 : - is de duur van de stage van Mevr. Neven, J., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang va - is de duu type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012009525 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A2 bij de griffies en parketten . Er zijn 36 laureaten. Rangschikking van de laureaten :(...) 1. MARTENS, François 18. (ex aequo) KELCHTERMANS, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012009526 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A2 bij de griffies en parketten . Er zijn 25 laureaten. Rangschikking van de laureaten :(...) 1. LEONARD, Anne 14. (ex aequo) HARDENNE, Joseph 2. (e

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012207261 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arrest nr. 90.621 van 26 oktober 2012 in zake Thi Ngoc Anh Ngo tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 7 novemb « Schen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012024387 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2012 wordt de heer SCHYNS, Benoît, geboren op 19 juni 1986, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2012, met als titel attaché in de klasse A1 op het Franse taalkad type benoemingen prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2012 wordt Mevr. ROCHDI, Najat, geboren op 4 september 1973, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 oktober 2012, met als titel attaché in de klasse A1 op het Franse taalkade type benoemingen prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012024386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 2012 wordt de heer VAN HIRTUM, Thomas, geboren op 30 maart 1983, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 september 2012, met als titel attaché in de klasse A1 op het Franse ta

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012003375 bron federale overheidsdienst financien Thesaurie. - Deposito- en Consignatiekas Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2011-2012 Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot uitvoering van de artikelen 73 en 83 van de faill(...) Het in consignatie geven

overeenkomst

type overeenkomst prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012022480 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012207494 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Bergen Bij beschikking van 13 december 2012, van de voorzitter van de arbeidsrechtbank te Bergen, is de aanwijzing van de heer Lecocq, P., rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen, tot ondervoorzitter i

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012207489 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van tweetalig economisch controleur De vergelijkende selectie van tweetalig economisch controleur (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12142) werd afgesloten op 25 november 2012. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012207467 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers veiligheid en milieu De vergelijkende selectie van Nederlandstalige projectmanagers veiligheid en milieu (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG12093(...) Er is 1 type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012207511 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige directiesecretarissen/-secretaresses (niveau B) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG12627) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Er w(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012207468 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** analisten-programmeur ****/**** De vergelijkende selectie van **** analisten-programmeur ****/**** (niveau ****) voor de **** ****, ****.****.****., (...) Er zijn 2 **** type bericht van selor prom. -- pub. 21/12/2012 numac 2012207488 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische inspecteur De vergelijkende selectie van Franstalige technische inspecteur (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG12215) werd afgesloten op 13 december 2012 (z(...) Er zijn
^